Dobre wzory trzeba na?ladowa? - s?ów kilka o ksi??ce Mai W?oszczowskiej
Źródło: Izabela Sekulska
14 Dec 2014 20:41
tagi:
Maja W?oszczowska, ksi??ki
RSS Wyślij e-mail Drukuj
„Dobre wzory trzeba na?ladowa?. Tyle, ?e na?ladowanie musi wynika? z wewn?trznego przekonania, a nie z przymusu” Marek Edelman

W ?yciu przydatne s? wzorce. Troch? ?atwiej si? ?yje, kiedy kto? pokazuje nam w?a?ciwy tor jazdy. Zupe?nie jak na zje?dzie podczas treningu czy zawodów. W sporcie wzorce s? bardzo po??dane. Czy dla nas kolarzy - amatorów MTB mo?e by? jaki? lepszy wzór do na?ladowania, ni? MAJA W?OSZCZOWSKA, wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni ?wiata, wielokrotna medalistka Mistrzostw Europy? Zdecydowanie nie. A skoro „nie”, to zach?cam do si?gni?cia po ksi??k?, której Maja jest wspó?autork?.

Nie jest to na pewno pozycja, dzi?ki której Maja i Julian Obrocki zapewni? sobie któr?? z literackich nagród. Nasza najlepsza kolarka MTB przyzna?a, ?e pisa?a j? w ka?dej wolnej chwili i czasem w niezbyt sprzyjaj?cych do pisania okoliczno?ciach (np. na lotniskach). Kiedy przemierza si? kolejne strony tej lektury, bywa, ?e jest to odczuwalne. Niemniej jednak niech to Was nie zniech?ca, czyta si? bowiem t? ksi??k? z zainteresowaniem, bo sama autorka jest bardzo interesuj?c? postaci? na polskiej scenie sportowej i ma sporo do opowiedzenia.

Uprawiaj?ca na najwy?szym ?wiatowym poziomie trudny sport jakim jest bez w?tpienia MTB , ?wietnie wykszta?cona, elokwentna, atrakcyjna fizycznie, zdeterminowana i w ?yciu i sporcie osoba. Taka jest nasza mistrzyni.

w?oszczowska

Ksi??k? otwiera rozdzia?, w którym Maja opisuje swój fatalny w skutkach upadek podczas treningu w Livigno, tu? przed londy?sk? Olimpiad?. To mia? by? tylko ostatni zjazd tego treningu… a okaza? si? powa?nym przerywnikiem w kolarskiej karierze tej znakomitej zawodniczki. Wszyscy wówczas ?ledzili?my tamte wydarzenia z wielkim niepokojem. Maja by?a przecie? pewniaczk? do medalu na Olimpiadzie. Z przera?eniem ogl?dali?my zdj?cia powykrzywianej nienaturalnie stopy.

Ale czy mieli?my ?wiadomo??, ?e by?o A? TAK?
?e Maja przesz?a przez takie niewyobra?alne cierpienie fizyczne i psychiczne, ?e musia?a podda? si? bardzo d?ugiej i ci??kiej rehabilitacji? ?e nie sko?czy?o si? na jednej operacji? I ?e w jej stopie do ko?ca kariery sportowej musi pozosta? metalowy spójnik, inaczej nie by?aby w stanie dalej uprawia? kolarstwa.

w?oszczowska

Kolejne rozdzia?y ksi??ki to w?drówka przez bogat? karier? zawodniczki, pocz?wszy od pierwszych (do?? przypadkowych zawodów) czyli Family CUP, w których wystartowa?a wraz z mam?, mi?o?niczk? sportu, a? do tegorocznych zawodów Pucharu ?wiata.
Kulisy wy?cigów, treningów.. ?zy szcz??cia i rozpaczy, wzloty i upadki. Jak to w sporcie. Jest to bardzo interesuj?ca cz??? tej lektury. Maja wspomina równie? osoby, które odcisn??y wyra?ne pi?tno na jej sportowej karierze. Tak? osob? by?a bez w?tpienia jej mama.

Na uwag? zas?uguje wspomnienie o ikonie m?skiego polskiego MTB czyli Marku Gali?skim. Jest to co prawda ten sam tekst, który opublikowa?a zawodniczka na swoim facebookowym profilu, ale jak sama stwierdzi?a – nie by?aby w stanie napisa? o Marku lepiej, st?d tekst równie? znalaz? si? w ksi??ce.
Z du?ym zainteresowaniem przeczyta?am cz??? odno?nie diety sportowca oraz cz???, w której Maja wyja?nia nam pokrótce na czym polega system kontroli antydopingowej w MTB tzw ADAMS.
Gdzie odpoczywa? Jakie ma inne pasje? Tego dowiecie si? z rozdzia?u o podró?ach. Te kolarka odbywa zawsze po zako?czeniu sezonu.


Maja pisze
„ Kocham rower, ale umówmy si? – co za du?o, to niezdrowo. Czasem trzeba od niego odpocz?? by pó?niej nabra? jeszcze wi?kszego g?odu rowerowania”


Dla kolarzy czy to zawodowych czy amatorów, jest kilka rzeczy, które czytaj?c ksi??k? mog? pomin?? np. s?ownik rowerowego slangu. Wyja?nianie ró?nic mi?dzy rowerem ze sztywnym widelcem a fullem, te? raczej nie zainteresuje tej grupy.
Ale by? mo?e te fragmenty ksi??ki dedykowane s? kibicom nie do ko?ca znaj?cym si? na MTB, a by? mo?e maj? co nieco wyja?ni? przysz?ym adeptom kolarstwa.
Dla mnie i zapewne dla wielu czytelników podobnych pozycji, warto?ci? nie do przecenienia jest funkcja motywacyjna ksi??ki. Bo czy to nie jest tak, ?e kiedy czytamy o treningach, zawodach to niemal?e natychmiast chcemy si? zabra? do jakiej? solidnej treningowej pracy, albo marzymy o sukcesach na zawodach?

w?oszczowska

A przecie? bez treningu i marze? niewiele w sporcie jest mo?liwe do zdzia?ania.
Warto wi?c na te nadchodz?ce zimowe dni dostarczy? sobie dodatkowej motywacji.
„Szko?a ?ycia” jest dobrym wyborem, tak jak MTB jest ?wietn? szko?? ?ycia.

Maja W?oszczowska, Julian Obrocki
Szko?a ?ycia, wydawnictwo Ksi??ki Burda, 2014

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.