List otwarty do Czes?awa Langa
Źródło: Jacek Sufin
22 Jun 2013 16:55
tagi:
Skandia, Czes?aw Lang
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Drogi Panie Czes?awie, na wst?pie mego listu pragn? serdecznie Pana pozdrowi?, maj?c nadziej?, ?e cieszy si? Pan dobr? kondycj?, a k?opoty omijaj? Pana szerokim ?ukiem.

Panie Czes?awie, znajomo?? moja z Panem si?ga czasw do?? zamierzch?ych posiadany przeze mnie PESEL pozwala mi pami?ta? Pana ze srebrnym medalem olimpijskim na szyi, kibicowa?em tak?e Panu, gdy jecha? Pan Giro, by?em blisko gdy zdobywa? Pan tytu?y mistrzowskie w latach siedemdziesi?tych. Cieszy?em si? tak?e, gdy z zapomnianego Wy?cigu Dooko?a Polski zrobi? Pan znany w ?wiecie Tour de Pologne. By? mo?e Pan mnie nie kojarzy, bo takich jak ja by?o i jest wielu, ale od zawsze by? Pan dla mnie i nadal jest, takim krlem Midasem polskiego kolarstwa - czego si? Pan nie tknie, zamienia si? w sukces. Po zako?czeniu kariery sportowej, w sukces nadal Pana nie opuszcza?, ju? jako dzia?acza i organizatora wspania?ych imprez kolarskich. Wi?kszo?? ludzi w kraju wie o Tour de Pologne, ale jest jeszcze przecie? wspania?y cykl wy?cigw MTB, czyli Skandia Maraton LangTeam.

skandia
MP - Skandia, ?rd?o: skandiamaraton.pl

Bardzo emocjonuje mnie i moich przyjaci? rozgrywany w ramach tego cyklu Puchar Polski w Maratonie MTB, mocno kibicujemy startuj?cym tam czo?owym polskim kolarzom grskim. Z mojego punktu widzenia, rywalizacja w D?browie Grniczej o tytu? Mistrza Polski w Maratonie MTB by?a fascynuj?ca. Perfekcyjna organizacja i nieprawdopodobnie trudna trasa, predestynuje ten wy?cig do ubiegania si? o organizacj? Mistrzostw ?wiata w Maratonie MTB.
Panie Czesiu (prosz? wybaczy? poufa?o??, ale to przez nasz? wieloletni? znajomo?? wprawdzie tylko przez ekran telewizora, ale jednak), by? mo?e zadaje Pan sobie pytanie o powd mojego do Pana pisania. Prosz? sobie wyobrazi?, ?e sta?a si? rzecz straszna moje postrzeganie Pana, jako mecenasa rodzimego kolarstwa, zachwia?o si? w posadach i lada chwila mo?e run?? niczym domek z kart. Rozpaczliwie prosz? Pana o pomoc. ?piesz? z dok?adnym wyja?nieniem, co takiego wstrz?sn??o mym ?wiatem.

Zdarzy?o si? kilka dni temu, ?e spotka?em Zbyszka, koleg? z wojska. Usiedli?my w klimatycznej kawiarence i - jak to podczas takich spotka? bywa - wspominali?my dawne, dobre czasy, chwalili?my si? ?onami, dzie?mi, wnukami a? dotarli?my do wydarze? tera?niejszych. I tak od s?owa do s?owa, Zbyszek powiedzia?, ?e je?dzi w maratonach MTB. A, no to pewnie u Langa, powiedzia?em i zapyta?em, czy by? na Mistrzostwach w D?browie. Prosz? sobie wyobrazi?, ?e Zbyszek spojrza? tak, ?e zrobi?o mi si? nieswojo. I zacz?? mwi?
Mwi?, ?e to co Pan robi, to nie jest MTB, lecz tylko jazda na rowerach MTB. Jak?e to tak - zapyta?em. A Mistrzostwa Polski? A Puchar Polski? Zbyszek nakr?ca? si? coraz bardziej, u?ywa? przy tym s?w, ktrych nie przytocz?, ale postaram si? przekaza? sens Jego tyrady.

Wy?cigi na rowerach grskich, jakie maj? miejsce na Skandii, s? bardzo fajn? rozrywk? i form? sp?dzania czasu dla szerokiej grupy ludzi, ktrzy lubi? aktywny wypoczynek na ?wie?ym powietrzu i maj? jakikolwiek rower. Ostatnio nawet zmieniono regulamin i mo?na startowa? na dowolnym sprz?cie. Czy?by to w zwi?zku z tym, ?e podczas warszawskiej edycji wystartowa? Pan na rowerze prze?ajowym? Zbyszek powiedzia? mi w tajemnicy, ?e kompletuje ekip?, ktra przejedzie jedn? z edycji Skandii na sk?adakach.

skandia
MTBM Karpacz, fot. bikelife.pl

Kolega, z niejakim podnieceniem, mwi? dalej. Z jego s?w wy?ania si? obraz niez?ej degrengolady, jaka, pono? za Pana spraw?, dotyka rodzimego MTB. Wed?ug Jego teorii je?li nie ma gr, to nie ma mowy o MTB. To tak w skrcie. Zbyszek nie ma nic przeciw Pa?skiemu cyklowi, ale da?by wiele, gdyby Pan zechcia? organizowa? w ramach tego cyku Mistrzostwa i Puchar nie maj?cych w nazwie MTB. Niech?e to b?d?, na przyk?ad Puchar Polski w Turystyce Rowerowej oraz Mistrzostwa Polski w Maratonie na Rowerach. Lub jako? inaczej, byleby adekwatnie do tego, co tam si? dzieje.
Bo, jak mwi Zbyszek, robi Pan krzywd? polskiemu MTB, ale tak?e i naszym czo?owym zawodnikom uprawiaj?cym t? dyscyplin?.

Zaczn? od zawodnikw, ktrzy s? w najgorszej sytuacji i pono?, zakulisowo, nie mwi? o Pa?skiej dzia?alno?ci najlepiej. Z racji tego, ?e jest Pan w tej bran?y cz?owiekiem-instytucj?, to ma Pan ogromny wp?yw na to, komu PZKol przyzna organizacj? zawodw rangi mistrzowskiej. Tak si? sk?ada, ?e przyznaje je Panu. Pan zapewnia medialno??, a tak?e nagrody pieni??ne dla zwyci?zcw, na przyzwoitym poziomie. Oni, czo?owi zawodnicy, musz? wszak z czego? ?y?. Dostaj? pieni?dze za zwyci?stwa, a tak?e bior? pensje w swoich grupach. Grupach zawodowych lub prawie zawodowych, ktre z racji medialno?ci Skandii, nakazuj? swoim zawodnikom (czyli pracownikom) tam startowa?.
Jest jeszcze presti?. Zbychu rzek?, ?e tu sprawa ju? nie jest tak jednoznaczna. Zawodnicy zdobywaj? wprawdzie tytu?y mistrzw MTB, ?cigaj?c si? po parkowych alejkach, nie widz?c z bliska gr, ale podczas spotka? i rozmw z lud?mi je?d??cymi prawdziwe grskie MTB, spuszczaj? oczy i o startach w Skandii mwi? z pewnym za?enowaniem. Zbyszek wie, co mwi, bo rozmawia? z niektrymi podczas ubieg?orocznej etapowej imprezy MTB rozgrywanej w Beskidach. Oni w mediach wypowiadaj? si? oczywi?cie poprawnie, bo musz? z czego? ?y?. Pan t? sytuacj? niecnie wykorzystuje i po?rednio zmusza ich, by sprzedawali swoje wizerunki i firmowali swoimi nazwiskami t? ?enuj?c? rywalizacj? w PP i MP. Przy okazji zabija Pan w nich pasj? do MTB. To zabijanie jest procesem d?ugotrwa?ym i nie ka?dy z nich si? temu podda, ale istnieje zagro?enie, ?e niektrzy i owszem.

skandia
MP - Skandia, ?rd?o: skandiamaraton.pl

Mj przyjaciel z wojska powiedzia?, ?e oczywi?cie takie imprezy, jak Skandia powinny by?, bo jest du?o ch?tnych, niedzielnych rowerzystw, ktrzy wieszaj?c numer na kierownicy i staj?c w sektorze startowym, b?d? mieli niema?? frajd?, wi?kszo?? zarazi si? pasj? i jaki? procent z nich b?dzie po kilku sezonach je?dzi? maratony MTB, ktre odbywaj? si? w ramach innych cykli. Niech?e ta Skandia b?dzie dla przysz?ych mistrzw pierwszym krokiem.

Drugim wspomnianym przez mojego kumpla aspektem jest krzywda, ktr? Pan wyrz?dza rodzimemu MTB. Zbychu zna kilku niez?ych grali zza naszej po?udniowej granicy, a tak?e z innych europejskich krajw. Oni, gdy s?ysz? o naszym PP w maratonach MTB, to nie mog? opanowa? spazmw ?miechu. Tamtejsi dzia?acze tak?e maj? podobne zdanie, lecz kultura oraz zasady dyplomacji nie pozwalaj? im wypowiada? takich s?dw publicznie. Zbyszek kultur? nie ?mierdzi, a o dyplomacji s?ysza? tylko w telewizorze, wiec sobie pozwala.
Nie mog?em w to wszystko uwierzy?, ale zapyta?em Go, jaki jest, Jego zdaniem, powd tego, ?e tak si? dzieje. Mia? dwie teorie. Pierwsza jest oczywista i zawiera si? w jednym s?owie: pieni?dze. Kolega retorycznie zapyta?, gdzie jest granica, poza ktr? wszystko, ze zdrowym rozs?dkiem na czele, przes?ania ch?? zysku za wszelk? cen?. Ja tak?e nie wiem.

skandia
MTBM Karpacz, fot. El?bieta Cirocka

Ale kumpel mia? te? inn?, do?? odwa?n? teori?. Mianowicie tak?, ?e to, co Pan robi mo?na porwna? do wrogiego przej?cia, jakie maj? miejsce w ?wiecie biznesowym. Przejmuje si? jak?? firm? niewielkim kosztem, tylko po to by j? zniszczy?. I On mwi, ?e Pan podobnie przejmuje organizacj? mistrzostw i pucharu w polskim MTB. Zapyta?em oczywi?cie, jaki mia?by Pan w tym cel. Wzruszy? ramionami, daj?c mi do zrozumienia, ?e nie ma poj?cia i powiedzia?, ?e to tylko taka hipoteza, bo przecie? nie da si? pa?skiego dzia?ania wyt?umaczy? w ?aden racjonalny sposb.
Na marginesie doda?, ?e i tak nigdy nie dowiemy si?, jak jest naprawd?, jak du?o Pan mo?e i jakie wywiera naciski. Jako przyk?ad poda? tutaj taki drobny incydent. Jeden ze znacz?cych portali bran?owych opublikowa? krtk? relacj? z edycji konkurencyjnego cyklu w Karpaczu. W owej relacji zawar? porwnanie do Skandii, ktre nie by?o dla Pana korzystne. Redakcja bardzo szybko zmieni?a w tekst, t?umacz?c ?e by?o to niefortunne, a ju? na pewno niezamierzone. Ja oczywi?cie nie daj? wiary teorii o naciskach, uk?adach, pieni?dzach etc no bo jest Pan przede wszystkim sportowcem, i zasady fair play s? dla Pana przecie? priorytetem, tak my?l?.

skandia
MP - Skandia, ?rd?o: skandiamaraton.pl

Zbyszek nie dawa? mi za bardzo doj?? do s?owa, powiedzia? tak?e, ?e swoimi dzia?aniami wprowadza Pan w b??d szerokie rzesze kolarskich kibicw. No bo taki przeci?tny kibic wie, co to jest kolarstwo szosowe, ogl?da przecie? zmagania kolarzy podczas wielkich imprez protourowych. Gorzej sprawa ma si? z wiedz? na temat kolarstwa MTB. O ile pasjonaci kolarstwa wiedz?, kto to jest Maja W?oszczowska i widzieli Jej zmagania na olimpijskich i mistrzowskich trasach XC, o tyle nie za bardzo kojarz?, co to takiego ten ca?y maraton MTB. Pan, organizuj?c wspomniane mistrzostwa w parkach i pokazuj?c to w telewizji, sprzedaje tym ludziom b??dne wyobra?enia. Oni my?l? sobie, ?e tak w?a?nie wygl?da wspomniany maraton MTB. Zbyszek powiedzia?, ?e przecie? musi mie? Pan ?wiadomo??, i? wprowadza ich w b??d.
Da? mi te? kilka zdj?? z maratonu MTB, ktry nie tak dawno odby? si? w Karpaczu. To w?a?nie te zdj?cia, ktre Pan tu widzi. Wed?ug s?w mojego kumpla, tak wygl?da w?a?nie MTB. Moim zdaniem, to jest jakie? wariactwo, a ci ludzie je?d??cy po kamieniach, s? bardzo nierozs?dni. Pozwoli?em sobie, dla rwnowagi, zamie?ci? kilka zdj?? z Mistrzostw Polski w Maratonie MTB, rozgrywanych w ramach Pa?skiego cyklu.

Na koniec us?ysza?em jeszcze, ?e nikt przecie? nie zmusza Pana do organizacji Mistrzostw i Pucharu Polski w Maratonie MTB, i gdyby Panu zale?a?o na rozwoju tej dyscypliny i mia?by Pan honor, to by si? Pan po prostu wycofa? z ich organizacji, pozostawiaj?c Skandi? amatorom wycieczek rowerowych.
W nastrojach mocno ?rednich rozstali?my si? ze Zbyszkiem. Jestem na Niego troch? z?y, za to ?e prbowa? (z niewiadomych przyczyn) zburzy? mj dla Pana podziw, a tak?e moje wyobra?enia o MTB. Uda?o mu si? jednak zasia? ziarno niepewno?ci. St?d ten list do Pana tylko Pan mo?e mi, i tysi?com pasjonatw MTB, pomc i rozwia? te w?tpliwo?ci.

skandia
MTBM Karpacz, fot. bikelife.pl

Drogi Panie Czes?awie, by?bym niezmiernie rad, gdyby zechcia? Pan odnie?? si? do zarzutw wysuni?tych przez mojego kumpla z wojska, ktre w wi?kszo?ci wygl?daj? na wyssane z brudnego palucha. Niczego tak nie pragn?, jak utwierdzenia mnie w przekonaniu, ?e kierunek, jaki Pan nadaje polskiemu MTB jest jedynym w?a?ciwym , a s?dy podobne tym, jakie wypowiada mj kolega s? rozpowszechniane przez malkontentw i zazdro?nikw.


Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Jacek Sufin

Komentarze:
nogul, 26 Jun 2013 15:29
Kolego GIANT, tu nie chodzi o czepianie si? Skandii tylko o Puchar Polski, ktry przeznaczony jest g?wnie dla zawodnikw takich jak np przywo?ani przez Ciebie A. Brzzka albo M.Zo?.
GIANT, 26 Jun 2013 10:58
Masz wybr nie chcesz jecha? SKANDI to nie jedziesz chcesz to jedziesz trasa wszystkim znana jest wcze?niej. Pisanie ?e kto? niszczy polskie MTB to g?upota i cynizm. Troch? pokory by si? przyda?o autorowi tego ?enuj?cego tekstu
GIANT, 26 Jun 2013 10:55
A ty nie rozumiesz ?e 99% ludzi startuj?cych w maratonach to nie jest A. Brzzka Albo M. Zo?, Tylko ludzie kochaj?cy jazd? na rowerze i maj?cy ochot? poczu? smak rywalizacji nie koniecznie ryzykuj?c ?ycie na trasie GG
retroracer, 25 Jun 2013 18:44
Giant, ?al mi Ciebie, Ty naprawd? nie rozumiesz tej dyscypliny, ale ciesz si? tym co masz bo i tak nie zrozumiesz prawdziwego Grala
GIANT, 25 Jun 2013 09:26
J.Sufin - ikona polskiego MTB cz?owiek (nikt) wyznacza trendy i sprawia ?e Ziemia si? obraca. Je?eli my?lisz, ?e mtb to 60 km trasy mi?dzy g?azami, nad przepa?ciami w b?ocie po kolana to jeste? niez?ym baranem. W Polsce s? ludzie ktrzy koch
skirav, 22 Jun 2013 23:00
czenie jest z?otem. Pami?taj?c te?, ?e wszystko co powie mo?e by? uzyte przeciwko niemu. http://skirav.blog.interia.pl/?id=2383223
skirav, 22 Jun 2013 22:59
hmmm.... tapro?ba o odniesienie si? do zarzutw jest, rozumiem, jednako retoryczna i ironiczna jak ton ca?ego listu :) A Ikona odniesie si? do nich tak samo jak si? odnios?a po martonie w Rzeszowie - przyzwyczajona do przepychu - w my?l zasady mil
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz Wykop



Polecamy
Wejdź i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.