Ania Tomica - sport i sztuka
Źródło: Jacek Sufin
30 Aug 2016 12:16
tagi:
Anna Tomica, cross triathlon, AT sport
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Min??o dziesi?? lat od momentu mocnego wej?cia Ani na polsk? scen? MTB. By?a m?od?, dobrze rokuj?ca zawodniczk? i te rokowania procentowa?y. Wygrywa?a, stawa?a na podium, by?o o Niej g?o?no... po czym nagle ucich?o. Odesz?a... na chwil?. Teraz Ania wraca, ju? nie juniorka, inaczej ukierunkowana, troch? spokojniejsza, ale wci?? g?odna sukcesów i nadal wojownicza. Zapytamy, co robi?a, gdy Jej nie by?o, co robi teraz i jakie ma plany na przysz?o??.

- Cze??. Ostatnim razem rozmawiali?my o Twoich osi?gni?ciach i planach sportowych w 2012 roku. Wówczas by?a? mocno zwi?zana z rowerami, a dok?adnie z MTB. Min??o kilka lat... co zrealizowa?a?? Co si? zmieni?o? Gdzie dzi? jest Ania Tomica, ówczesna rowerowa wojowniczka?

- Cze??, mi?o Ci? znów widzie?. Oczywi?cie, ?e pami?tam, a? ci??ko uwierzy? ?e min??y ju? ponad 4 lata! Czasami wracam do tamtego wywiadu i z perspektywy czasu wydaje mi si? zarozumia?y i narcystyczny, ale szczerze mówi?c troch? a mo?e bardziej ni? troch?, taka wtedy by?am :) Wracaj?c do MTB - mojej dawnej i aktualnej pasji, w kolarstwie ?ciga?am si? jeszcze pó?torej sezonu. Poniewa? sezonu 2012, z powodów osobistych, nie doko?czy?am, troch? bez przekonania rozpocz??am sezon 2013 (w barwach Cyclo Trener Team - przy okazji dzi?kuj? Danielowi Paszkowi za wszelk? pomoc). Uda?o mi si? wtedy spe?ni? jedno z marze? - wygra? open kobiet na dystansie mega W cyklu MTB Marathon, organizowanym przez Grze?ka Golonk?. Jednak po zako?czeniu sezonu zdecydowa?am si? na przerw?. Jako zawodniczka nie funkcjonowa?am przez 2 lata, poch?on??y mnie studia na dwóch kierunkach i praca jako trener p?ywania. Dzi?ki przerwie mia?am czas na zdobycie do?wiadczenia w?a?nie w roli trenera. Sukcesy moich podopiecznych na chwil? wystarcza?y, jednak by?o coraz bardziej t?skno do sportowej rywalizacji. Na wiosn? tego roku zdecydowa?am si? wróci? do treningów, jednak nie do kolarstwa górskiego.

- No w?a?nie, wróci?a?, ale zmieni?a? dyscyplin?, zreszt? nie Ty jedna, i wybra?a? triathlon w jego trudniejszej odmianie. Sk?d taka decyzja?

opis

- Przez ca?y czas trwania swojej "kariery" kolarskiej, ?ciga?am si? przede wszystkim na wspomnianych ju? trasach wy?cigów Grze?ka Golonki - odpowiada?y mi, poniewa? by?y bardzo wymagaj?ce technicznie i kondycyjnie – to by?a kwintesencja kolarstwa górskiego. Niestety, dzi? ju? nie ma tego cyklu – pozosta?y tylko etapówki. Zatem… nie mia?am gdzie wróci?. Poza tym potrzebowa?am czego? nowego, dodatkowego bod?ca, przygody, wyzwania. Poniewa? triathlon zawsze mi si? podoba?, oraz przygotowywa?am innych do tego typu imprez, zdecydowa?am si? spróbowa? swoich si? w tej dyscyplinie sportowej.

- Co mo?esz powiedzie? o triathlonie? Czy jest równie wymagaj?cy i ciekawy jak kolarstwo górskie?

- Ci??ko porównywa? te dwie dyscypliny, chocia? kolarstwo to przecie? jedna trzecia triathlonu. Zawody w pewnym sensie s? podobne - i tu i tu trzeba z siebie da? wszystko, by? skupionym od pocz?tku do ko?ca i poza rywalkami walczy? z samym sob? i swoimi s?abo?ciami. Jednak trening w triathlonie jest zdecydowanie bardziej wymagaj?cy, nawet nie ze wzgl?du na sam wysi?ek ale tak?e logistyka stanowi pewne wyzwanie - trzeba si? przygotowa? z trzech ró?nych dyscyplin, dodatkowo ?wiczy? zmiany oraz tak zwane zak?adki. Du?o ?atwiej jest te? z treningiem przesadzi?, przetrenowa? si?, doprowadzi? do kontuzji. Triathlon to pi?kny sport, ale jak ju? wspomnia?am, bardzo wymagaj?cy. Mi szczególnie przypad?a do gustu odmiana crossowa - niestety jeszcze niezbyt popularna w naszym kraju.

- Wspomina?a?, ?e w czasie przerwy zdobywa?a? do?wiadczenie trenerskie?

opis

- Ju? w 2012 roku rozpocz??am prac? jako instruktor p?ywania, od 2014 pracuj? w klubie p?ywackim i przygotowuj? razem z innymi trenerami m?odzie? do najwa?niejszych imprez p?ywackich w Polsce. Dodatkowo prowadz? zaj?cia z p?ywania dla doros?ych, prowadz?, rozpisuj? treningi dla triathlonistów, biegaczy. Szczerze mówi?c równie? dzi?ki moim doros?ym zawodnikom zdecydowa?am si? wróci? do rywalizacji, s? dla mnie ogromnym wsparciem, swoim zaanga?owaniem i determinacj? sprawiaj?, ?e samej a? by?oby mi g?upio si? podda?. Obecne równie? sama jestem swoim trenerem i musz? ca?y czas si? pilnowa?, by nie przesadzi?, poniewa? ju? nikt inny za mnie tego nie zrobi.

- Sezon powoli dobiega ko?ca, jakie s? owoce Twoich treningów?

- Sezon rozpocz??am z pocz?tkiem maja, trenuj?c zaledwie 2 tygodnie, udzia? w zawodach by? bardzo spontaniczn? decyzj?. Kupowana na szybko pianka i strój startowy po kosztach - nie by?am pewna czy mi si? spodoba :) Moim debiutem by? Iron Dragon Cross Triathlon, uda?o mi si? wygra? open kobiet. Bawi?am si? rewelacyjne, ten wynik to tak?e by?a ogromna motywacja do dalszej pracy, zabra?am si? do treningów. Postanowi?am si? przygotowa? do Mistrzostw Polski w Cross Triathlonie. Mia?am na to dok?adnie 3 miesi?ce. To niewiele czasu, by zrobi? baz? i treningi specjalistyczne, wi?c za cel obra?am sobie to, by przygotowa? si? jak najlepiej, pozna? organizm i wyci?ga? wnioski na przysz?o??. Po drodze uda?o mi si? stan?? kilka razy na podium, czasem na najwy?szym stopniu. Najbardziej cieszy mnie trzecie miejsce na Pucharze Czech w Cross Triathlonie, a trzeba wiedzie?, ?e cross triathlon jest tam zdecydowanie bardziej popularny i co za tym idzie, stoi na wy?szym poziomie, ni? w Polsce. Rado?? sprawi?a mi tak?e wygrana w kategorii i trzecie miejsce open kobiet na Pucharze Europy Xterra w Cross Triathlonie, dzi?ki czemu zdoby?am kwalifikacj? na Mistrzostwa ?wiata w Cross Triathlonie. Niestety, na Xterrze zaliczy?am upadek podczas biegu, przez co odnowi?a si? stara kontuzja stawu skokowego, której nabawi?am si? kilka lat temu, podczas startów w MTB. Poniewa? Xterra odbywa?a si? tydzie? przed Mistrzostwami Polski, to zamiast ostatnich treningów czas sp?dza?am w gabinecie rehabilitacyjnym, modl?c si?, by jako? uda?o mi si? przebiec tras? na Mistrzostwach Polski. Ostatecznie na met? dotar?am jako czwarta open kobiet, jednocze?nie wygrywaj?c Mistrzostwo Polski Amatorek.
Jestem zadowolona, nie spodziewa?am si? takich wyników, chocia? troch? szkoda tego czwartego miejsca, mog?oby by? lepiej :)

opis

- Startowa?a? tylko w terenowej odmianie triathlonu czy równie? próbowa?a? si? w klasycznej, szosowej odmianie?

- Startowa?am równie? w klasycznych triathlonach, zarówno na dystansie sprinterskim jak i olimpijskim. Prawda jest taka, ?e triathlon klasyczny wymaga zupe?nie innego przygotowania ni? crossowy, ale stara?am si? to pogodzi?. Jednak odmiana crossowa jest bli?sza memu sercu.

- Co doradzi?aby? pocz?tkuj?cym triathlonistom?

opis

- Przede wszystkim, ?eby nie bali si? kosztów, wcale nie trzeba wyda? nie wiadomo ile pieni?dzy, by rozpocz?? swoj? przygod? z tym sportem. Wystarczy kostium k?pielowy, okularki, czepek, dzia?aj?cy rower i buty do biegania. Ca?a reszta, to tylko dodatki u?atwiaj?ce rywalizacj?, wcale nie trzeba kupowa? najdro?szych pianek neoprenowych ?eby zacz??. Najwi?ksze koszty dotycz? op?at startowych, dojazdów jednak to dotyczy wi?kszo?ci imprez sportowych. Warto jest równie? pracowa? z trenerem, zw?aszcza na pocz?tku, wtedy pope?nia si? najwi?cej b??dów, trener Ci? przed nimi uchroni.
Najwa?niejszym czynnikiem, jak w ka?dej dyscyplinie, jest wola walki i przekraczanie kolejnych granic.

- Sezon chyli si? ku ko?cowy, jak mówi?a?, by? to dla Ciebie wst?p do... no w?a?nie, do czego? Jakie masz plany na 2017 rok?

opis

- Na pewno b?d? w przysz?ym roku dalej startowa?a w triathlonie, z naciskiem na jego crossow? odmian?. Zamierzam regularnie startowa? w Pucharze Czech, mo?e powalczy? tam o wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. Planuj? te? par? razy wystartowa? na Xterrze - je?li dyspozycja pozwoli, to postaram si? poprawi? wynik w Mistrzostwach Polski i wystartowa? w Mistrzostwach Europy. Jednak teraz skupiam si? na doleczeniu stawu skokowego, tak by w okresie przygotowawczym móc pe?n? par? pracowa? nad moj? najs?absz? dyscyplin? - bieganiem.

- Poza Ani? Tomic? sportsmenk? jest jeszcze druga Ania – artystka. Studiowa?a? kierunki zwi?zane ze sztuk?, mia?a? swoje wystawy. Jak to wszystko godzisz? I co jest – o ile mo?na tak okre?li? pasj? – wa?niejsze?

opis

- Prawd? mówi?c dalej studiuj? grafik?, nie jest ?atwo pogodzi? dwie pasje, gdy ka?da z nich wymaga tak du?o czasu… a do tego dochodzi jeszcze praca. Ale jako? mi si? tu udaje, pewnie dlatego, ?e lubi? ?ycie na wysokich obrotach.
Sztuka jest obecna w moim ?yciu na co dzie?, nie tylko ze wzgl?du na studia, moja niespokojna dusza ma potrzeb? wyra?ania siebie, a dzi?ki talentowi plastycznemu osi?gam to poprzez grafiki. Cz?sto bywa tak, ?e popadam w skrajno?ci… albo mnie wci?ga sztuka i zapominam o ca?ym ?wiecie, siedz? i d?ubi? a? nie padn?, albo wpadam w wir treningów i nie mam czasu zaj?? si? grafikami. Ca?y czas szukam równowagi. Obie cz??ci mojej osobowo?ci mo?na ?ledzi? na FB - sportow? stron? mojego ?ycia wraz z osi?gni?ciami oraz to, co gra w cz??ci artystycznej mej duszy.

opis

- Dzi?kuj?, ?ycz? Ci, jak zawsze, zwyci?stw, ale tak?e sukcesów na niwie artystycznej. Zapraszam na nasze ?amy w kolejnym sezonie - jestem pewien, ?e b?dziesz mia?a czym si? pochwali?.

- Oczywi?cie, zrobi? co w mojej mocy, a nawet wi?cej, by by?o o czym pogada?. Dzi?kuj?.


rozmawia?
Jacek Sufin

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.