Mistrzostwa MTB Tauron Dystrybucja
Źródło: Team
22 Apr 2012 23:48
tagi:
Gomola, Tauron, impreza rowerowa, organizacja imprez
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Team Gomola Trans Airco, poza tym, ?e jest widoczny na trasach i podiach krajowych zawodów MTB i XC, potrafi tak?e zorganizowa? takie zawody. Na razie jest to impreza zamkni?ta, tym razem dla pracowników firmy Tauron i ich rodzin, ale w przysz?o?ci… tymczasem nie zdradzimy dalekosi??nych planów, lecz opiszemy to, co dzia?o si? w sobot?, 21 kwietnia. A jest co opisywa?.

??cza, to miejscowo?? nieopodal Gliwic, na pierwszy rzut oka zwyk?a wioska, nie wyró?niaj?ca si? niczym spo?ród wielu jej podobnych miejsc. Ale nie dla rowerzystów. Dla nich jest to kultowe miejsce. Sk?d ta kultowo??? Po pierwsze, z Gliwic jest tutaj oko?o 20 kilometrów, ca?y czas lasem, a st?d mo?na (nadal terenem) pojecha? w wielu kierunkach. Na Gór? ?wi?tej Anny, w kierunku Rud Raciborskich czy te?… gdzie oczy ponios? lub dusza zapragnie. Mo?na nakr?ci? trzycyfrowy dystans na licznik, nie dotykaj?c ko?ami asfaltu. Ale jest co? jeszcze, z czego ta miejscowo?? s?ynie w?ród rowerowej braci. Tutaj, bikerzy zatrzymuj? si? w gospodzie na rozdro?u, zostawiaj? swoje sprz?ty (czasem dro?sze od kilkuletniego samochodu) na zewn?trz i… najstarsi górale nie pami?taj?, aby kiedykolwiek tutaj komu? skradziono rower. By?a by to wielka ujma na honorze dla mieszka?ców.


tauronWracaj?c do naszej imprezy…. zorganizowali?my takie zawody po raz czwarty, w tym roku patronatem medialnym imprez? obj?? nowy, dynamicznie rozwijaj?cy si?, portal rowerowy LoveBikes.pl – zapami?tajcie t? nazw?, warto. W pi?tek oznakowali?my tras? – do wyboru by?y dwa dystanse – mini 16 kilometrów lub mega – 36 kilometrów. W sobot?, o ósmej ekipa GTA zajecha?a do ??czy. Ka?dy wiedzia?, jakie ma zadanie, bez zb?dnych ruchów, w ci?gu pó?torej godziny wszystko by?o gotowe. Scena, nag?o?nienie, sektory startowe, bramy, punkt serwisowy. Cz??? grupy w tym samym czasie pojecha?a na tras?, sprawdzili, czy oznakowanie jest w porz?dku, rozwiesili dodatkowe ta?my, oraz rozstawili si? w newralgicznych i niebezpiecznych miejscach. Zrobili?my wszystko, by jednym problemem dla zawodników by? tylko up?ywaj?cy czas, bezpiecze?stwo i oznakowanie to nasz problem.


tauronW mi?dzyczasie na terenie miasteczka rowerowego stan?? namiot Centrum Synergia. Darmowe masa?e, porady fizjoterapeutów oraz pomoc dora?na po zawodach cieszy?y si? niema?ym powodzeniem. Oko?o 9:30, w biurze zawodów zacz?li pojawia? si? pierwsi zawodnicy. Biuro stan??o na wysoko?ci zadania – sprawnie rejestrowa?o uczestników, wydawa?o numery, talony na posi?ek po zawodach oraz udziela?o wszelkich niezb?dnych informacji. Jeszcze tylko krótka wizyta w punkcie serwisowym, ostatnie poprawki rozgrzewka i… stop! W tym roku regulamin zosta? zmodyfikowany o do?? wa?ny zapis. Nikt nie startuje bez kasku, promujemy bezpieczn? jazd?. To by?o poza wszelk? dyskusj?. Jako, ?e nie ka?dy (jeszcze) przyjecha? z kaskiem, nasza grupa uruchomi?a wypo?yczalni? tych nakry? g?owy. Gdy ju? wszyscy dopasowali kaski, rozgrzali si?, nape?nili bidony, a zegar pokazywa? kilka minut przed jedenast?, nast?pi?o ustawienie zawodników w sektorze startowym. O pe?nej godzinie s?dzia da? sygna? i… IV Mistrzostwa MTB o puchar TDGZE S.A. sta?y si? faktem. Pierwsi ruszyli zawodnicy z dystansu mini, kwadrans po nich megowcy.


tauronW czasie, gdy trwa? wy?cig, na boisku najm?odsi uczestnicy mieli swoje mini zawody. Tutaj tak?e nie brakowa?o emocji. Po nieca?ych 49 minutach na met? wpad? pierwszy zawodnik dystansu mini, Krystian Jasik. Po nim do mety docierali kolejni. Ale najwi?ksze emocje oczywi?cie wzbudza?a walka na trasie mega. Od trzech lat, na tym dystansie trwa rywalizacja pomi?dzy kilkoma zawodnikami. W tym roku bezkonkurencyjny okaza? si? Tomek Kowalski. Przejechanie 36 kilometrów zaj??o mu godzin? i dwadzie?cia minut. Przez najbli?szy rok to on b?dzie móg? pos?ugiwa? si? tytu?em Mistrza MTB Tauron Dystrybucja. Tomek otrzyma? tak?e okaza?y puchar oraz b?dzie liderem dru?yny Tauron Dystrybucja na Mistrzostwach Polski Energetyków w maratonie rowerowym MTB – Turon Cup, która odb?dzie si? na pocz?tku maja w Krakowie, w ramach Skandia Maraton. Jedn? z nagród by? w?a?nie wyjazd na te zawody. Poza Tomkiem, gliwicki oddzia? Taurona reprezentowa? b?d? Krzysiek Hry?, ?ukasz Szpara, Bartosz Ga?dzik, Krzysiek Jarek, Romek Kozina oraz Darek Tiffert.
Trzymamy kciuki, Panowie!


tauronPo przejechaniu kreski przez ostatniego zawodnika, w czasie, gdy s?dziowie zajmowali si? liczeniem i publikacj? wyników, zawodnicy uzupe?niali straty energetyczne. Organizator zapewni? wyj?tkow? grochówk? w wersji nielimitowanej oraz specja?y z grila. Uwa?ny obserwator, pomimo sporych wysi?ków, nie zauwa?y? nikogo, kto by?by niezadowolony. Po posi?ku obowi?zkowa wizyta w namiocie Centrum Synergia, gdzie Monika wraz ze swoj? za?og?, w magiczny sposób regenerowa?a zm?czone mi??nie i nadwer??one stawy naszych dzielnych ?cigantów i ju? po chwili mo?na by?o przyst?pi? do dekoracji.


tauronDekoracj?, jak i ca?? imprez? profesjonalnie poprowadzi?… no w?a?nie, spójrzcie prosz? na fotografie, twarz spikera jakby sk?d? znajoma. Dzi?kujemy, Marek. Wr?czanie trofeów zacz?li?my od najm?odszych, po nich medale zawis?y na starszych szyjach, a w r?kach zago?ci?y puchary i nagrody rzeczowe – przygotowane przez firmy zajmuj?ce si? produkcj? odzie?y sportowej - Atak Sport oraz Berkner, Dzia? Komunikacji Wewn?trznej - Tauron Dystrybucja GZE przygotowa? upominki z logotypem firmy, które rozlosowali?my w?ród wszystkich uczestników zawodów. Fundatorem pozosta?ych nagród oraz sponsorem ca?ej imprezy by?o Stowarzyszenie Turystyczno Rekreacyjne „Narwal”. Postawienie miasteczka rowerowego wraz ze wszystkimi akcentami kolarskimi, a tak?e nag?o?nienie umo?liwi?a firma G&G Promotion, opraw? medialn? zapewni? portal LoveBikes.pl, a ca?? organizacj? wraz z zapewnieniem sprzyjaj?cej pogody wzi?li?my na siebie my, czyli Gomola Trans Airco.


tauronImpreza, po raz kolejny uda?a si? znakomicie i zapewniamy, ?e za rok b?dzie podobnie, a nawet lepiej. Jeste?my gotowi zorganizowa? takie zawody na zlecenie ka?dej firmy, chc?cej dostarczy? swoim pracownikom niezapomnianych wra?e? zwi?zanych ze sportow? rywalizacj?. Zapraszamy do wspó?pracy.


tauronZapraszamy do galerii zdj?? z zawodów.
A tutaj znajdziecie pe?ne wyniki z podzia?em na kategorie.

Do zobaczenia za rok... oczywi?cie w ??czy :)

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.