Jed?, prze?yj, ?yj
Źródło: S?awomir Bartnik
19 Aug 2016 13:57
tagi:
Gomola Trans Airco, Sudety MTB Challenge. MTB Marathon, Karpacz
RSS Wyślij e-mail Drukuj
W tym roku mija mój dziesi?ty sezon, od kiedy postanowi?em wystartowa? w d?ugodystansowym wy?cigu na rowerze górskim, a dwudziesty od kiedy pojecha?em XC. Czas wi?c na ma?e podsumowanie, pogrzeba? musz? w mojej zawodnej pami?ci i na szcz??cie niezawodnej pami?ci PC, aby wyci?gn?? na wierzch te wspomnienia i obrazki, do których z rado?ci? i nieustannie b?d? powraca?.

Przypadek sprawi?, ?e na moj? maratonow? premier? pojecha?em na wy?cig do Krynicy. By? to cykl POWERADE SUZUKI organizowany przez Grzegorza Golonk?. Wci?? doskonale pami?tam, d?ugie strome podej?cie, na którym nie by?em nawet w stanie prowadzi? roweru. Nie wszystkim przypad?o to do gustu. Trudno jest o przepis na udany maraton MTB, który wszystkich zadowoli, gdy? ka?dy startuj?cy ma inne wyobra?enie o trasie, ró?ne umiej?tno?ci, wytrzyma?o?? czy wol? walki. Moja recepta jest prosta. Oprócz tytu?owej jazdy pod gór?, wy?cig musi zawiera? zjazdy, które nie pozbawi? mnie zbyt szybko tej z trudem wydartej górom wysoko?ci. Przenoszenie si? szybkimi szutrami z podjazdu na podjazd, zamienia wy?cig w zakalec, nawet gdy miejscówka si? zgadza, przewy?szenia te?, to na mecie zamiast euforii pojawia si? zgaga. Je?li w górach mam walczy? z w?asnymi s?abo?ciami, to zdecydowanie nie chc? traci? czasu i pragn? robi? to po obu stronach wierzcho?ka. Pewnie dlatego, moj? ulubion? miejscówk? na wy?cig sta? si? Karpacz. Nale?? do tej niewielkiej liczby osób nazywanych „sieroty po Golonce”. Okre?lenie to ?wietnie si? przyj??o i doskonale oddaje moj? t?sknot? za górskim ?ciganiem.

opis

Niestety próba reaktywacji przez GG maratonu dla rowerowych masochistów nie uda?a si?. Zainteresowanie udzia?em w maratonie w Karpaczu by?o minimalne. Pozostaj? mi zdj?cia i wspomnienia z tego niepowtarzalnego maratonu oraz wiara w zagranicznych zawodników, by wci?? zechcieli przyje?d?a? na Sudety MTB Challenge. Dzi?ki nim b?d? móg? kolejny raz ?ciga? si?, na mojej ulubionej trasie w trakcie etapówki. Ju? odliczam dni do mojej szcz??liwej siódemki, póki co, uk?adam sobie w g?owie moje sze?? Karpaczy, cztery pud?a oraz jedno OTB. Niech te zdj?cia (wszystkie pochodz? z Karpacza) b?d? zach?t? dla zaczynaj?cych przygod? z MTB, oraz dowodem, ?e dzi?ki wytrwa?o?ci mo?na zamieni? si? z rowerowego pi?dzip?czka, w pachn?cego b?otn? borowin? górala.

Karpacz pierwszy 2009
Trudno mi sobie co? przypomnie? z tego wy?cigu. Jeszcze nie wiedzia?em, ?e to moja bajka. Trasa na dystansie MEGA by?a do?? krótka, bo zwyci?zca potrzebowa? 2h 4 minuty na jej pokonanie, technicznie równie? mniej wymagaj?ca. Wy?cig musia? by? nudny jak pochodz?ce z niego zdj?cie. Spokojna jazda wystarczy?a na dojechanie 89 open, 23 M3.

opis

Karpacz drugi 2011
Po rocznej zdradzie dla Cyklokarpat, znów wracam na trasy Golonki. Karpacz stawa? si? wtedy g?ównym punktem ca?ego cyklu, oraz wizytówk? i kierunkiem rozwoju. Zdobyte na wschodzie do?wiadczenie pozwala mi odwa?niej zje?d?a?, brakuje jednak ?cie?kowego cwaniactwa. Zbyt krótko trzymam si? za spowalniaj?cym mnie na ?cie?ce zawodnikiem, a po jego glebie zaciskam klamki, aby go nie najecha?. Odbywam krótki lecz brutalny stosunek z ptakiem, ja?niej formu?uj?c, r?bi? or?a na zje?dzie. Zwichni?ty bark, rozbity ?okie? i kolano nie spychaj? mnie jednak z trasy. Fizyczny ból pojawia si? dopiero za met?. Doje?d?am 52 open, drugi M4. W czasie dekoracji min? mam sugeruj?c? „mieszane odczucia”. Dobrze, ?e syn pomaga mi d?wign?? puchar do góry. Co mnie nie zabije, mog? jeszcze raz.

opis

opis

opis

Karpacz trzeci 2012
Ten rocznik wielu bywalców Karpacza okre?la jako najlepszy. Doskonale zbalansowana trudno?? zjazdów, bogaty bukiet korzeni, posypka z gruboziarnistego szutru oraz ?wietna pogoda zapewni?y mega rozkosz. Na zjazdach czuj? si? lepiej, lecz wci?? pope?niam ten sam b??d. Ze strachu przed OTB, zbyt daleko odsuwam si? do ty?u i trac? kontrol? nad przednim ko?em, co wida? na zdj?ciach. Na mecie 46 open, pierwszy w kategorii. Na koniec sezonu rado??, wygrywam generalk?.

opis

opis

opis

Karpacz czwarty 2013
Jestem w dru?ynie. Koszulka Gomola Trans Airco zobowi?zuje. Sp?dzam zim? na si?owni, wiosn? wygniatam okoliczne single, zbieram do?wiadczenie w zawodach enduro. Chc? znów wygra? generalk? dla dru?yny. Konkurencja w mojej kategorii jest jednak znacznie silniejsza ni? w ubieg?ym sezonie. Zajmuj? trzecie miejsce, a o kolejno?ci na podium decyduj? ma?e punkciki. Pozdrawiam: Marcin, Piotrek, to by?a walka! W Karpaczu p?ynnie udaje mi si? przejecha? tras?, s?owo udaje jest tu jednak kluczowe, zje?d?am szybko ale na granicy ryzyka. Efekt mocno pozytywnie mnie zaskakuje, 19 open, pierwszy M4.

opis

opis

Karpacz pi?ty 2014
?yciowe tory oddalaj? mnie od MTB, bior? urlop od ?cigania i treningu. W Karpaczu jednak nie mo?e mnie zabrakn??. Wci?? ?yj? i je?d?? na resztkach mocy z ubieg?ego sezonu, w którym startowa?em co tydzie? w niemal wszystkich konkurencjach MTB, zaczynaj?c na eliminatorze, a na downhillu ko?cz?c. Pozosta?o do?wiadczenie i ledwo pary w nogach. W Karpaczu na podjazdach cierpi? i umieram, na zjazdach zmartwychwstaje i odrabiam straty. Dynamicznie lec? po tym co podejdzie pod ko?o. W ko?cówce uciekam na agrafkach i z kilkudziesi?ciosekundow? przewag? wbijam si? na najni?szy stopie? podium. Tak po prostu. Zupe?nie bez szacunku dla tysi?cy wyjechanych kilometrów przez moich kolegów. Open 61, trzeci M4.

opis

Karpacz szósty 2016
Zapisuj? si? na Sudety Challenge, ostatni etap to klasyczny Karpacz poszerzony o z?y sen Kowala. 2108m na 56km. Jest co jecha?, zw?aszcza w szóstym dniu ?cigania i nocnych opadach. Taktyka na starcie jest prosta. Ostro do Karpacza Górnego, aby wyrobi? sobie dogodn? pozycj? na zje?dzie do Borowic. Po pokonaniu zjazdu adrenalina wype?nia moje ?y?y. Ci, którzy zjechali tam cho?by raz, wiedz? o czym pisz?. Pó?niej tylko w trupa pod gór? i znów strza? adrenaliny i tak do mety, przecie? dzisiaj after party, zimny browar, a na koniec lekcja otwierania arbuza. Wreszcie czuj? si? pewnie i swobodnie na zjazdach, na TYCH zjazdach. Noga tak?e wiernie podaje. Karpacz LOVE you. META. Czas jazdy 4:30. Koszulka finishera. By? to dzie?, o którym opowiada si? wnukom.. 48 open, M4 jedenasty. DZI?KUJE GTA. Lubi? si? ?ciga?, ale robi? to w takiej dru?ynie, to podwójna radocha!

opis

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.