Dieta diecie nierówna - czyli co nam powie Robert
Źródło: Robert Neumann
13 Mar 2013 22:15
tagi:
dieta, ?ywienie
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Chcemy je?? zdrowo, ?y? zdrowo, dobrze si? czu?. W sieci mo?na znale?? setki propozycji diet, ka?da z nich ma jakie? inne za?o?enia. Pytacie, czy dieta A jest dobra, a mo?e lepsza by?aby dieta B? Otó?, aby powiedzie?, czy dana dieta jest dobra, trzeba j? prze?wietli?, zobaczy? co zak?ada. Powszechnie wiadomo, jakie produkty uchodz? za zdrowe i zalecane do spo?ycia, a jakie za badziewie, którego lepiej unika?, bo poza kaloriami nie wnosz? ?adnych warto?ci od?ywczych do naszego organizmu.

Dalej, nale?y kierowa? si? tym, co i o jakiej porze mo?na zje??, by zachowa? szczup?? sylwetk?, a wszystko to zje?? w takich proporcjach BTW, jakie potrzebuje nasz organizm. Warto kierowa? si? te? ?G danego produktu. Tak wi?c, nie chodzi raczej o to, jak nazywa si? dieta, któr? stosujemy, a jakie b?dzie mie? konsekwencje dla naszego organizmu, czy np. jej stosowanie nas nie wyniszczy (zdbyt du?a redukcja zapotrzebowania kCal - np. dieta 1000 kCal lub niedostarczanie potrzebnych witamin i minera?ów oraz obci??enie nerek - dieta Dukana) lub nie spowoduje efektu jojo, je?li odst?pimy od jej zasad (np. dieta Kwa?niewskiego). A co je?li ci??ko trenujemy, jak je??, co je?? by mie? wystarczaj?co du?o si?y? Dieta sportowa... Mówi si?, ?e odpowiednia dieta zaowocuje na wyniki sportowe, ma wp?yw na sukces w zawodach, trening. No w?a?nie, mówi si?, ale czy kto? napisa? dlaczego. Kiedy czytam wypowiedzi na ten temat czo?owych zawodników mam cz?sto wra?enie, ?e to co pada z ich ust jest tylko pustymi, niepopartymi wypowiedziami, co wi?cej powtarzanie po kim?.

dieta

Trenuj?c ju? troch? wiem, jaki mo?e mie? wp?yw odpowiednia dieta (o tym poni?ej), ale pocz?tkuj?cy mo?e nie wiedzie?, a czytaj?c takowe wypowiedzi z pewno?ci? czuje zawód, bo najcz??ciej padaj? tylko slogany. Z punktu widzenia sportowca, niezale?nie czy jest si? zawodowcem czy amatorem, najistotniejsze powinno by? dobre samopoczucie, energia do wykonywanych ?wicze?, szybka regeneracja a w konsekwencji progress. Powinno si? je?? wi?c tak, by z jednej strony pokrywa? zapotrzebowanie energetyczne organizmu, dostarczaj?c przy tym odpowiednich witamin i minera?ów oraz co bardzo istotne – odbudowa wyniszczonych komórek przez trening. Zapotrzebowanie energetyczne to nie wszystko, ka?dy organizm potrzebuje odpowiednie ilo?ci bia?ka, t?uszczu i w?glowodanów, zale?ne od ca?kowitej przemiany materii. Tutaj istotne jest by wybiera? pe?nowarto?ciowe bia?ko, „zdrowe” t?uszcze (zwi?kszaj?ce dobry cholesterol i zmniejszaj?ce ten z?y) oraz w?glowodany (z?o?one aby dostarcza? organizmowi energii na d?u?ej w ci?gu dnia, a proste do i po treningu aby uzupe?ni? zapasy glikogenu w mi??niach). Ka?dy te? b?dzie lepiej si? czu? po zjedzeniu takiego lub innego produktu, wi?c wybieraj?c spo?ród odpowiednich produktów musimy troch? poeksperymentowa? na sobie. Wszystko to zjedzone w odpowiednich proporcjach i o odpowiedniej porze zaowocuje.

dieta

Zapytacie, czy rzeczywi?cie dieta ma a? taki wp?yw, czy nie mo?na od czasu do czasu sobie zrobi? wolne pój?? na pewne odst?pstwa. Otó? mo?na, jest to nawet polecane, aby nie zwariowa?, dostarczy? organizmowi zachcianek, które biedny wyko?czony ci??kimi treningami czasem miewa? mo?e. Trzeba jednak uwa?a?, bo mo?na sobie zaszkodzi?. No i pozamiatane... Jak wiecie z moich poprzednich wypowiedzi, ja staram si? trzyma? diety. Od czasu do czasu jednak zdarza mi si? od niej odst?pi?, zje?? co? innego, na co akurat mam ochot?. Moje podkr?cone spalanie przez cz?ste i ci??kie treningi pozwala na szybk? utylizacj? pokarmu, który jest odst?pstwem od zasad. Takie my?lenie mo?e czasem okaza? si? z?udne i tak ok. 2 tygodnie temu zjad?em co? innego, nie b?d?ce fast foodem, ani s?on? przek?sk?, ani s?odyczem, ale nie by?o tym, co jem na co dzie?. Od tego czasu nie mog? si? pozbiera?. Pisz? to, ?eby uczuli? was, bo do pewnego momentu wszystko mo?e by? dobrze, a nagle zak?óci? ca?y proces. Dieta wi?c ma wp?yw na nasze funkcjonowanie i odst?pienie od jej nawyków mo?e okaza? si? zgubne. Powodzenia!

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.