Nieodpowiednio wyprofilowane siode?ko mo?e wywo?a? problemy ze wzwodem
Źródło: LoveBikes.pl
28 Feb 2017 22:02
tagi:
zdrowie, wzwód
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Wydawa? by si? mog?o, ?e jazda na rowerze jest zupe?nie pozbawiona wad. Rower to w ko?cu doskona?e narz?dzie w walce z nadwag?, ekonomiczny ?rodek transportu, a nade wszystko – sprz?t którego u?ywanie znacz?co poprawia nasz? kondycj?.

Wszystko to oczywi?cie prawda. Istnieje jednak do?? niepokoj?ca korelacja mi?dzy regularn? jazd? na jedno?ladzie, a wyst?powaniem u m??czyzn zaburze? erekcji. Zanim jednak w panice wyrzucicie lub oddacie rower gnu?nemu kuzynowi i obiecacie sobie nigdy wi?cej na? nie wsi??? z obawy przed utrat? sprawno?ci w sypialni, zapoznajcie si? z przyczynami wyst?pienia k?opotów ze wzwodem u rowerzystów. Oraz dowiedzcie si?, jak im przeciwdzia?a? – bo owszem, jest to mo?liwe.

Niekorzystny ucisk

Zaburzenia erekcji wed?ug definicji The National Kidney and Urologic Diseases oznaczaj? w skrócie cykliczny problem z niemo?no?ci? uzyskania lub utrzymania wzwodu niezb?dnego do odbycia satysfakcjonuj?cego stosunku seksualnego. Problemy w sypialni dotykaj? bardzo wielu m??czyzn na ca?ym ?wiecie. Szacuje si?, ?e a? po?owa panów po 40. roku ?ycia cierpi na dolegliwo?ci zwi?zane z osi?ganiem wzwodu. Przyczyn impotencji jest wiele. Nale?? do nich mi?dzy innymi cukrzyca, wynikaj?ce z niedoboru testosteronu schorzenia na tle hormonalnym, niedro?ny uk?ad krwiono?ny, czy niezdrowy tryb ?ycia – prowadz?ce do oty?o?ci z?a dieta i brak aktywno?ci fizycznej oraz palenie papierosów. Do czynników, które wywo?uj? zaburzenia na tle seksualnym zaliczy? mo?na równie? nieprawid?ow? jazd? na rowerze. Win? ponosi ?le dobrane siode?ko, które powoduje ucisk w okolicy krocza. Podczas jazdy ca?y ci??ar cia?a rowerzysty spoczywa bowiem w?a?nie na siode?ku wywo?uj?c ów szkodliwy ucisk. Je?li zatem siode?ko jest zbyt w?skie, m??czyzna siedzi na wewn?trznej cz??ci genitaliów zbyt mocno je obci??aj?c. Skutkiem tego jest zw??enie naczy? krwiono?nych, które odpowiadaj? za transport krwi do penisa, a tak?e uszkodzenie po??cze? nerwowych. W ten sposób obni?a si? ci?nienie krwi w pr?ciu, w efekcie czego mog? pojawi? si? zaburzenia erekcji.

Jak dobra? siode?ko?

Czy oznacza to, ?e panowie powinni natychmiast zrezygnowa? z przyjemno?ci, jak? jest jazda na rowerze? Oczywi?cie, ?e nie. Warto jednak zwróci? szczególn? uwag? na dopasowanie siode?ka odpowiedniego dla w?asnych potrzeb i budowy anatomicznej, by unikn?? przykrych dolegliwo?ci. Najwa?niejszy jest kszta?t i profil – siode?ko powinno by? mi?kkie, szerokie i do?? krótkie. Istotnymi elementami s? równie? lekko zakrzywiony w dó? czubek oraz lekkie wkl??ni?cie w ?rodkowej cz??ci. Powinno ono równie? znajdowa? si? na wysoko?ci umo?liwiaj?cej jazd? na lekko ugi?tych kolanach. W ten sposób ci??ar cia?a zostanie równomiernie roz?o?ony, a ucisk na krocze b?dzie znacznie mniejszy. Siode?ko, cho? stanowi g?ówn? przyczyn? ewentualnych problemów ze wzwodem u rowerzystów, nie jest jedynym czynnikiem wywo?uj?cym zaburzenia erekcji. Bardzo wa?na jest te? w?a?ciwa pozycja siedz?ca w czasie jazdy. Panowie powinni mo?liwie jak najcz??ciej podnosi? po?ladki z siode?ka, by przywróci? odpowiednie kr??enie krwi. Dobrym pomys?em jest równie? zakup specjalnych getrów kolarskich z wk?adk? ochronn?, które zabezpieczaj? genitalia przed nadmiernym uciskiem. Je?li w czasie jazdy na rowerze dosy? cz?sto pojawiaj? si? dolegliwo?ci bólowe lub mrowienie w okolicach krocza, musimy jednak liczy? si? z tym, ?e by? mo?e koniecznym b?dzie zrobienie sobie d?u?szej przerwy od uprawiania tego sportu.

Materia?y ?ród?owe:
http://www.logo24.pl/Logo24/1,85832,6448969,Zmien_siodelko_poprawisz_erekcje.html
https://www.euroclinix.net/pl/impotencja
http://polki.pl/zwiazki-i-seks/erotyka,czy-rowerzystom-grozi-impotencja,10321867,artykul.html
http://stylnazdrowie.pl/fitness/fitness-i-zdrowie/czy-jazda-na-rowerze-prowadzi-do-zaburzen-erekcji-i-impotencji-524

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.