Jak ubezpieczy? rowerzyst??
Źródło: Piotr Habasi?ski / fot. Steven Leith
28 Apr 2014 20:25
tagi:
ubezpieczenie roweru, OC roweru, AC roweru
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Wraz z pocz?tkiem wiosny na ulicach pojawia si? coraz wi?cej rowerzystów czy to na w?asnym, czy wypo?yczonym sprz?cie. Przygotowuj?c si? do sezonu rowerowego, warto zastanowi? si? nad rodzajem ubezpieczenia, które mo?e przyda? si? po ewentualnym wypadku.

Polskim miastom wci?? daleko do Amsterdamu, Kopenhagi, Utrechtu czy Sevilli, które w 2013 r. zaj??y cztery pierwsze miejsca w tzw. Copenhagenize Index, przygotowywanym cyklicznie rankingu najbardziej przyjaznych rowerzystom lokalizacji. Pomimo braku naszych miast w zestawieniu, w nich tak?e du?o si? pod rowerowym wzgl?dem dzieje, np. rozbudowywane s? systemy rowerów miejskich. W zesz?ym roku w samej tylko Warszawie z bezobs?ugowych wypo?yczalni Veturilo i Bemowo Bike ok. 150 tys. osób skorzysta?o przesz?o 1,8 mln razy. Polacy lubi? te? kupowa? rowery s?u??ce w?a?nie do jazdy po mie?cie, które wed?ug serwisu Okazje.info mog? stanowi? nawet 83% wszystkich zamawianych w internecie.

- Ten rowerowy boom zwi?zany jest nie tylko z modnym ostatnio aktywnym trybem ?ycia czy wzrostem ?wiadomo?ci ekologicznej spo?ecze?stwa. Polacy – podobnie zreszt? jak samorz?dy – dostrzegli, ?e w zakorkowanych centrach miast rower jest najszybszym ?rodkiem transportu. Nieprzypadkowo najwi?cej osób wypo?ycza go rano i w czasie popo?udniowego szczytu, korzystaj?c z niego w drodze do i z pracy – t?umaczy Micha? D?browski z Nextbike Polska Sp. z o.o., operatora bezobs?ugowych wypo?yczalni w Warszawie, Sopocie, Wroc?awiu, Opolu i Poznaniu, a niebawem tak?e w Lublinie i Bia?ymstoku.

W kontek?cie rowerów wiele mówi si? o infrastrukturze, przez co cz?sto na drugi plan schodzi bezpiecze?stwo. Zanim wi?c sezon rozpocznie si? na dobre, warto sprawdzi?, jakie ubezpieczenia przydaj? si? rowerzystom.

Jaka polisa dla rowerzysty?
Bior?c pod uwag? rodzaj aktywno?ci, optymalnym rozwi?zaniem dla u?ytkownika roweru jest wyposa?enie si? w ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków (NNW) oraz odpowiedzialno?ci cywilnej w ?yciu prywatnym (OC). Pierwszy rodzaj polisy chroni w sytuacji, gdy rowerzysta dozna urazu, a wysoko?? odszkodowania przeliczana jest wed?ug procentowej warto?ci uszczerbku na zdrowiu, np. 1% to 50, 100 lub 150 z? rekompensaty. Z kolei OC chroni finansowo rowerzyst? jako sprawc? wypadku wskutek amatorskiego uprawiania sportu. Nale?y bowiem pami?ta?, ?e to on odpowiada za naprawienie szkody na zdrowiu oraz mieniu, które wyrz?dzi np. potr?caj?c przechodnia.

- W pewnym sensie ubezpieczenie dzia?a jak drugi kask rowerzysty wtedy, gdy co? mu si? stanie i jak finansowe zabezpieczenie, gdy kogo? potr?ci. Ochrona mo?e by? jednak przydatna tak?e w innych sytuacjach, np. kradzie?y. Warto zastanowi? si? te? nad polis?, dzi?ki której mo?na chroni? zarówno rower przechowywany w piwnicy czy gara?u, jak i w razie wypadku na ulicy. Jest to zazwyczaj jeden z elementów ubezpieczenia ruchomo?ci domowych na polisie ubezpieczenia domu lub mieszkania – mówi Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpiecze? Detalicznych w Gothaer TU S.A.

Na co zwróci? uwag? kupuj?c ochron?
Kupuj?c ubezpieczenie trzeba zwróci? uwag? na zakres polisy, czyli przede wszystkim na list? sytuacji, w których ubezpieczyciel mo?e nie wyp?aci? odszkodowania. Tak mo?e si? sta?, je?li jazda na rowerze zostanie przez towarzystwo ubezpieczeniowe uznana za wyczynow?, np. w zwi?zku z udzia?em w zawodach lub jazd? w ramach klubu rowerowego. Warto równie? pami?ta?, ?e cho? towarzystwa pokryj? koszty leczenia, to zniszczony sprz?t nie jest brany pod uwag? przy rekompensacie. Poza tym warto upewni? si?, czy ubezpieczenie obejmuje dodatkowe ?wiadczenia, takie jak zado??uczynienie za doznan? krzywd? czy zwrot kosztów nabycia ?rodków medycznych.

- Oprócz zakresu ochrony w kontek?cie ubezpiecze? bardzo istotna jest równie? kwestia ceny. Ubezpieczenie NNW czy OC w ?yciu prywatnym nie w ka?dym towarzystwie mo?na kupi? jako osobny produkt, a dodatkowo ceny potrafi? si? ró?ni? w zale?no?ci od ubezpieczyciela. Aby rowerzy?cie uda?o si? zebra? komplet informacji na temat ubezpieczenia, dobrym rozwi?zaniem jest kontakt z doradc?, który ma dost?p do wielu towarzystw naraz i w kilka minut pomo?e mu znale?? odpowiedni produkt – mówi Przemys?aw Grabowski, ekspert multiagencji CUK Ubezpieczenia.

Konrad Milewski, Zast?pca Dyrektora Biura Likwidacji Szkód w Gothaer TU S.A.
St?uczka auta z rowerem – kto odpowiada za likwidacj? szkody?

W przypadku zdarzenia drogowego z udzia?em rowerzysty i kierowcy samochodu mo?liwe s? dwa scenariusze. W pierwszym z nich win? ponosi kierowca samochodu i to na nim spoczywa odpowiedzialno?? za napraw? wyrz?dzonych szkód. W drugim przypadku sprawc? kolizji jest rowerzysta, który ponosi tym samym odpowiedzialno?? za powsta?? sytuacj?. W jaki sposób likwiduje si? szkod? w obydwu sytuacjach?

Gdy winny jest kierowca…
Je?li rowerzysta lub inni uczestnicy ruchu drogowego nie przyczynili si? do kolizji z samochodem i wy??czn? win? za zdarzenie ponosi osoba nim kieruj?ca, to szkoda likwidowana jest z OC w?a?ciciela pojazdu. Rowerzysta otrzyma wi?c odszkodowanie bezpo?rednio od ubezpieczyciela, który sprzeda? polis? w?a?cicielowi samochodu, czyli wzi?? tym samym na siebie odpowiedzialno?? za proces likwidacji spowodowanych przez niego szkód. Nale?y w tym kontek?cie pami?ta?, ?e ka?dy posiadacz pojazdu mechanicznego ma ustawowy obowi?zek kupna takiej polisy OC.

A je?li winny jest rowerzysta?
Je?li role si? odwróc? i to rowerzysta ponosi wy??czn? win? za kolizj?, to sytuacja nieco si? komplikuje. Rowerzysta odpowiada bowiem zarówno za szkody na mieniu (a wi?c w tym wypadku samochodzie) oraz zdrowiu, które wyrz?dzi? poszkodowanemu. Tak? odpowiedzialno?? okre?la to art. 415 kodeksu cywilnego: „Kto z winy swojej wyrz?dzi? komu? szkod? zobowi?zany jest do jej naprawienia”. Bardzo wa?n? informacj? jest w tym kontek?cie to, ?e posiadacze rowerów, w przeciwie?stwie do w?a?cicieli samochodów, nie maj? obowi?zku wykupienia polisy OC, a zatem odszkodowania od nich mo?na dochodzi? z powództwa cywilnego. Wyj?tkiem jest sytuacja, w której sprawca kolizji posiada wykupione nieobowi?zkowe ubezpieczenie OC w ?yciu prywatnym. Wówczas naprawa szkody w samochodzie b?dzie pokryta z polisy OC rowerzysty – oczywi?cie do okre?lonej przy zakupie ubezpieczenia kwoty, a wi?c do najwy?szej mo?liwej sumy odszkodowania, któr? zobowi?zany jest wyp?aci? ubezpieczyciel.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.