Kinesiology taping, có? to takiego i dlaczego pomaga kolarzom?
Źródło: Monika Tiffert - Centrum Synergia
15 May 2012 10:22
tagi:
Gomola, Centrum Synergia, taping, kinesiology taping, fizjoterapia
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Zapewne nie raz, na ró?nych zawodach, widzieli?cie bikerów oklejonych kolorowymi plastrami. ?pieszymy donie??, ?e nie jest to element lansu, czy te?, coraz powszechniejszej „stylówy”. Te plastry, umiej?tne zaaplikowane, maj? g??bszy sens i zdecydowanie pomagaj?, nie tylko zawodnikom MTB – kolorowe aplikacje mo?na zauwa?y? tak?e w wielu innych dyscyplinach. Metoda staje si? coraz popularniejsza i zdobywa uznanie w?ród sportowców. Poprosili?my Monik? - specjalistk? z Centrum Synergia – o kilka zda?, które przybli?? Wam ten temat.

Pomys? wykorzystania specjalnego elastycznego plastra w terapii zrodzi? si? w Japonii, gdzie jest powszechnie stosowany od 30 lat. Cz?owiekiem, który zas?yn?? jako prekursor tej metody, jest Dr Kenzo Kase - japo?ski chiropraktyk, prezydent Towarzystwa Kinesiotapingu, Narodowej Szko?y Chiropraktyków w Japonii, absolwent Uniwersytetu w Meiji oraz Narodowej Szko?y Chiropraktyków w Chicago.
Terapia kinesiology taping wykorzystuje sensoryczne oddzia?ywanie plastra na organizm w celu uruchomienia mo?liwo?ci kompensacyjnych organizmu. Plaster posiada elastyczno?? 130-140% (nie ogranicza ruchów), ci??ar i grubo?? zbli?one do parametrów skóry, nie zawiera leków ani latexu, jest odporny na dzia?anie wody (mo?liwo?? k?pieli), dzi?ki falowemu utkaniu umo?liwia przep?yw powietrza, co pozwala na niezak?ócon? wymian? ciepln?. Co wa?ne, jest hipoalergiczny, zazwyczaj nie wywo?uje ?adnych, niepo??danych reakcji skórnych. Odpowiednio zaaplikowany funkcjonuje 7-10 dni.

taping

tapingWspó?istniej?ce przy wielu schorzeniach zaburzenie ruchomo?ci powi?zi jest mechanizmem utrudniaj?cym samoleczenie. Dlatego zmniejszenie restrykcji mi??niowo-powi?ziowych za pomoc? kinesiology tapingu u?atwia przep?yw podskórny i wzajemn? przesuwalno?? tkanek. Aplikacje kinesiology tapingu pozwalaj? na zachowanie pe?nego zakresu ruchu, ?wiadom? normalizacj? napi?cia mi??niowego, aktywowanie mi??ni uszkodzonych, zmniejszaj? ból i nienaturalne odczucia skóry, likwiduj? zastoje i obrz?ki limfatyczne oraz koryguj? niew?a?ciwe pozycje powierzchni stawowych, wp?ywaj? na korekcj? u?o?enia powi?zi i skóry oraz poprawiaj? mikrokr??enie.

tapingTa?ma zostaje na?o?ona na rozci?gni?t? cz??? cia?a. Po powrocie do normalnej pozycji ta?ma unosi lekko skór?. Zazwyczaj efektem aplikacji jest pofa?dowanie powierzchni skóry, co powoduje zwi?kszenie przestrzeni pomi?dzy skór? w?a?ciw? a powi?zi?, a to usprawnia mikrokr??enie krwi i limfy. Pozytywny efekt przynosi równie? zdj?cie nacisku z tkanki ??cznej, unerwienia skóry, powi?zi, ?ci?gien i pochewek ?ci?gien, naczy? limfatycznych, mi??ni, torebek stawowych, mazi stawowej, chrz?stek jak i uk?adu kr??enia i receptorów bólu. Poszczególne struktury zostaj? uwolnione, dzi?ki temu zmiany tkanki ??cznej, opuchlizny, blizny, zw??enia naczy? i niedokrwienia tkanek, produkty przemiany materii itp. zostaj? zaopatrzone w substancje od?ywcze.
Kinesiology taping zosta? spopularyzowany g?ównie poprzez sport. Wysoka skuteczno?? oraz mo?liwo?? kontynuacji treningu, mimo zaistnia?ej dysfunkcji sprawi?y, i? wielu sportowców ch?tnie korzysta z tej formy terapii.

taping


Jak wiadomo, MTB jest wybitnie wymagaj?c? dyscyplin? sportow?, gdzie kolarze rywalizuj? na d?ugiej, wytrzyma?o?ciowej trasie o zmiennym profilu i zmiennej nawierzchni, najcz??ciej w górach. Bardzo cz?sto dochodzi tutaj do mocnych przeci??e? uk?adu kostno – wi?zad?owego. Wielogodzinne peda?owanie, niejednokrotnie w zaburzonych warunkach biomechanicznych ko?czyn (wada anatomiczna, nieprawid?owe ustawienie nóg na peda?ach, niedostosowana wysoko?? siode?ka) mo?e przyczyni? si? do bolesnych dolegliwo?ci. Cz?sto wykorzystuje si? tu kinesiology taping w celu odci??enia stawów podczas trwania zawodów. W?a?ciwie zastosowane aplikacje kinesiology tapingu wybitnie zmniejszaj? dyskomfort jazdy i pozwalaj? osi?gn?? lepszy wynik sportowy.

taping

taping


Mimo, ze Kinesiology taping jest subteln? metod? fizjoterapeutyczn?, bardzo efektywnie uzupe?nienia terapi?. Niew?tpliw? zalet? tej metody jest czas dzia?ania - po zaaplikowaniu, plastry dzia?aj? oko?o tygodnia, przez 24h na dob?. Pacjent (zawodnik) ma pe?ny komfort u?ytkowania – mo?e si? w nich k?pa?, uprawia? sport, p?ywa? na basenie. Te zalety po??czone z rzeczywistym odczuciem poprawy samopoczucia sprawiaj?, ?e coraz wi?cej osób korzysta z tej formy terapii, a fizjoterapeuci ch?tnie podnosz? swoje kwalifikacje w?a?nie w tej dziedzinie, gdy? istot? leczniczego oddzia?ywania kinesiology tapingu jest odpowiedni sposób i technika aplikacji, a nie sam plaster.

taping


Terapeuci Centrum Synergia s? do Waszej dyspozycji na ka?dej edycji Powerade Garmin MTB Maraton - znajdziecie nas w charakterystycznym namiocie. Je?li chcecie spróbowa?, jak dzia?a opisana metoda lub potrzebujecie innej pomocy fizjoterapeutycznej, to serdecznie zapraszamy.

Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej, to zapraszamy na stron? Centrum Synergia, po?wi?con? kinesiology taping, a tak?e do zapoznania si? ze szczegó?owym opisem metody.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.