ELIMINATOR
Źródło: S?awek Bartnik
17 Feb 2017 13:55
tagi:
Gomola Trans Airco, rowery, tandem
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Chcia?bym podzieli? si? z Wami projektem "Eliminator", jaki kilka lat temu uda?o mi si? zrealizowa?. By? to pomys? zbudowania amortyzowanego tandemu na bazie roweru Tomac ELI. Dlaczego tandem i do tego górski?

Po tym, gdy mój syn wyrós? z amortyzowanej, jednoko?owej przyczepki terenowej, któr? dla niego wykona?em, a jeszcze nie dorós? na tyle by je?dzi? samodzielnie po górach, coraz wi?kszym problemem sta?o si? dla mnie pogodzenie ambicji turystyczno - sportowych z czasem dla rodziny. Tandem mia? nam umo?liwi? wspólne kilkudziesi?ciokilometrowe wycieczki w górskim terenie.

opis

Dlaczego Tomac Eli? Tak? ramk? akurat posiada?em i pokrywa?a si? ona skokiem z innym moim rowerem. Za wyborem przemawia?y te? walory techniczne, czyli bardzo solidny wahacz, t?umik nie wymagaj?cy wysokiego ci?nienia oraz mo?liwo?? zmiany skoku 100-120-140. Minusem by? rozmiar ramy "L". Tylna cz??? tandemu powinna by? wykonana w mniejszych rozmiarach, wtedy ca?o?? wygl?da nie tylko zgrabniej, ale tak?e siedz?cy na niej „palacz” mo?e by? mniejszej postury.
Aby zadanie nie by?o zbyt proste, wybra?em sposób przeniesienia nap?du, który stosuje chyba jako jedyna na ?wiecie firma "da Vinci". W nap?dzie pracuj? dwa dodatkowe wolnobiegi, zapo?yczone ze singlespeeda, co pozwala uniezale?ni? obrót korbami kapitana i palacza. ?wietnym zastosowaniem jest opcja, w której rowerem jad? osoby, o du?ej dysproporcji w sile i technice, gdy? osoba z ty?u nie maj?ca ju? ochoty na obrót korb?, mo?e odpoczywa? nie przeszkadzaj?c kapitanowi. We wszystkich innych tandemach, rowerzy?ci spi?ci s? ze sob? na „sztywno”, co w terenie wymaga doskona?ej wspó?pracy i zrozumienia bez s?ów.

opis

Nie b?d? si? zag??bia? we wszystkie nudne szczegó?y jakie trzeba pozna? przy budowie takiej ramy, wspomn? tylko o najwa?niejszych.
Geometria z za?o?enia mocno górska, gdy? chcia?em aby w takich warunkach rower si? sprawdzi?. Wysoko umieszczony suport po??czony z p?askim k?tem g?ówki amortyzatora, bardzo mi?kko dobrane prze?o?enie. Na podjazdach nie ma obawy, ?e przednie ko?o si? poderwie. Tutaj pomóg? sprytny patent firmy "da Vinci", która do przeniesienia mocy wykorzystuje oprócz dwóch korb tak?e dwa wolnobiegi oraz dwie kasety, w tym jedna odwrócona, a wszystko spi?te jest trzema ?a?cuchami. Dzi?ki takiej ilo?ci z?batek mo?na uzyska? dowolne i szerokie prze?o?enia. Problemem by?o jedynie zgranie linii ?a?cucha, gdy? nie posiada?em oryginalnych adapterów od da Vinci.

opis

Widoczny na zdj?ciach amortyzator przedni Fox zosta? zast?piony przez Suntour Durolux. Jest to amortyzator powietrzny, dzi?ki któremu ?atwiej dobra? twardo?? dla ci?gle zmieniaj?cego wag? zestawu. 35mm lagi zapewniaj? sztywno??, a zmiana skoku w zakresie 140-180mm ?wietnie wspó?gra z ram?. Mocne ko?a od roweru zjazdowego z 200 milimetrowymi tarczami hamulcowymi zapewniaj? bezpieczne poruszanie si? w terenie. G?ówny ?a?cuch spinaj?cy korby nie posiada napinacza dzi?ki zastosowaniu niecentrycznego wk?adu suportu. Waga ramy bez t?umika 5.1 kg, co uwa?am za ?wietny wynik, jak na tak stabiln? konstrukcj?. Spawanie zleci?em firmie "Bike-Mielec", która moim zdaniem znakomicie wywi?za?a si? z zadania -wystarczy spojrze? na spawy.

opis

Po sprawdzeniu czy nap?d p?ynnie zmienia biegi, a linie ?a?cucha s? s?uszne, rama otrzyma?a malowanie proszkowe, oraz wykonane przeze mnie naklejki.
Pierwsze testy wypad?y znakomicie. Rower dzi?ki du?emu rozstawowi kó? i wzorowo pracuj?cej amortyzacji prowadzi si? niezwykle komfortowo. Przyzwyczajenia wymaga olbrzymi promie? skr?tu i wspó?praca obu jad?cych. Znacznie ?atwiej tandem prowadzi mi si? z lekkim i maj?cym zaufanie synem, ni? z niedo?wiadczon? w je?dzie po górach doros?? osob?. Zaj?cie miejsca z ty?u roweru podczas technicznego zjazdu wymaga du?ej odwagi, ja zrobi?em to tylko raz. Podjazdy s? trudne, fizyka nie wybacza, ka?dy swój ci??ar powinien wtoczy? sam, a je?li palaczowi brakuje mocy musi nadrobi? to kapitan. Na p?askich odcinkach jest zdecydowanie lepiej, zyskuje si? na oporach toczenia i oporach powietrza. Dwie wysportowane osoby potrafi? rozp?dzi? si? do pr?dko?ci 50km/h.

opis

Eliminator sta? si? ulubionym ?rodkiem lokomocji nie tylko podczas rodzinnych wycieczek. Tak?e córki porywane s? nim na romantyczne rowerowe pikniki i spacery po lesie. Bardzo polecam tandem osobom trenuj?cym kolarstwo, gdy? umo?liwia przynajmniej chwilami pogodzi? intensywn? aktywno?? fizyczn? z czasem dla rodziny.

http://www.epictv.com/media/podcast/tandem-mountain-biking-the-ultimate-relationship-test-%7C-play-harder-ep-7/600133

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.