Triathlon jest kobiet?
Źródło: LoveBikes.pl
24 Jul 2018 23:26
tagi:
triathlon, Kantar, Liv, Kobiety na wag? z?ota
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Do niedawna wiele osób przyjmowa?o, ?e w sportach wyczynowych kobieta mo?e jedynie dopingowa? m??czyzn?. Od pewnego czasu ten trend si? zdecydowanie zmienia, czego dowodem jest zainteresowanie kobiet triathlonem. Jakie regu?y panuj? w tej ma?o dotychczas znanej dyscyplinie?

Jak wynika z raportu „Aktywno?? fizyczna Polaków” przygotowanego przez agencj? Kantar TNS, zainteresowanie sportem w ogóle przejawia oko?o dwóch trzecich Polaków, z czego 51% to kobiet. Ponadto 62% ankietowanych deklaruje uprawianie dowolnego sportu przynajmniej raz w miesi?cu. Z tego samego badania wynika równie?, ?e ok. 31% ankietowanych ch?tnie decyduje si? na jazd? na rowerze, przy czym w grupie tej jest prawie tyle samo kobiet, co m??czyzn. Natomiast biegi s? popularne w?ród 29% ankietowanych, z czego 7% deklaruje udzia? w zawodach masowych. Jak wida? z przedstawionych danych dbanie o nasz? aktywno?? fizyczn? staje si? coraz bardziej modne – bez wzgl?du na p?e?. Co wi?cej, coraz liczniejsza grupa kobiet potocznie okre?lana jako „s?aba p?e?” zaczyna nie tylko aktywnie sp?dza? czas, ale i porywa si? na ekstremalne sporty, cz?sto wymagaj?ce podj?cia ogromnego wysi?ku fizycznego. Czemu jedna z najtrudniejszych dyscyplin – triathlon – przyci?ga a? tyle kobiet?

Czym jest triathlon?

Triathlon jest w Polsce jeszcze ma?o popularny. Prawdopodobnie dzieje si? tak dlatego, ?e jest te? to jedna z najtrudniejszych i wymagaj?cych ogromnego wysi?ku dyscyplin. Potocznie nazywany te? jest trójbojem. Ta wszechstronna dyscyplina sportowa jest kombinacj? kolarstwa, biegania oraz p?ywania. Jest to typowy sport indywidualny, a podczas rywalizacji zwyci?zc? jest osoba, która w najkrótszym czasie dotrze do mety. Zawodnicy zwykle nie mog? korzysta? z pomocy z zewn?trz w trakcie uczestnictwa – wyj?tkiem s? osoby dostarczaj?ce ?ywno??. Zabronione s? te? taktyki zespo?owe. W uj?ciu praktycznym ka?da impreza triathlonowa cechuje si? l?ej lub mocnej zmodyfikowanymi zasadami, gdy? regulamin nie zawsze jest sztywno ustalany. Zmiany uwzgl?dniaj? najcz??ciej tras?, por? roku i ukszta?towanie terenu. Przygotowania do startu w takiej dyscyplinie musz? by? planowane z du?ym wyprzedzeniem, gdy? potrzeby treningowe nie zawsze pokrywaj? si? z obecnymi predyspozycjami. Zdecydowanie pomagaj? tu cechy takie jak ambicja, czas, umiej?tno?ci oraz mo?liwo?ci.

Szczególnym wyzwaniem dla kobiet w triathlonie jest po??czenie trzech oddzielnych dyscyplin, z których ka?da wymaga du?ej wytrzyma?o?ci organizmu, a tak?e si?y do walki. Aby dobrze si? przygotowa? do zawodów, warto zacz?? ostateczne przygotowania ju? pó? roku przed startem. Nale?y pami?ta?, ?e bieg jest ostatni? dyscyplin? w kolejno?ci, konieczne jest wi?c zachowanie rezerwy energetycznej podczas dwóch poprzednich dyscyplin. Aby przygotowa? si? do p?ywania, dobrze jest przeprowadzi? te? kilka treningów w wodach otwartych.

Na zawodach triathlonowych spotykamy ró?ne dystanse: od stosunkowo prostego, tzw. 1/8 Ironman (0,75 km p?ywania + 20 km jazdy na rowerze + 5 km biegu) a? po tzw. marato?ski, czy pe?ny Ironman (obejmuj?cy 3,8 km p?ywania, 180 km jazdy rowerem i 42,195 km biegu).

„Damski” sport?

Kobiety wybieraj?ce t? dziedzin? sportu cz?sto nazywa si? „kobietami z ?elaza”. Coraz cz??ciej udowadniaj? one, ?e rzeczy niemo?liwe dla nich nie istniej?.

Przyk?adem mo?e by? tu projekt „Kobiety na wag? z?ota”, którego oficjalnym sponsorem jest marka Liv i który by? cz??ci? zawodów triathlonowych SuperLeague w Poznaniu. Zawody odby?y si? w dniach 29.06-01.07 w Poznaniu i wystartowa?o w nich blisko 350 kobiet. Ka?da z uczestniczek startowa?a w z?otym czepku. W kulminacyjnej „Z?otej fali”, czyli starcie samych kobiet na dystansie Ľ IM wzi??o udzia? ok. 110 pa? (na dystansie ˝ IM startowa?o ok. 70 kobiet a na dystansie 1/8 IM ok. 120).

Fanki tej dyscypliny po??czy?y si? tak?e w ramach wspólnej inicjatywy na fanpage’u „Kobieca strona sportu” oraz w grupie na Facebooku „Kobiety na wag? z?ota nakr?ca Liv”, która zrzesza aktualnie prawie 600 pa?. Panie dzieli?y si? w niej swoimi do?wiadczeniami z przygotowa? oraz emocjami towarzysz?cymi im ju? podczas samego startu. Mimo, ?e zawody si? odby?y, grupa pozostaje aktywna. To pokazuje jaki potencja? tkwi w kobietach.

Uprawianie sportu nie tylko poprawia nasze zdrowie – dobre wyniki przek?adaj? si? na satysfakcj? oraz umacniane wiary we w?asne mo?liwo?ci. Warunkiem tego jest regularno?? i przemy?lana aktywno??. Celem inicjatyw podobnych do organizowanej w Poznaniu jest wydobycie poprzez sport 100% potencja?u kobiet, przek?adaj?cego si? potem na inne obszary ?ycia oraz jego jako??.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.