Dlaczego warto przyzwyczaja? dziecko do roweru?
Źródło: LoveBikes.pl
07 Oct 2017 12:32
tagi:
dizecko, rower, korzy?ci
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Jedni kupuj? swoim dzieciom drony, inni konsole najnowszej generacji. My proponujemy podarowa? swojej pociesze rower. Je?eli my?lisz, ?e taki prezent by? dobrym pomys?em dekad? lub dwie temu, to nic bardziej mylnego. Mamy kilka argumentów przemawiaj?cych za tym, ?e nadal jest to bardzo dobry pomys?.

Alternatywa dla komputera

W ostatnich czasach mo?na zauwa?y?, ?e coraz m?odsze dzieci korzystaj? z komputerów, tabletów czy smartfonów i sp?dzaj? przed nimi bardzo du?o czasu. Rower jest ?wietnym sposobem na zach?cenie ich do innego sposobu na spo?ytkowanie wolnego czasu. Dodatkowo, dziecko b?dzie mia?o pretekst do tego, by spotyka? si? z równie? posiadaj?cymi rower rówie?nikami. Oczywi?cie bez roweru tez jest to mo?liwe, ale jednak coraz cz??ciej okazuje si?, ?e co bardziej introwertyczne dzieci zbyt ?atwo koncentruj? si? na zabawie przed komputerem lub tabletem ni? na innych czynno?ciach.

dzieci na rowerze

Okazja do sp?dzania czasu z dzieckiem

Je?eli wszyscy cz?onkowie rodziny posiadaj? rowery to warto organizowa? wspólne wycieczki rowerowe, najlepiej poza miasto. To naprawd? doskona?y sposób na rodzinn? integracje i obcowanie z natur?. Zw?aszcza w czasach, gdy wi?kszo?? z nas jest zabiegana, a wra?enie coraz wi?kszego braku czasu jest odczuwalne nie tylko w?ród doros?ych, lecz równie? – rykoszetem – w?ród maj?cych coraz mniejszy kontakt z rodzicami dzieci. Wspólne zwiedzanie okolicy a nawet pokonywanie tras o ró?nej trudno?ci przyniesie wiele rado?ci Twoim dzieciom ale równie? i Tobie. Stawiaj?c i podejmuj?c wyzwania zach?cisz dzieci do udzia?u w nich. Do przygotowania wycieczki warto zaanga?owa? wszystkich cz?onków rodziny i uwzgl?dni? w nich takie elementy jak: planowanie trasy na mapie, przygotowanie i sprawdzenie rowerów, sprawdzenie pogody czy te? sprawdzenie lokacji, które warto odwiedzi? po drodze. W ten sposób zadbamy nie tylko o odpowiedni? ilo?? ruchu dla naszych pociech ale pozwolimy równie? na rozwój wielu innych przydatnych umiej?tno?ci.

Skoro jeste?my przy planowaniu nale?y pami?ta?, ?e ka?da wycieczka wymaga odpowiedniego przygotowania naszego roweru. Dostosuj tras? do rodzaju Twojego bicykla, sprawd? jego stan techniczny w tym ?a?cuch, hamulce i czy ?adna ze ?rub mocuj?cych istotne elementy nie jest poluzowana. W przypadku je?eli uznasz, ?e ju? czas na kupno nowego jedno?ladu to warto zainteresowa? si? odpowiednimi parametrami dostosowanymi pod jego u?ytkownika (rozmiar roweru, geometria ramy itp.). W tym wypadku warto zapozna? si? z ofert? internetowych sklepów rowerowych oferuj?cych bezp?atn? pomoc konsultanta, spor? baz? produktów i atrakcyjne ceny.

rodzina na rowerach

To jest zdrowsze!

Od lat lekarze alarmuj?, ?e dzieci coraz wi?cej siedz?, a mniej si? ruszaj? – co si?? rzeczy przek?ada si? na ich postaw?. Rower stanowi ?wietn? przeciwwag? i pomaga w rozwoju fizycznym dziecka. Robi to na wiele sposobów, zarówno przez budowanie ogólnej wytrzyma?o?ci, formy jak i trenowanie zmys?u równowagi czy my?lenia przestrzennego. Nie wspominaj?c ju? o samym fakcie przyzwyczajania do aktywno?ci fizycznej i kojarzeniu jej z pozytywnymi bod?cami.

Nie sposób tez nie wspomnie? i o tym, ?e w czasach, gdy coraz cz??ciej pojawiaj? si? ostrze?enia przed rosn?cym odsetkiem dzieci z nadwag?, jazda na rowerze mo?e pomóc w uchronieniu Twoich pociech przed t? przypad?o?ci?. Oczywi?cie nie zast?pi to zdrowego od?ywiania, ale z pewno?ci? przyczyni si? do prawid?owego rozwoju. Warto pozna? efekty i korzy?ci z jazdy na rowerze.

Skoro jednak o zdrowiu mowa, nie zapomnij o najwa?niejszym czyli bezpiecze?stwie. Warto uczy?, ?e kask jest istotnym elementem ekwipunku ka?dego rowerzysty, który uchroni nas od urazów nawet przy niegro?nie wygl?daj?cym upadku.

Dziecko doro?nie, korzy?ci zostan?

Wyrobienie nawyku jazdy na rowerze ma wiele korzy?ci. Nawet je?eli po jakim? czasie dziecko zrobi sobie wieloletni? przerw? od roweru, zawsze ch?tniej do niego wróci, ni? kto?, kto nigdy wcze?niej z niego nie korzysta?. Nale?y te? pami?ta?, ?e w doros?ym ?yciu rower jest naprawd? doskona?? alternatyw? dla samochodu lub autobusu, gdy trzeba szybko przemie?ci? si? w obr?bie miasta.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.