Ubezpieczenie roweru: dlaczego warto?
Źródło: Micha? Barczyk
02 Jun 2016 22:34
tagi:
ubezpieczenie roweu online, klikochrona
RSS Wy┼Ťlij e-mail Drukuj
Niestety w Polsce obj?cie roweru ochron? ubezpieczeniow? wci?? traktowane jest z przymru?eniem oka. Jednocze?nie zdaniem policji zabezpieczenia stosowane przez w?a?cicieli jedno?ladˇw s? niewystarczaj?ce.

Z policyjnych danych wynika, ?e 71 proc. w?a?cicieli rowerˇw stosuje mechaniczne systemy zabezpiecze?, takie jak zapi?cia, linki i ?a?cuchy, tylko 16 proc. znakuje rowery, a 14 proc. korzysta z blokady tylnego ko?a. Jednocze?nie najpowszechniejszym sposobem zabezpieczenia roweru jest po prostu przypi?cie go do stojaka.

Mimo ?e rowerzy?ci z regu?y dbaj? o swˇj pojazd i staraj? si? go chroni? przed z?odziejami, to przy wielu budynkach i obiektach brakuje infrastruktury przeznaczonej dla jedno?ladˇw. Jak wynika z badania äRowerzy?ci w Polsceö, a? dwie trzecie respondentˇw decyduj?c si? chocia?by na wybˇr lokalu gastronomicznego, kieruje si? tym, czy jest on dostosowany do potrzeb rowerzystˇw. Najcz??ciej zwracaj? oni uwag? na to, czy obiekt posiada stojak (80 proc.), monitoring (66 proc.) lub wiat? rowerow? (39 proc.). Autorzy badania podkre?laj?, ?e takich miejsc ľ na przyk?ad lokali gastronomicznych ľ jest nadal jak na lekarstwo. Wed?ug danych CBOS-u brakuje bezpiecznych miejsc do pozostawienia roweru (42 proc.), a cz?ste kradzie?e dotycz? 41 proc. rowerzystˇw w Polsce.

Zakres ochrony

Zabezpieczenia finansowe w postaci ubezpieczania od kradzie?y, wandalizmu czy uszkodzenia w wyniku wypadku nie powinno by? przez rowerzystˇw bagatelizowane. Jednocze?nie warto rozejrze? si? za ofertami, dzi?ki ktˇrym ochronimy portfel przed dodatkowymi wydatkami wynikaj?cymi ze zu?ycia pojazdu czy b??dˇw obs?ugi. Je?eli we?miemy pod uwag? ceny markowych modeli, mo?e si? okaza?, ?e koszt pokrycia ewentualnych napraw lub kupna nowego roweru mo?e w znacznym stopniu uszczupli? nasz bud?et.

Nale?y pami?ta?, ?e oferowane na rynku pakiety ubezpiecze? znacznie rˇ?ni? si? mi?dzy sob? zarˇwno cen?, jak i warunkami. Na przyk?ad nie wszyscy ubezpieczyciele zaproponuj? nam ochron? od kradzie?y pojazdu z ulicy lub ze stojaka. Cz?sto mamy do czynienia z absurdalnie skonstruowan? ofert?, zgodnie z ktˇr? zostanie nam przyznane odszkodowanie w wysoko?ci 100 proc. warto?ci, gdy stracimy w?asno?? w wyniku napadu, a tylko znikomy procent rekompensaty otrzymamy, je?eli wychodz?c z budynku, nie zastaniemy pojazdu przypi?tego do stojaka, tam gdzie go zostawili?my.

Warto rozwa?y? ubezpieczenie roweru online, dzi?ki ktˇremu otrzymamy odszkodowanie rˇwnie? wtedy, gdy do kradzie?y dojdzie poza domem. Tak? opcj? mamy na przyk?ad w ofercie Klikochrona, gdzie odszkodowanie w przypadku kradzie?y b?dzie przys?ugiwa?o w pe?nej wysoko?ci, niezale?nie od okoliczno?ci.

Pomimo niezadowalaj?cej infrastruktury w postaci niewielkiej liczby, a tak?e niskiej jako?ci ?cie?ek i pasˇw rowerowych oraz szerokich poboczy Polacy nie zniech?caj? si? do dwˇch kˇ?ek. Niestety, te niedogodno?ci w po??czeniu z cz?sto wyst?puj?cym ryzykiem kradzie?y rowerˇw nara?a w?a?cicieli pojazdˇw na niepotrzebne koszty. Ubezpieczenie sprawdzi si? w tym przypadku doskonale, o ile przed jego wykupieniem starannie sprawdzimy warunki polisy. Nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe b?d? w stanie zagwarantowa? nam tak? ochron?, jakiej by?my oczekiwali w odniesieniu do rzeczywistych zagro?e?.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
B─ůd┼║ pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
┬ę 2012-2016 Wszelkie prawa zastrze┼╝one.
Kopiowanie zawarto┼Ťci serwisu zabronione.
All rightÔÇÖs reserved.