W?a?ciwy nap?d + wydajne zawieszenie = sukces!
Źródło: Miros?aw Wjcik
19 Dec 2016 22:01
tagi:
damper, zawieszenie
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Aby opisa? kinematyk? zawieszenia i jak ona wp?ywa na jako?? zawieszenia musimy pos?u?y? si? poj?ciem ANTI SQUAT (AS). Jest to opr z jakim zawieszenie przeciwstawia si? uginaniu (kompresji) powsta?ym pod wp?ywem si? pochodz?cych od nap?du.

Anti-squat podawany jest w warto?ciach procentowych, gdzie AS rwne 0% oznacza, ?e si?a nap?dowa przekazywana za po?rednictwem ?a?cucha nie zapobiega bujaniu. Uk?ad nap?dowy nie wp?ywa na zawieszenie w jakikolwiek sposb.

Warto?? AS rwna 100% oznacza, i? si?a nap?dowa ca?kowicie eliminuje bujanie pochodz?ce od nap?dzaj?cego rower kolarza.

Oczywi?cie w ?wiecie kolarskim mamy do czynienia z warto?ciami po?rednimi AS, mieszcz?cymi si? pomi?dzy 0% a 100%, przekraczaj?cymi 100% b?d? b?d?cymi poni?ej 0%.

Zawieszenie z charakterystyk? AS > 100% powoduje, ?e pod wp?ywem peda?owania damper rozpr??a si?, natomiast dla AS < 0% damper ulega kompresji.

opis

100% Anti-squat oznacza, ?e zawieszenie pod wp?ywem peda?owania nie b?dzie siada? ani rozpr??a? si?

opis


Anti-squat powy?ej 100% oznacza, ?e zawieszenie b?dzie si? wyd?u?a?/rozpr??a? pod wp?ywem nacisku na peda?y lub przyspieszenia

opis

Anti-squat poni?ej 100% ?wiadczy o tym, ?e pod wp?ywem przyspieszania zawieszenie b?dzie mia?o tendencj? do kompresji

R?ne rozwi?zania konstrukcyjne zawiesze? b?d? w r?ny sposb reagowa? na si?? pochodz?c? od peda?owania.
Korzy?ci p?yn?ce z zawieszenia odpornego na uginanie (pod wp?ywem peda?owania), powoduj? ?e peda?ujemy w sposb bardziej efektywny bez tzw. "pompowania". Poprzez nacisk na peda?y zawieszenie usztywnia si?, co korzystanie wp?ywa na szybsze pokonywanie podjazdw oraz ?wietnie sprawdza si? na sprinterskich odcinkach. Do negatywnych zjawisk nale?y zaliczy? ograniczanie dost?pnego skoku, ktry b?dzie aktywny w trakcie peda?owania.
Z drugiej strony, rower z zawieszeniem o mniejszej odporno?ci na si?y pochodz?ce od nap?du nie b?dzie tak efektywny, ale b?dzie lepiej absorbowa? nierwno?ci terenu podczas peda?owania.

Powy?sze dywagacje by?y czysto teoretyczne dla sytuacji, w ktrej zawieszenie jest w 100% podatne/niepodatne/neutralne na si?y pochodz?ce od nap?du. Skomplikujmy zatem nieco zagadnienie zbli?aj?c je do realnych sytuacji.

Zawieszenie nie jest statyczne, a jego elementy (osie) zmieniaj? pozycje wobec siebie oraz punktu obrotu (sta?ego lub wirtualnego). Ma to miejsce w czasie pracy zawieszenia w terenie i ze wzgl?du na to, warto?? parametru AS b?dzie si? zmienia? wraz ze skokiem. Dlatego te? AS jest przedstawiany najcz??ciej jako wykres, a nie jako warto?? jednej liczby.

opis

Warto zwrci? uwag? na warto?? parametru SAG na wykresie, poniewa? b?dzie to pozycja zawieszenia, w ktrej najcz??ciej b?dziemy peda?owa?, czyli oddzia?ywa? nap?dem na nasze zawieszenie powoduj?c jego kompresj? lub rozpr??anie.

Do tej pory upraszczali?my dzia?anie si?y pochodz?cej od nap?du na zawieszenie, traktuj?c je jako jedn? lini? pod sta?ym k?tem. Nie uwzgl?dniali?my zmieniaj?cego si? k?ta, pod jakim znajduje si? ?a?cuch, a przecie? on rwnie? wp?ywa na warto?? si?y dzia?aj?cej na zawieszenie powoduj?c jego kompresj? lub rozpr??anie. Linia ?a?cucha i jej k?t stale si? zmienia w czasie jazdy, wi?c wp?yw po?o?enia ?a?cucha na anti squat rwnie? jest zmienny. Warto zaznaczy?, ?e w tym konkretnym przypadku linia ?a?cucha oznacza co innego ni? zwyk?o si? przyjmowa?.
Zupe?nie inaczej na zawieszenie b?dzie wp?ywa? prze?o?enie ratunkowe 24/36, a inaczej o?ka-blat czyli 38/11. Z tego wzgl?du ka?da indywidualna kombinacja biegw b?dzie posiada?a swj indywidualny wykres AS.

opis

Oczywi?cie nie ka?da kombinacja ma sens i warto jedynie rozpatrze? kilka kluczowych kombinacji prze?o?e? w zakresie ugi?cia zawieszenia w punkcie SAG'u. Rozpartywanie wykresu anti-squat w zakresie kombinacji 26 na korbie i 11 na kasecie nie ma wi?kszego sensu, poniewa? takie prze?o?enie jest "prawie" nieu?ywane.

Podsumowuj?c: na warto?? anti squat (+/=/-) maj? wp?yw geometria konstrukcji zawieszenia oraz linia ?a?cucha czyli rodzaj prze?o?enia lub rodzaj nap?du (1x11, 2x11, 3x10...).

?rd?a:
http://www.ridingfeelsgood.com/suspension-linkage-kinematics-basics-anti-squat-pedal-kickback/
http://linkagedesign.blogspot.com.es/


Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
Wejdź i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.