Jak dzia?aj? aminokwasy dla sportowców?
Źródło: MegaPower
15 Apr 2014 07:34
tagi:
MegaPower, Aminokwasy
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Na rynku suplementów i od?ywek dla sportowców, które wspomagaj? ich podczas ?wicze?, znacznie polepszaj?c rezultaty i przyspieszaj?c regeneracj? znajduje si? bardzo wiele ich rodzajów. Powodem takiego stanu rzeczy jest odmienno?? potrzeb sportowców – s? bowiem tacy, dla których niezb?dne jest przyjmowanie od?ywek na mas?, podczas gdy dla innych istotny jest szybszy powrót do zdrowia, a jeszcze innym zale?y na dostarczaniu organizmowi niezb?dnych mu sk?adników od?ywczych i mineralnych.

W?ród wszystkich od?ywek, obok w?glowodanów i bia?ek bardzo popularne s? aminokwasy....

Je?li prowadzicie aktywny tryb ?ycia i zastanawiacie si? nad rozpocz?ciem przyjmowania suplementów b?d? od?ywek w celu poprawienia swoich efektów, zapewne doskonale wiedzie jak istotne jest dostarczenie organizmowi odpowiednich sk?adników od?ywczych w konkretnej ilo?ci. Wiecie zapewne, ?e pewnych elementów po prostu nie mo?e zabrakn?? w Waszej diecie, ale z pewno?ci? nie macie ochoty sp?dza? kilku godzin w kuchni na przygotowywaniu ?ywno?ci, która spe?ni swoj? rol?. W takim wypadku ?atwiej jest si?gn?? po odpowiedni suplement b?d? od?ywk?, która przyniesie takie same efekty, ale oszcz?dzi czas – jest w tym logika i nie dziwne, ?e wielu ludzi decyduje si? w?a?nie na taki krok.

Zanim jednak si?gniecie po jakikolwiek suplement lub odzywk? oparte na aminokwasach, musicie posiada? najwa?niejsze informacje na ten temat.

Zacznijmy wi?c od pocz?tku....

Aminokwasy to to zwi?zki chemiczne, podobnie zreszt? jak w?glowodany i bia?ka, które równie? charakteryzuj? si? bardzo cennymi w?a?ciwo?ciami. To bardzo istotny element diety ka?dego sportowca, który opiera swoje treningi na ?wiczeniach maj?cych za zadanie powi?kszy? jego mas? mi??niow?, a wi?c w szczególno?ci dla kulturystów dzia?aj?cych zawodowo lub po prostu osób, które chc? wyrze?bi? cia?o i wygl?da? o wiele lepiej.

Sukces aminokwasów polega przede wszystkim na tym, ?e pozwalaj? one budowa? mas? cia?a ale bezt?uszczow?, w zwi?zku z czym w pewnym sensie tyjemy, ale jedynie poprzez wzrost mi??ni, a nie tkanki t?uszczowej, jak dzieje si? to w przewa?aj?cej ilo?ci przypadków. Oprócz tego regeneruj? organizm znacznie szybciej, szczególnie po niezwykle wzmo?onym wysi?ku fizycznym.

Jeszcze niedawno uwa?ano, ?e najwa?niejsze jest bia?ko – teraz badania dowodz?, ?e zarówno w?glowodany jak i aminokwasy maj? znaczenie la prawid?owego funkcjonowania organizmu i efektywnego treningu.

Dzia?anie aminokwasów

Podstawowe dzia?anie aminokwasów oparte jest na budowanie komórek, tkanek jak i hormonów, które bior? czynny udzia? w bardzo wielu wa?nych procesach, jakie zachodz? w ludzkim organizmie. S? wi?c one bardzo istotne dla osób aktywnych sportowo, przede wszystkim z wzgl?du na podniesienie wytrzyma?o??, witalno??, si?? i regeneracj? organizmu.

Najlepsze rezultaty

Dla osi?gni?cia najlepszych efektów ?wicze? zaleca si? stosowanie od?ywek bia?kowych i aminokwasowych b?d? z serii BCAA czyli aminokwasów rozga??zionych. Zawsze dobierajcie je rozs?dnie, po odpowiednim rozeznaniu i bierzcie od uwag? tylko naturalne ?rodki!

Wysok? wydolno?? organizmu i szybk? regeneracj? po treningu wspiera www.megapower.pl

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.