Jak powinien trenowa? kolarz?
Źródło: Artur Miazga
18 May 2013 08:07
tagi:
Train with Watts, platforma treningowa
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Jaka jest istota treningu kolarskiego i jakie s? jego najwa?niejsze aspekty? W tym artykule postaram si? odpowiedzie? na powy?sze pytania.

Zacznijmy od definicji s?owa trening. Wed?ug S?ownika J?zyka Polskiego trening, to ?wiczenia wykonywane w celu uzyskania wi?kszej sprawno?ci w uprawianej dyscyplinie sportu.

Dla ka?dego trening znaczy jednak co? innego. Dla jednych jest do mo?liwo?? rozwini?cia si? nie tylko fizycznie, ale i psychiczne, poprzez prze?amywanie w?asnych s?abo?ci. Dla innych jest to moment oderwania si? od przyziemno?ci i chwila dla siebie. Jeszcze inni traktuj? go jako ?rodek do osi?gni?cia celu, jakim jest zwyci?stwo. Niezale?nie od tego, z jakiego powodu trenujemy, prawid?owo zaplanowany i wykonany trening powinien powodowa? rozwj nas jako kolarzy. Nale?y jednak pami?ta?, i? treningi i prawid?owo u?o?ony plan jest d??eniem do celu w pewnej perspektywie czasowej. Wykonany trening nie poprawi osi?gni?? organizmu zaraz po jego zako?czeniu, czy nast?pnego dnia, prawid?owa periodyzacja zapewnia osi?gniecie najwy?szej mo?liwej formy w okre?lonym momencie, ale o tym w kolejnych artyku?ach.

Trening kolarza grskiego

Wsiadaj?c na rower nale?y pami?ta? i? trening powinien zamyka? si? w pewnych ramach, ktre scharakteryzowa? mo?na nast?puj?co:

- Przyjemno?? - trening nie mo?e by? kar? musimy czerpa? z niego przyjemno?? lub satysfakcj? a najlepiej jedno i drugie. Gdy wychodzimy na trening musimy by? odpowiednio zmotywowani i gotowi na wykonanie go z przyjemno?ci?. Je?eli znu?y?o Ci? wykonywanie powtrze? na podjazdach, poinformuj o tym swojego trenera, zmie?cie ten trening na wyjazd w teren i ?wiczenie techniki, lub przeja?d?k? na lody. ?aden zawodnik nie dojdzie zbyt daleko bez motywacji i ch?ci do pracy.

- Systematyczno?? - nic tak nie powoduje rozwoju jak systematyczno??. To w?a?nie ona jest g?wnym motorem naszego rozwoju. Dla naszej formy w d?ugoterminowym planie lepsze jest zrobienie pi?ciu jednogodzinnych treningw tygodniowo, ni? dwch siedmiogodzinnych. To samo dotyczy miesi?ca, roku czy nawet wielu lat. Je?eli nie masz czasu na zrobienie d?ugiego treningu, wsi?d? na rower i zrb kilka interwa?w.

- Rozwj - prawid?owo zaplanowany trening powinien rozwija? nas w d?ugiej perspektywie czasowej. Skupia? si? na naszych ograniczeniach i doskonali? je. Nale?y jednak pami?ta?, ?e nie ka?da cecha, ktra jest na najni?szym poziomie blokuje nas. Na przyk?ad zawodnik uprawiaj?cy trial nie musi mie? tak wybuchowego sprintu jak Mark Cavendish. Tu najwa?niejsze jest okre?lenie tego, co nas ogranicza i po?o?enie nacisku na ten aspekt.

- Plan - dobrze zaplanowany sezon zaoszcz?dzi czas i pozwoli przygotowa? si? do tych imprez, na ktrych naprawd? Ci zale?y. Ponadto spontaniczne trenowanie, sprzyja przetrenowaniu i kontuzjom. Zm?czenie, jakie powoduje trening jest efektem po??danym, ale jego nadmiar mo?e prowadzi? do fatalnych w skutkach efektw. Cz?sto zdarza si?, i? nadmiar treningw w pierwszej cz??ci sezonu skutkuje wypaleniem i niech?ci? do jazdy p?nym latem i jesieni?, dobry plan pomo?e temu zapobiec.

- Umiar - nie mo?esz tylko trenowa?, musisz odpoczywa?, aby trening przynis? odpowiednie skutki. Tak wi?c prcz treningw musisz zaplanowa? czas na odpoczynek. Wiedz?c, ?e b?dziesz mia? nieprzespan? noc nie planuj dwch ci??kich treningw w dzie? przed i po niej. Ponadto wi?kszo?? z nas nie jest zawodowcami, trzeba mie? umiar w tym, co si? robi. Kolarstwo nie mo?e by? jedynym punktem naszego dnia. Nie powinni?my po?wi?ca? ca?ego dnia na jazd? na rowerze. Mamy inne obowi?zki i aspekty ?ycia, o ktrych warto pami?ta?. Tak wi?c mierz si?y na zamiary.

- Konsekwencja - powinni?my wykonywa? w 100% za?o?ony plan. Nie mo?na szuka? wymwek od treningu, na przyk?ad: dzi? nie mam ochoty, albo za du?o zjad?em i nie b?d? dobrze si? czu? na treningu. Za?o?ony plan powinien by? wykonany w 100%. Oczywi?cie trzeba mie? umiar i nie mo?na brn?? nie patrz?c na to, co dzieje si? wok?, gdy obowi?zki ?ycia codziennego przewa?aj? i nie jeste?my w stanie wykona? treningu z powodu kompletnego braku czasu lub zbytniego przem?czenia nale?y go pomin?? i da? sobie odpocz??. U niektrych ambitnych zawodnikw zdarza si?, i? zasada ta jest tak priorytetowa i wa?na, ?e przy?miewa wszystkie inne. Prcz konsekwencji wa?ny jest te? umiar. Pami?taj te?, aby nie obwinia? si?, gdy trening nie uda si? z przyczyn nie zale?nych od Ciebie, nadrobisz na zawodach.

- Specyfika - pami?taj, ?e jeste? kolarzem i najlepiej rozwija Ci? rower. Nie znaczy to, ?e poza sezonem nie nale?y uprawia? innych dyscyplin sportu czy wykonywa? porannych rozruchw, to te? pozwala Ci by? lepszym kolarzem. Jednak, wiosn? i latem czas przeznaczony na sport (w ponad 95%) powiniene? sp?dza? na rowerze.

Trening kolarza szosowego

Pami?taj, ?e najwa?niejsze jest, aby trening by? dla Ciebie przyjemno?ci? i rozwija? Ci?. Inaczej nie ma on sensu. Zaplanuj go skrupulatnie, nie zapominaj?c o tym, ?e prcz roweru s? inne aspekty ?ycia, a po treningu trzeba odpocz??. Miej umiar, kieruj si? rozs?dkiem, planuj, a na pewno osi?gniesz cele.

Na koniec film dla tych, ktrym z jakiego? powodu zabrak?o motywacji:


Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
Wejdź i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.