Dukla Wolf Race - ?ladem beskidzkiego wilka
ĹąrĂłdĹ‚o: Miros?aw Wójcik
10 May 2017 15:09
tagi:
Dukla Wolf Race, etapówka, Gomola Trans Airco
RSS Wyślij e-mail Drukuj
D?ugo czekali?my, by w tak pi?knym i trudnym terenie prze?y? wy?cig etapowy, który w otoczeniu dzikiej przyrody da kolarzom prawdziw? dawk? MTB - czyli tego za czym kolarze górscy t?skni? przez ca?? zim?. Wydarzenie rodzi?o si? w g?owach organizatorów od d?u?szego czasu, ale warto by?o czeka?, poniewa? stworzyli przepi?kne, sportowe zako?czenie d?ugiego weekendu majowego.

Dukla Wolf Race to trzydniowy i zarazem jedyny w Polsce po?udniowo-wschodniej wy?cig etapowy przebiegaj?cy przez Krain? ?emków, w dzikich zak?tkach Beskidu Niskiego. Organizatorem wydarzenia jest dukielski MOSiR - znany z wielu udanych edycji Cyklokarpat.
Zapisy odbywaj? si? online, a na li?cie startowej znalaz?o si? nieco ponad sto nazwisk, mi?dzy innymi go?cie z zagranicy. W pakiecie startowym by? oczywi?cie numer z chipem, racebook, r?cznik z wyszytym logo wy?cigu, próbki od?ywek od sponsora oraz przewodnik po okolicznych szlakach rowerowych. Organizator zadba? tak?e o naklejki z profilami poszczególnych etapów, a ca?o?? zapakowana by?a w por?czny, pami?tkowy worek - pe?na profeska!

Start i meta pierwszego etapu (Grodzisko-Wietrzno) zlokalizowane by?y w miejscowo?ci Wietrzno. Dystans jaki mieli?my do pokonania to 48km i 1254m w gór?. W tym samym dniu i na tej samej trasie rozgrywany by? równie? wy?cig MTB Wietrzno o Puchar SLOWBESKID. Dystans nie powala?, ale trzeba sprawiedliwie wspomnie? o deszczowej aurze, która nie rozpieszcza?a nas od d?u?szego czasu. Wi?kszo?? odcinków le?nych ze wzgl?du na grz?skie pod?o?e trzeba by?o pokonywa? si?owo i bez szarpania. B?oto oblepia?o dok?adnie ka?dy mo?liwy skrawek sprz?tu i je?d?ca.
Trasa by?a interwa?owa i z du?? ilo?ci? sekcji le?nych, na których brak trakcji zarówno w gór? jak i w dó?, sprawia? ?e technika, a nie tylko mocna noga odgrywa?a kluczow? rol?. Kr?ta trasa wiod?a tu? obok Muzeum Przemys?u Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Zapach ropy unosz?cy w si? w lesie towarzyszy? kolarzom przez d?u?sz? cz??? etapu. Trasa do?? ciekawa dla kibiców ze wzgl?du na kilkukrotny przejazd obok linii start/meta, jak równie? blisk? lokalizacj? technicznych sekcji w okolicach Wietrzna i Bóbrki.

Etap pierwszy to by? tylko przedsmak tego, z czym przysz?o si? nam zmierzy? kolejnego dnia.
Drugi dzie? ?cigania nosi? nazw? Piotru?–Cergowa i mia? dostarczy? nam niesamowitych wra?e? zarówno pod k?tem d?ugo?ci trasy jak i przewy?sze?. Etap przewidywa? 72km i 2388m w gór?. Start zlokalizowany by? na terenie dukielskiego o?rodka MOSiR, na którym wielokrotnie go?cimy podczas zawodów z cyklu Cyklokarpaty. Do pokonania mieli?my kilka soczystych wzniesie?: Baranie, Ostra, Piotru? i Cergowa, ale ze wzgl?du na roboty le?ne organizator zrezygnowa? z wjazdu na gór? Cergowa. Nie wp?yn??o to jednak na d?ugo?? trasy i przewy?szenia. Trasa cz??ciowo przebiega szlakiem granicznym ze S?owacj?, poprzez Prze??cz Dukielsk? i przej?cie graniczne w Barwinku, obok którego mo?emy spod zab?oconych okularów zobaczy? pami?tki z czasów II wojny. Drugi etap to walka ze s?abo?ciami i sprawdzian wytrzyma?o?ci dla cia?a, ducha i sprz?tu. By?o kilka d?ugich wzniesie?, które trzeba by?o pokona? z buta - czasem ze wzgl?du na puste nogi i nachylenie, a czasem ze wzgl?du na brak trakcji i wszechobecne b?oto. Zjazd z Piotrusia to soczysta sekcja AGD rodem z Karpacza. Kamienie wielko?ci lodówek, pralek i mikrofalówek - no mo?e czasem tostera, sprawiaj? ?e tylko wytrawni kolarze MTB potrafi? cieszy? si? z p?ynnego przejazdu. Etap da? niesamowit? frajd?, ale po czterech godzinach ?cigania wszyscy wypatrywali?my dukielskiego rynku, na którym znajdowa?a si? meta.

opis

Trzeci etap (Baranie–Kardasz) wiedzie na po?udnie od Dukli w stron? granicy ze S?owacj?. Niestety ze wzgl?du na warunki pogodowe i bezpiecze?stwo zawodników trasa zosta?a skrócona do 50 km i 1200m przewy?sze?. Od startu by?o mocne tempo, zupe?nie jakby to by? pierwszy dzie? rywalizacji. Sytuacja na podium w poszczególnych kategoriach jeszcze nie by?a rozstrzygni?ta i ka?dy chcia? nadrobi? straty w ostatni dzie?. Czo?ówka mog?a jeszcze wiele namiesza?, szczególnie ?e tego dnia wielu czo?owych zawodników mia?o defekty i gubi?o tras?. Pierwsza cz??? trasy by?a podobna do drugiego etapu, natomiast ko?cówka by?a poprowadzona zielonym szlakiem z Tylawy w kierunku Dukli. To by?y to, co górale lubi? najbardziej. Kr?ty, techniczny singiel po kamieniach i korzeniach ze zmienn? dynamik? przejazdu to prawdziwy test mo?liwo?ci dla sprz?tu i dla naszego przygotowania do jazdy w trudnym terenie. Ostatnie kilka kilometrów to widowiskowy przejazd przez kamienio?om, gdzie mo?na by?o nawi?za? kontakt wzrokowy z innymi zawodnikami, jak i otrzyma? solidny doping od kibiców. Kibice byli bardzo mobilni, aktywni i g?o?ni, co dodawa?o nam dodatkowej motywacji. Korzystaj?c z nowoczesnej techniki, na portalach spo?eczno?ciowych pojawi?o si? kilka relacji live, co ?wiadczy o ogromnym zaanga?owaniu osób, które by?y na miejscu i wspiera?y swoje kole?anki i kolegów.
Na mecie ka?dy z ko?cz?cych trzeci etap otrzyma? pami?tkow? koszulk? finishera- co jest ju? tradycj? na wy?cigach etapowych, oraz pami?tkowe zdj?cie grupowe.

opis

Dla kogo jest ten wy?cig? Dla ?wiadomego swoich si? kolarza górskiego. Je?eli jedziesz na wynik licz si? z tym, ?e tu nie ma przelewek, a w op?acie startowej zawarta jest konkretna dawka MTB!
Rowerowi pasjonaci te? znajd? tu co? dla siebie. Mo?na pozna? z perspektywy siode?ka dziki rejon Beskidu Niskiego i prze?y? kilka dni z dala od miejskiego zgie?ku, gdzie czas biegnie zdecydowanie wolniej.
Osoby towarzysz?ce bez problemu znajd? co? dla siebie odwiedzaj?c liczne zabytki, muzea lub delektuj?c si? lokaln? kuchni?.

Podsumowuj?c:
Po trzech dniach ?cigania, pokonuj?c blisko 170km i 4800m przewy?sze?, koszulk? finishera zdobywa 71 ze 104 kolarzy, którzy wystartowali pierwszego dnia. ??czny czas zwyci?zcy to blisko 9 godzin i 20 minut, a ja trac?c do niego 50 minut ostatecznie zaj??em 2 miejsce w M3 i 7 w klasyfikacji generalnej.

Organizatorzy stan?li na wysoko?ci zadania. Bogaty pakiet startowy, czytelny racebook, wyniki online, sprawna dekoracja i pomiar czasu. Na terenie MOSIR’u mo?na by?o skorzysta? z ciep?ych pryszniców i zmy? z siebie tony b?ota. Na pochwa?? zas?uguje te? du?a i pyszna “micha” na bogato serwowana w czasie trzech dni wy?cigu. Dzi?ki uprzejmo?ci fotografów mo?emy spróbowa? odnale?? swoj? ub?ocon? twarz na profesjonalnie wykonanych fotkach.
Dla najlepszych zawodników organizator przy wsparciu sponsorów ufundowa? nagrody finansowe oraz rzeczowe w ilo?ci niejednokrotnie przekraczaj?cej mo?liwo?ci chwytowe nagradzanych.
Nie bez znaczenia jest co?, co mo?na by?o poczu? podczas trzech dni rywalizacji. Co?, co wed?ug mnie jest to bardzo wa?ne w sporcie amatorskim, a mianowicie prawdziwa kolarsko-rodzinna atmosfera, du?o u?miechu i zero negatywnej rywalizacji. My?l?, ?e stali bywalcy Cyklokarpat wiedz? o czym mowa, a Ty je?eli chcesz tego do?wiadczy? to zaplanuj swoj? majówk? w gminie Dukla i do??cz w przysz?ym roku do watahy Dukla Wolf Race!

opis

P.S.
Oczywi?cie zdarza?y si? punkty, w których by?y pozrywane oznaczenia na trasie ale pami?tajmy: wzd?u? ?cie?ek przechadzaj? si? równie? mieszka?cy, tury?ci oraz ... watahy wilków.

Info: http://wolfrace.mosir.dukla.pl/

Galeria: https://www.facebook.com/duklawolfrace

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.