Pomoc Mierzona Kilometrami!
Źródło: Pomoc Mierzona Kilometrami
20 Jun 2013 20:43
tagi:
Fundacja TVN Nie jeste? sam, Kilometrami.pl, Pomoc Mierzona Kilometrami
RSS Wyślij e-mail Drukuj
15 czerwca rusza?a wielka ogólnopolska akcja spo?eczna „Pomoc Mierzona Kilometrami”. Wszyscy mog? do niej do??czy? i razem z T-Mobile zebra? najwi?ksz? liczb? kilometrów w historii akcji spo?ecznych. Pokonane kilometry T-Mobile zamieni nawet na 1 milion z?otych i przeka?e na pomoc dzieciom niepe?nosprawnym ruchowo – podopiecznym Fundacji TVN Nie jeste? sam.

Do akcji mog? do??czy? wszyscy posiadacze smartfonów, którzy chc? pomóc w zebraniu najwi?kszej w historii projektów spo?ecznych w Polsce liczby kilometrów, które T-Mobile zamieni nawet na 1 milion z?otych. B?d?c aktywnym pomagamy dzieciom niepe?nosprawnym ruchowo, które pomimo ogranicze? chc? powróci? do aktywnego ?ycia. Dzi?ki technologii mobilnej mo?emy po??czy? wysi?ek wielu osób i wspólnie wspiera? si?? i hart ducha podopiecznych Fundacji TVN w prze?amywaniu kolejnych barier.

Pomoc Mierzona Kilometrami

Kilometry b?dzie mo?na zbiera? - spaceruj?c, biegaj?c czy je?d??c na rowerze lub uprawiaj?c sport na wózku - od 15 czerwca do 29 wrze?nia br. korzystaj?c ze smartfona w dowolnej sieci. Wystarczy w??czy? bezp?atn? aplikacj? Endomondo i wybra? jedn? z o?miu aktywno?ci: bieganie, kolarstwo, kolarstwo górskie, jazda na rowerze, fitness walking, w?drowanie, chodzenie oraz aktywno?? ruchowa na wózku inwalidzkim. Ka?dy przebyty kilometr b?dzie przybli?a? wszystkich uczestników do wspólnego pokonania, ustalonego przez organizatora akcji dystansu.

Nie trzeba by? wyczynowym marato?czykiem, czy te? uprawia? zawodowo kolarstwo, wystarczy wyj?? na spacer z dzieckiem, w??czy? aplikacj? i tym samym zbiera? kilometry.

Projekt sk?ada si? z tygodniowej rozgrzewki oraz 7 dwutygodniowych etapów. W trakcie rozgrzewki, która startuje ju? w sobot? 15 czerwca, wyzwaniem jest pokonanie przez uczestników 1 miliona kilometrów. Liczymy na ka?dy cenny kilometr, a za zrealizowane zadanie do puli wpadnie pierwsze 50 tysi?cy z?otych. Po tygodniowej rozgrzewce, ju? 23 czerwca rozpoczniemy pierwszy z siedmiu dwutygodniowych etapów. Kolejne dystanse, wyznaczane b?d? wraz z kolejnymi etapami inicjatywy.

Aby pomóc wystarczy by? aktywnym!
Wszystkie kilometry zliczane b?d? za pomoc? bezp?atnej aplikacji Endomondo, któr? nale?y zainstalowa? na smartfonach uczestników. Po zarejestrowaniu si? wystarczy wybra? w menu „Rywalizacje” pozycj? „Pomoc Mierzona Kilometrami” i do??czy? do akcji. Rozwi?zanie to dzia?a na wszystkich smartfonach z systemami Android, iOS, Windows Phone i BlackBerry 10. Aplikacj? nale?y uruchamia? zawsze podczas aktywno?ci fizycznej, dzi?ki czemu program zliczy przebyty dystans i doda go do ca?kowitej puli kilometrów pokonanych przez uczestników akcji. Warunkiem koniecznym do prawid?owego dzia?ania aplikacji jest w??czony odbiornik GPS w telefonie – tylko w ten sposób mo?liwe jest zmierzenie przebytego dystansu.

Do akcji „Pomoc Mierzona Kilometrami” powsta?a specjalnie dedykowana strona www.kilometrami.pl, na której na bie??co publikowane b?d? wszelkie informacje, regulaminy, harmonogramy oraz co najwa?niejsze, kilometry jakie na dany czas uda?o si? zebra?. Na stronie b?dzie mo?na zobaczy? ile kilometrów, zebra?y w akcji znane osoby. Szczegó?y ju? niebawem.

Pomoc Mierzona Kilometrami

Kolejne etapy projektu b?dzie mo?na ?ledzi? równie? na bie??co na antenie TVN w programach, DD TVN, DD Wakacje oraz w wybranych edycjach programu Co za tydzie?. Wi?cej o akcji równie? na antenie Radia ZET, gdzie ju? od 15 czerwca zapraszamy na relacje z Maratonu a ju? od 23 czerwca na specjalny program „Biegaj z nami”, który emitowany b?dzie w ka?d? niedziel? o godz. 8:45.

W akcji „Pomoc Mierzona Kilometrami” ka?dy kilometr ma wielkie znaczenie. B?d?c aktywnym, sprawiasz, ?e niepe?nosprawne dzieci maj? szans? na popraw? ich sprawno?ci fizycznej. Ruszasz si? – pomagasz, ale równie? mo?esz wygra? szereg fantastycznych nagród, które b?d? towarzyszy? projektowi. W?ród nich ufundowane przez firm? Samsung wielofunkcyjne smartfony Galaxy S4. Wi?cej o konkursach ju? niebawem.

Szczegó?owe informacje o akcji oraz regulamin b?d? dost?pne od 15 czerwca 2013 roku na dedykowanej stronie kilometrami.pl

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.