Nowy lepszy Dominik
Źródło: Iza Sekulska
21 Sep 2016 13:53
tagi:
weganizm, kolarstwo, Romet, Dominik Grz?dziel
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Venus Williams, David Carter, Lizzie Armitstead, Martina Navratilova, Mark Cavendish to tylko kilku spo?ród znanych sportowców, którzy s? weganami. W Polsce równie? nie brakuje zawodników - wegan odnosz?cych sukcesy. Zdeklarowan? wegank? jest br?zowa medalistka w pi?cioboju nowoczesnym z Rio, Oktawia Nowacka. Ale przecie? nie tylko ona. Wcale nie musimy daleko szuka?, wystarczy szerzej otworzy? oczy i okazuje si?, ?e w naszym ?rodowisku tak?e s? ludzie, którzy patrz? na ?wiat inaczej ni? wi?kszo??. Dominik Grz?dziel – znakomity kolarz MTB, ?wietny kolega, oraz cz?owiek obdarzony du?? wra?liwo?ci?. Bo przecie? bycie weganinem jest równoznaczne z du?ymi pok?adami empatii i pokojowego nastawienia do ?wiata. Namówi?am Dominika na rozmow? o jego drodze do sukcesów… nie tylko sportowych.

„Buli” – wyczyta?am na Facebooku, ?e Twoja ksywka nie jest przypadkowa. Zatem zacznijmy od tego. Opowiedz co? wi?cej na ten temat.

Dzi?ki kochanej babci i mamie, w czasach szko?y podstawowej by?em okr?glutki jak ten ba?wanek z bajki – Buli. Koledzy z podwórka nie musieli si? d?ugo zastanawia? nad wyborem ksywki dla mnie… dzisiaj wygl?dam odrobin? inaczej, ale ksywa jak to ksywa – pozostaje z cz?owiekiem na zawsze.

No tak, ale potem nadesz?a przygoda z kolarstwem i zosta?o tylko wspomnienie dawnego Bulego. Rozumiem, ?e sport, a dok?adnie kolarstwo sprawi?o, ?e dzi? rozmawiam z wycieniowanym, wysportowanym, odnosz?cym sukcesy Dominikiem. Kiedy rozpocz??a si? Twoja przygoda z MTB? I które starty uwa?asz za swoje najwi?ksze sukcesy?

Po raz pierwszy wystartowa?em w maratonie MTB chyba w 2007 roku. W miar? regularnie zacz??em si? ?ciga? dwa lata pó?niej, a od 2010 roku jazda na rowerze podporz?dkowana jest treningom i startom w wy?cigach. Najwi?kszym moim sukcesem, jak do tej pory, by?o chyba zwyci?stwo open na dystansie mega podczas MTB Marathonu w Istebnej w 2012 roku. Generalnie przez te lata uda?o mi si? kilka razy wygra? maratony w klasyfikacji open i te zwyci?stwa ciesz? mnie najbardziej. W tym sezonie du?o satysfakcji da?o mi wygranie etapówki MTB Trophy na krótszym dystansie.

opis

Od kilku miesi?cy jeste? zdeklarowanym weganinem. Za?o?y?e? nawet tematyczny fanpage na FB. Co by?o g?ównym powodem zmiany diety?

Impulsem przej?cia na stuprocentow? diet? ro?linn? by?o u?wiadomienie sobie ca?ego z?a i cierpienia, jakie ludzie wyrz?dzaj? zwierz?tom. Krowy hodowane w celu uzyskania mleka, czy kury w celu uzyskania jajek, to zwierz?ta ?yj?ce w ci?g?ym bólu i strachu. Wyzyskiwane do granic mo?liwo?ci, cz?sto maltretowane, ko?cz? swój marny ?ywot w rze?ni albo na ?mietniku. Ca?kowita rezygnacja z produktów odzwierz?cych, to jedyna droga dzi?ki której mo?na wyrazi? sprzeciw wobec takiego traktowania rozumnych i czuj?cych istot.

Weganizm to nie tylko dieta, to pewien styl ?ycia. Czy ideologia wega?ska jest Ci bliska?

Ideologia weganizmu jest mi bardzo bliska i staram si? w ?yciu ni? kierowa?. Tym samym nie kupuj? ubra? i obuwia ze skóry, a kosmetyki i ?rodki czysto?ci wybieram takie, które nie s? testowane na zwierz?tach. Oczywi?cie neguj? równie? wykorzystywanie zwierz?t do celów czysto rozrywkowych, jak np. cyrk, corrida itp. My?l? te?, ?e niejako obowi?zkiem ka?dego weganina jest propagowanie wega?skiego stylu ?ycia, dlatego te? postanowi?em stworzy? na facebooku moj? stron? Cyclo Vegan, dzi?ki której chcia?bym wszystkim pokaza?, ?e uprawianie kolarstwa b?d?c na diecie ro?linnej jest jak najbardziej mo?liwe i w gruncie rzeczy ca?kiem proste!

opis

No w?a?nie…

Ameryka?ska Organizacja Dietetyków
Odpowiednio zaplanowane diety wegetaria?skie, w tym diety ?ci?le wegetaria?skie, czyli wega?skie, s? zdrowe, spe?niaj? zapotrzebowanie ?ywieniowe i mog? zapewnia? korzy?ci zdrowotne przy zapobieganiu i leczeniu niektórych chorób. Dobrze zaplanowane diety wegetaria?skie s? odpowiednie dla osób na wszystkich etapach ?ycia, w??cznie z okresem ci??y i laktacji, niemowl?ctwa, dzieci?stwa, dojrzewania, oraz dla sportowców.

- to stanowisko Ameryka?skiej Organizacji Dietetyków. Nie budzi w?tpliwo?ci co do tego, ?e dieta wega?ska nie przeszkadza w wyczynowym uprawnianiu sportu (o czym ?wiadcz? sukcesy wielu sportowców, m.in. wspomnianej br?zowej medalistki z RIO). Twoje tegoroczne wyniki te? raczej mówi? same za siebie. Czy pomimo tego spotykasz si? z niezrozumieniem w rodzimym ?rodowisku kolarskim z powodu zmiany diety?

Tak. W ka?dym ?rodowisku, a sportowym przede wszystkim (kolarstwo nie stanowi tu wyj?tku), panuje pogl?d, ?e jedyne warto?ciowe bia?ko, to bia?ko zwierz?ce i nic nie jest w stanie go zast?pi?. Jest to oczywista bzdura i nawet nie za bardzo mam ochot? na ten temat dyskutowa?!
Reakcje znajomych kolarzy s? ró?ne. Jedni to rozumiej? i popieraj?, a czasem nawet ograniczaj? spo?ywanie mi?sa lub wr?cz z niego kompletnie rezygnuj?. Inni pewnie patrz? na mnie jak na niezrównowa?onego psychicznie i my?l?, ?e to jaka? fanaberia, pod??anie za mod? itp. Prawda jest taka, ?e je?eli kto? nie znajdzie w sobie empatii do zabijanych zwierz?t, to nigdy nie zrozumie mojego post?powania i b?dzie mnie traktowa?, mówi?c kolokwialnie, jak jakiego? oszo?oma…

Ale czasem chyba dyskutujesz, próbujesz przekona? do swoich racji? Masz teraz okazj? wypowiedzie? si? do szerszego audytorium. Jak zach?ci?by? innych do wega?skiej diety?

Chyba ka?dy weganin ma w swoim ?yciu taki okres zaraz po przej?ciu na jasn? stron? mocy, podczas którego chce walczy? z ca?ym niewega?skim ?wiatem i traktuje wszystkich jak bestialskich morderców, którzy z zimn? krwi? s? w stanie zabi? ?wink? dla plasterka boczku. U mnie, na szcz??cie, ten okres trwa? stosunkowo krótko, ale chyba wszystkich w pracy zd??y?em pewnie obrazi?, oraz zanudzi? na ?mier? opowie?ciami o tym, co dzieje si? w rze?niach, czy na kurzych fermach nastawionych na pozyskiwanie jajek. Tak jak powiedzia?em powy?ej, dopóki cz?owiek nie poczuje, ?e zabijanie innych my?l?cych i czuj?cych istot, po to ?eby zaspokoi? swoj? potrzeb? zjedzenia hamburgera, jest delikatnie mówi?c niew?a?ciwe, to nie zrozumie motywacji wegan.
Co powiedzia?bym teraz innym? Je?eli zale?y wam na waszym zdrowiu, a los zwierz?t czy w ogóle naszej planety nie jest Wam obcy, to spróbujcie chocia?by ograniczy? spo?ycie mi?sa i innych produktów odzwierz?cych. To nic nie kosztuje, a w zamian mo?na zyska? spokój sumienia, poczucie, ?e robi si? co? warto?ciowego, no i spróbowa? ca?ej masy innych smaków! Gdybym nie zmieni? diety, nigdy bym nie pozna? jak pyszna mo?e by? czerwona soczewica, falafele (kotlety z ciecierzycy) czy szpinak z mlekiem kokosowym.

Na diecie wega?skiej jeste? od kilku miesi?cy. Jak wcze?niej wygl?da?a Twoja dieta? Jak bardzo ró?ni?a si? od obecnej?

Od kilku lat staram si? od?ywia? zdrowo, sam przygotowuj? sobie znaczn? wi?kszo?? posi?ków. Moja dieta wega?ska tak naprawd? nie ró?ni si? znacz?co od tej z czasów, gdy by?em wszystko?erc?. Po prostu mi?so zast?pi?em ro?linami str?czkowymi w formie pierwotnej b?d? przetworzonej (tofu, kotlety sojowe itp.), zamiast twarogu na kanapk? daj? pajd? naturalnego tofu, a do kawy i owsianki stosuj? mleko ro?linne. Niew?tpliwym plusem diety ro?linnej jest rezygnacja z 99% s?odyczy, gdy? zawieraj? w sobie produkty mlekopodobne i/lub jajka. Koniec z podjadaniem ciasteczek w pracy :)

opis

Czyta?am na blogu Oktawii Nowackiej, ?e weganie to ludzie, którzy maj? bardzo urozmaicon? diet? - wbrew temu co nam, nieweganom mo?e si? wydawa?. Jakie s? wi?c Twoje smaki? Czy zdradzisz nam jak wygl?da Twój dzie? i jak ró?ni si? ten kiedy musisz wycisn?? ze swojego organizmu 120% mo?liwo?ci, od tego kiedy masz wolne i odpoczywasz?

Dieta w dni startowe i niestartowe ró?ni si? znacznie. W tygodniu pracuj?cym, mój dzienny jad?ospis jest do siebie podobny. Dzie? zaczynamy (ca?a rodzina) od owsianki. Tutaj standard: p?atki owsiane górskie, rodzynki, pestki, orzechy, zmielone siemi? lniane (najwa?niejszy sk?adnik). Wszystko gotowane na wodzie. Potem do smaku dodajemy mleko ro?linne oraz ?wie?e owoce. Je?eli jest sezon na jakie? owoce, to objadamy si? nimi bez opami?tania. Ostatnio na tapecie s? ?liwki oraz maliny! Po treningu w pracy jem bu?k? z pe?noziarnistego pieczywa z mas?em orzechowym, tofu i d?emem. Energetyczna bomba w sam raz na uzupe?nienie spalonych kalorii. Na obiad mix sa?atkowy (jarmu?, szpinak, ró?ne sa?aty, pomidory, papryka, ogórek, rzodkiewka itp.) oraz kasza ze str?czkami (jaglana, orkiszowa, j?czmienna, gryczana, fasola, ciecierzyca, soczewica itp.). Podwieczorek to owoce, gorzka czekolada, czasem jakie? wega?skie ciastka owsiane. No a dzie? ko?cz? kolacj? na ciep?o. Tutaj ju? ograniczam w?gle i stawiam na gotowane, b?d? grillowanie warzywa z dodatkiem ro?linnego bia?ka.

opis

Kiedy w weekend wyje?d?am na wy?cig, musz? przygotowa? sobie posi?ki na ca?y dzie?. Przed maratonem ostatnio najbardziej lubi? bia?y ry? z rodzynkami, bananem i pestkami dyni oraz s?onecznika, posypany nasionami chia. Po wy?cigu kasza jaglana (dobre w?a?ciwo?ci odkwaszaj?ce organizm) z dodatkiem gotowanych warzyw i jakim? bia?kiem. Zabieram te? sporo owoców, które podjadam w samochodzie w drodze powrotnej. Po powrocie w domu czasami mam mo?liwo?? uzupe?nienia glikogenu jakim? pysznym wega?skim ciastem, je?eli akurat ?ona Agata mia?a czas co? upiec :)

opis

Co jesz podczas wy?cigów? Czy ?ele wchodz? w gr??

Z regu?y w ?elach nie ma produktów odzwierz?cych poza koszenil?, dodawan? jako czerwony barwnik. Akurat w ?elach, których u?ywam nie ma koszenili, ale tak naprawd? je?eli na danym produkcie nie ma informacji, ?e jest on odpowiedni dla wegan, to 100% pewno?ci nigdy nie ma…

Czy odczuwasz zmian? je?li chodzi o samopoczucie, kondycj? fizyczn??

Na razie nie odczuwam ?adnych znacz?cych zmian natury fizycznej, zarówno negatywnych jak i pozytywnych. Jedyn? dobr? zmian? jest spadek masy cia?a o 3 kg zb?dnego t?uszczu w porównaniu do zesz?ego sezonu. L?ejszy, jak wiadomo, mog? szybciej wspina? si? na podjazdach, co na pewno rzutuje na rezultaty osi?gane na wy?cigach.
Na pewno jednak wewn?trznie, psychicznie czuj? si? lepiej, wiedz?c ?e nie przyk?adam si? do niepotrzebnego cierpienia i ?mierci zwierz?t! Pewnie zabrzmi to górnolotnie, ale po prostu czuj? si? lepszym cz?owiekiem.

opis

?adnie to zabrzmia?o Dominik. Dla niektórych by? mo?e b?dzie to wystarczaj?ca motywacja do spróbowania przej?cia na diet? wega?sk?. Dla wzmocnienia Twojego przekazu, zacytuj? s?owa Oktawii Nowackiej:

Oktawia Nowacka
Czasem mam wra?enie, ?e ?wiat stan?? do góry nogami. W zasadzie to nie wra?enie tylko rzeczywi?cie tak jest… […] Zobaczy?am w swoich zachowaniach bardzo wiele sprzeczno?ci. Od zawsze mia?am w domu du?o zwierz?t, kocha?am je i dba?am o nie. Kiedy spotyka?am na ulicy jakiego? psiaka zawsze si? z nim wita?am. Dlaczego wi?c jedne zwierz?ta tak bardzo kocha?am, a inne codziennie zjada?am? Bo s? gorsze? Mniej inteligentne? Bez uczu?? Absolutnie nie! w Chinach zjada si? psy, gdzie? indziej konie, a jeszcze gdzie? indziej ?ó?wie, które s? u nas pod ochron?. Zrozumia?am, ?e nie ma ró?nic pomi?dzy tymi zwierz?tami. Wszystkie czuj?, wszystkie chc? przetrwa? i wszystkie zosta?y stworzone po to, aby ?y? na naszej planecie.

Czy Twoja rodzina równie? od?ywia si? w ten sposób? Piszesz cz?sto o wega?skiej ?onie przyrz?dzaj?cej smako?yki…

Agata jest wegetariank? od kilkunastu lat. Kiedy kilka miesi?cy temu zadecydowa?em, ?e przechodz? na weganizm nie musia?em jej nawet tego proponowa? – bez k?opotu przesz?a razem ze mn? na jasn? stron? mocy.
Nasze córki (8 letnia Anielka i 1,5 roczna Marysia), mo?na powiedzie? ?e s? wegetariankami, gdy? jedz? mi?so od przypadku do przypadku, jak czasami która? babcia im co? upichci. W domu nie kupujemy i nie przyrz?dzamy mi?sa. Anielcia je nabia? i jajka. Marysia jest uczulona na bia?ko krowie, wi?c automatycznie jest ono wyeliminowane z diety.

Jak sobie radzicie na imprezach rodzinnych? Czy rodzina ju? wie i przygotowuje dla Was osobne menu? Czy zabieracie swoje posi?ki? Jak na przyk?ad wygl?da Wigilia? Co wówczas jecie?

Staramy si? raczej sami zapewni? sobie menu, ?eby nikomu nie sprawia? dodatkowych k?opotów. Agata piecze znakomite wega?skie ciasta, wi?c na brak s?odko?ci na pewno na takich imprezach nie mo?emy narzeka?!

Jako rodzina ateistów nie przyk?adamy wagi do Wigilii ani innych ?wi?t ko?cielnych, które nieuchronnie kojarz? si? równie? z przesiadywaniem przy stole i przejadaniem si?. Ostatni? Wigili?, na przyk?ad, sp?dzili?my nasz? czteroosobow? rodzin? w górach i jedli?my pierogi z soczewic?!

opis


Gdzie robicie zakupy? Cz??? wega?skich produktów zapewne nie jest dost?pna w „normalnych” sklepach. Co poradzi?by? w tym zakresie tym, którzy zaczynaj? swoj? przygod? z wega?sk? diet??

W kuchni stawiam na prostot?. W normalnych sklepach mo?na kupi? praktycznie wszystkie wega?skie produkty, które spo?ywamy: owoce, warzywa, produkty zbo?owe, str?czki, orzechy, mleko ro?linne itp. W tych lepiej zaopatrzonych jest tofu, hummus czy kotlety sojowe. Czasami w sklepach internetowych ze zdrow? ?ywno?ci? robi? wi?ksze zakupy bardziej wyszukanych produktów, jak p?atki dro?d?owe czy komosa ry?owa, ale tak naprawd?, bez problemu mo?na si? bez nich oby? na co dzie?.

Pocz?tkuj?cym polecam zweganizowa? kilka posi?ków, które lubi? i jedz? najcz??ciej i od nich zacz?? przygod? z diet? ro?linn?. Po prostu poszuka? ?atwych zamienników. Zamiast kurczaka na kolacj? ugotowa? sobie 100 g soczewicy albo zrobi? kotleciki z tofu czy po prostu kotlety sojowe. Do porannej owsianki doda? mleka owsianego i kokosowego zamiast jogurtu. Nie ba? si? eksperymentowa? w kuchni i szuka? kulinarnych inspiracji w Internecie. Naprawd? s? dziesi?tki, je?li nie setki wega?skich blogów, na których mo?na znale?? zarówno proste, jak i bardzo wyszukane potrawy ro?linne, na widok których ju? ma si? ochot? na zostanie weganinem!

Gotuje ?ona, czy Ty równie? realizujesz si? w kuchni?

Agata gotuje g?ównie dla siebie i dziewczyn. Ja raczej sam przygotowuj? sobie posi?ki do pracy oraz kolacje. Poranna owsianka dla ca?ej rodziny jest na mojej g?owie. W weekendy, je?li jestem w domu, to cz?sto dzielimy si? obowi?zkami w kuchni, z tym ?e ja g?ównie odpowiadam za zmywanie naczy? :) Nigdy nie by?em domoros?ym kucharzem i szczerze mówi?c nie lubi? sp?dza? zbyt wiele czasu przygotowuj?c posi?ki. Warzywa na par?, soczewica do garnka, doda? oliwy i gotowe – maksymalnie 30 minut przygotowania.

Jadacie „na mie?cie”? Mo?na w Krakowie smacznie i wega?sko zje???

Mo?na i to bardzo smacznie. W Krakowie jest naprawd? du?o miejsc z kuchni? wega?sk?. My wybieramy te blisko Rynku, gdy? weekendowy obiad ??czymy ze spacerem i wizyt? na placu zabaw. Nasze ulubione miejscówki to burgerownia „Krowarzywa” oraz wege restauracyjka „Free Farma Burgerownia”, gdzie oprócz klasycznych burgerów mo?na zje?? np. soj-doga, sa?atki, tortille itp. W obu tych miejscach wszystkie potrawy s? 100% ro?linne i naprawd? przepyszne! Potwierdzaj? to nie tylko weganie, ale tak?e wielu moich znajomych wszystko?erców. Serwowane burgery w razowej bu?ce prze?adowane s? ?wie?ymi warzywami, wi?c mimo ?e fast-food to jednak taki posi?ek jest naprawd? sporo zdrowszy ni? ten z przemielon? krow?.

opis

Czy s? dni, ?e odczuwasz t?sknot? za dawn? diet??

Nie. To dziwne, gdy? jad?em stosunkowo du?o mi?sa i nabia?u - ja autentycznie lubi?em te smaki. Wida? wszystko jest w naszej g?owie i kiedy widzisz jaki? powa?ny cel swojego post?powania, to ?atwiej przychodzi rezygnacja z przyjemno?ci, tak?e kulinarnych.

Dominik, bardzo dzi?kuj? za rozmow? i ?ycz? powodzenia we wszystkich przedsi?wzi?ciach sportowych i pozasportowych.

Dzi?kuj? i mam nadziej?, ?e rozmowa ta sprawi, i? przynajmniej niektóre osoby zainteresuj? si? ideologi? wega?sk?.Rozmawia?a: Iza Sekulska


Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.