Rower miejski - jakie zalety posiada ten model?
Źródło: LoveBikes.pl
15 Jul 2017 18:33
tagi:
rower miejski, zdrowie
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Rower miejski staje si? coraz cz?stsz? alternatyw? dla samochodów lub zat?oczonych tramwajów. Ludzie zaczynaj? dostrzega? jego potencja? oraz fakt, ?e dzi?ki niemu nie musz? sta? w kilkugodzinnych korkach. Czy jednak znaj? wszystkie zalety jakie posiada rower miejski?

Wiele osób uwa?a ten model za dosy? nudny i wybiera wyposa?one w hamulce hydrauliczne i inne bajery rowery górskie lub umo?liwiaj?ce wykonywanie ró?nych tricków BMXy. Jednak rower miejski, mimo i? s?u?y raczej do spokojnej jazdy, równie? otwiera przed nami wiele mo?liwo?ci. Jakich? Sprawdzicie to, zagl?daj?c do dalszej cz??ci artyku?u!

Nie tylko po mie?cie

Ustalili?my ju? wcze?niej, i? rower miejski idealnie nadaje si? do jazdy po mie?cie. Nie jest to ?adna nowo??, bowiem to sugeruje ju? jego nazwa. Pojazdem tym mo?emy jednak bez ?adnych obaw wybra? si? równie? na kilkugodzinn? przeja?d?k? oraz na wycieczk? poza miasto i mo?emy by? pewni, ?e w ?aden sposób nas on nie zawiedzie. Ponadto rowery miejskie cz?sto wyposa?one s? dodatkowo w koszyki, co u?atwia nam przewo?enie zakupów lub torebek.

Rower miejski, a prawid?owa postawa cia?a

Podczas jazdy na rowerze miejskim posiadamy wyprostowan? pozycj? cia?a. Dzi?ki temu nie obci??amy naszego kr?gos?upa oraz nie nara?amy go na ból. Ponadto wyprostowana sylwetka cia?a wp?ywa na nasz? stabilno??, dzi?ki czemu jeste?my w sanie bez problemu utrzyma? si? na poje?dzie nawet gdy jest ?lisko.

Bezpiecze?stwo i wygoda przede wszystkim

Rowery miejskie wyposa?one s? w nie podatne na korozje hamulce. Dzi?ki temu s? one niezawodne w ka?dych warunkach atmosferycznych. Ponadto wi?kszo?? modeli posiada obecnie obudowane ?a?cuchy, które nie zabrudz? nam przez to ubrania.

Du?ym atutem tych pojazdów s? równie? b?otniki, umo?liwiaj?ce nam jazd? nawet podczas brzydkiej pogody. Du?e opny za? sprawdza si? na twardych nawierzchniach.

Rower miejski na zdrowie!

Jazda rowerem ma wiele plusów, jednak jednym z nich jest niew?tpliwie jego zbawienny wp?yw na nasze zdrowie. Wysi?ek jaki wykonamy podczas przeja?d?ki usprawni dzia?anie naszego organizmu, dotleni nasz? krew, wp?ynie pozytywnie na serce oraz poprawi wytrzyma?o?? i si?y mi??ni. Dzi?ki regularnemu korzystaniu z roweru miejskiego staniemy si? równie? bardziej odporni na zm?czenie. Warto równie? wspomnie? o tym, ?e korzystanie z roweru miejskiego podniesie poziom endorfin w naszym organizmie – b?dziemy czu? si? szcz??liwsi oraz zaczniemy lepiej reagowa? na sytuacje stresowe.

Regularne przeja?d?ki ku pi?knej sylwetce

Na rower miejski warto si? przesi??? nie tylko ze wzgl?du na ?rodowisko, ale równie? na nasze cia?o. Dzi?ki niemu nie tylko stracimy bowiem zb?dne kilogramy, ale równie? uj?drnimy i wzmocnimy nasze cia?o, a w szczególno?ci nogi, brzuch i po?ladki. Rower miejski b?dzie wi?c dla nas najlepszym wsparciem w walce o idealn? figur?.

Pi?kno, klasa i styl

Chyba wygl?d ?adnego roweru nie ewoluowa? w ostatnim czasie tak, jak wygl?d roweru miejskiego. Niektóre modele przypominaj? wr?cz urocze dzia?a sztuki! Obecnie najmodniejszymi s? te w pastelowych kolorach i stylu vintage. Je?li dodatkowo posiadaj? koszyczek to s? wprost uosobieniem wdzi?ku. Jazda na takim rowerze to dodatkowa przyjemno?? oraz gwarancja na to, ?e ka?dy zwróci na Ciebie uwag?.

Rowery miejskie s? wi?c pojazdami o licznych zaletach, a ponadto bardzo uniwersalnymi. To idealny ?rodek transportu dla ka?dego – niezale?nie od jego wieku, p?ci oraz zainteresowa?. Ponadto ogromny wybór oraz zró?nicowanie tych pojazdów sprawia, ?e ka?dy mo?e znale?? model odpowiadaj?cy swoim oczekiwaniom.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.