Waham si? - czyli s?owo wyja?nienia w tematyce ram FS
ĹąrĂłdĹ‚o: Miros?aw Wójcik
23 Nov 2016 14:15
tagi:
Ramy FS, dampery
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Zapewne osoby chc?ce posiada? lub ju? posiadaj?ce rowery z pe?nym zawieszeniem, zastanawia?y si?, dlaczego jedne typy rozwi?za? uwa?ane s? za lepsze od innych. By? mo?e wynika to z przekonania, ?e dro?sze jest lepsze lub po prostu ulegamy magii profesjonalnie przygotowanych prezentacji marketingowych? Sam zastanawiaj?c si? nad zakupem ramy FS do maratonów MTB, zacz??em dr??y? temat kinematyki tylnego zawieszenia i im d?u?ej temat dr??y?em, tym bardziej dochodzi?em do wniosku, ?e to temat rzeka. Chc? jednak zwróci? uwag? jak ciekawe to i zarazem skomplikowane zagadnienie. Do dzie?a.

Czy mo?na liczbowo opisa? w?a?ciwo?ci, które b?d? decydowa? o tym, jak zawieszenia b?dzie zachowywa? si? na zjazdach i podjazdach? Na szcz??cie mo?na za spraw? kinematyki, która opisuje geometryczne w?a?ciwo?ci ruchu bez uwzgl?dniania masy i si?, które dzia?aj? na elementy ruchome. Zatem wielko?ci takie jak tarcie, rodzaj t?umienia (damper) jak równie? elastyczno?? elementów konstrukcyjnych zawieszenia, nie s? brane pod uwag?.
Na pocz?tek troch? teorii.
Prze?o?enie zawieszenia tzw. leverage ratio (LR) jest jednym z najistotniejszych czynników maj?cych du?y wp?yw na charakterystyk? zawieszenia. Jest to po prostu stosunek skoku ko?a do ugi?cia dampera.
W przypadku przedniego, tradycyjnego zawieszenia teleskopowego 100mm skok ko?a powoduje ugi?cie zawieszenia o 100mm (LR 1:1). W przypadku zawieszenia tylnego sprawa jest bardziej skomplikowana, gdy? stosunek ten jest ró?ny od jedno?ci i najcz??ciej nie ma sta?ej warto?ci w ca?ym zakresie pracy/skoku zawieszenia.
Dla przyk?adu LR 2:1 przy 20mm skoku ko?a (w osi) spowoduje 10mm ugi?cie dampera. W obecnych konstrukcjach zawiesze? najcz??ciej spotyka si? prze?o?enia od 2:1 do 3:1.
Rozró?niamy podstawowe trzy charakterystyki zawieszenia: liniowa, progresywna oraz regresywna. Istniej? te? kombinacje powy?szych, co mo?na zobaczy? na poni?szych wykresach.

opis

Powy?szy wykres przedstawia leverage ratio (prze?o?enie zawieszenia) dla ramy Scott Spark 29". Na osi poziomej znajduje si? skok ko?a wyra?ony w mm, a na osi pionowej warto?? prze?o?enia (stosunek skoku ko?a do ugi?cia dampera).
Warto?? LR mie?ci si? w 2,5 - 2,75 co znaczy, ?e rama jest regresywna. W uproszczeniu: w pocz?tkowym zakresie 25mm ruchu ko?a wywo?a 10mm ruch dampera, natomiast pod koniec aktywnego skoku 27,5 mm ruchu ko?a wywo?a 10mm ruch dampera. Taka charakterystyka b?dzie powodowa?, ?e zawieszenie na pocz?tku b?dzie twardsze, a pod koniec skoku b?dzie mi?ksze (charakterystyka regresywna lub inaczej charakterystyka opadaj?ca).

opis

Na przyk?adzie zawiasu zastosowanego w Cube AMS 29" widzimy, ?e charakterystyka tego zawieszenia jest liniowa (~~ 24mm ugi?cia ko?a w ca?ym zakresie skoku b?dzie ugina? damper o 10mm).

Kolejnym dobrym przyk?adem typowej charakterystyki ram FS do XC b?dzie zawieszenie Cannondale Scalpel 29". Jest to rama o charakterystyce liniowo-progresywnej (LR 2.6 – 2,4). Zawieszenie b?dzie delikatnie utwardza? si? pod koniec skoku. Tego typu charakterystyk? zawieszenia okre?la si? tak?e jako charakterystyk? wznosz?c?.
opis


Maj?c wiedz? na temat charakterystyki zawieszenia mo?emy przyst?pi? do doboru dampera. W wielu przypadkach producent ramy robi to za nas – w zasadzie to dobrze, poniewa? nie ka?dy chce si? bawi? w in?ynierskie rozwa?ania. Nie do ka?dej ramy znajdziemy opis lub stworzony wykres, z którego dowiemy si? z jakim rodzajem zawieszenia mamy do czynienia.

Czy ka?dy damper b?dzie odpowiedni do mojej ramy FS?– oczywi?cie ?e nie. Optymalny dobór dampera do ramy to skomplikowana sprawa. Trzeba zwróci? uwag? na pojemno?? komory (spr??yny powietrznej), trzeba dobra? odpowiednie t?umienie kompresji oraz t?umienia odbicia. Dampery b?d? w ró?ny sposób pracowa?y z ka?dym rodzajem ramy, w zale?no?ci od jej charakterystyki. Na przyk?adzie ramy Scott Spark mo?na powiedzie?, ?e producent zamówi? niejako damper specjalnie do charakterystyki swojej ramy i dlatego kupuje si? ca?y set: rama + damper. Podobnie jest z wieloma innymi dostawcami uciech cielesnych dla kolarzystów.

Czasem producenci damperów wychodz? nam na przeciw i pomagaj? w doborze w?a?ciwego dampera do naszej ramy tak, jak ma to miejsce na przyk?adzie dampera RS Monarch.

opis


?ród?a:
http://linkagedesign.blogspot.com/
http://forums.mtbr.com/shocks-suspension/monarch-rt3-mid-tune-high-leverage-frame-797605.html

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.