Nowy cykl maratonów MTB - zapraszamy na Pogórze i... nie tylko tam
Źródło: Iza Sekulska
04 Mar 2016 20:43
tagi:
MTB Skrzyszów, maraton MTB, Pogórze, Tarnów
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Jeste?my zwolennikami trudnych, górskich tras, wci?? pozostajemy w nieustaj?cym ?alu po MTB Marathonie. Z wielk? rado?ci? zatem przywitali?my informacj?, ?e na polskiej scenie MTB pojawi si? nowy cykl, którego organizator postawi? sobie za g?ówny cel stworzenie ciekawych tras, które dostarcz? sporo emocji i wyzwa? mi?o?nikom MTB. Dzisiaj uchylimy r?bka tajemnicy i porozmawiamy z organizatorem przedsi?wzi?cia, Paw?em Przyby?o.

Pawe?, ci którzy Ci? znaj? to zapewne wierz?, ?e Ci si? uda, ale pozosta?ych czytelników powiniene? do siebie przekona?, tak aby uwiarygodni? fakt, ?e jeste? odpowiedni? osob? na odpowiednim miejscu jako organizator cyklu maratonów MTB.

W górach jestem od zawsze. Zanim odkry?em MTB, by?a turystyka górska w Beskidach, Tatrach oraz epizod w Alpach. Na rowerze górskim je?d?? od roku 1996, w maratonach od 2006 roku, pierwszy start zaliczy?em w Krakowie na MTB Marathonie. W sezonie 2007r. moim udzia?em sta?y si? niemal wszystkie imprezy w tym nieistniej?cym ju? cyklu. Od tamtej pory jestem wielkim entuzjast? maratonów MTB, ze szczególnym uwzgl?dnieniem beskidzkich edycji, w ka?dym cyklu imprez. W latach 1999 - 2003 znakowa?em szlaki rowerowe na Pogórzu Ci??kowickim i nie tylko, st?d moja dobra znajomo?? terenów Pogórza. Od roku 2013 szefuj? Tarnowskiemu Towarzystwu Cyklistów. Jestem zodiakalnym Baranem, wi?c jak ka?dy z pod tego znaku, bywam uparty. Mog? okre?li? siebie jako wielkiego entuzjast? wszystkiego, co wi??e si? z rowerami turystycznie i sportowo. Zamiast miejskiego gwaru wol? cisz? w górach z zapachem ogniska i wilgotnego lasu.

Jak wspominasz swoje pierwsze starty?

Rower w ka?dym wydaniu towarzyszy? mi od dzieci?stwa, jednak pierwsze górskie szczyty zdobywa?em pieszo, d?wigaj?c plecak. Zara?ony bakcylem MTB zacz??em powoli zamienia? stare wys?u?one "trapery" na ko?a z grub? opon?. Pierwszy start jak ju? wspomnia?em, zaliczy?em w roku 2006 podczas krakowskiej edycji MTB Marathonu. Zacz??em do?? pechowo, bo od wypadku na trasie na pierwszych kilometrach, który wykluczy? mnie z dalszej jazdy. Ten fakt spowodowa?, ?e w nast?pnym sezonie "zagi??em si?" i zaliczy?em niemal wszystkie górskie edycje w tym cyklu, pomijaj?c tylko te p?askie. W kolejnych latach, z powodów rodzinnych, wybiera?em ju? tylko te z maratonów, które nie wi?za?y si? z dwudniow? nieobecno?ci? w domu. Poniewa? zaczyna?em od MTB Marathonu, to w?a?nie ten cykl jest dla mnie punktem odniesienia przy wszystkich porównaniach dotycz?cych marato?skich imprez MTB. Mia?em mo?liwo?? startowa? równie? w Bikemaratonie, Cyklokarpatach czy wreszcie w kilku edycjach MTB Cross Maratonu. Mam te? w swojej karierze zaliczonych kilka startów w XC (m.in. w Pucharze Tarnowa, najstarszych tego typu zawodach w Polsce, rozgrywanych ju? od 21 lat). Jednym z tych, które najlepiej wspominam jest Ho?da Race z roku 2014. Teraz, po latach startów wybieram jedynie te wy?cigi, które z MTB maj? najwi?cej wspólnego, unikam p?askich, szybkich tras, gdzie jedyn? atrakcj? s? ?achy piasku lub niewyczerpane zasoby b?ota uniemo?liwiaj?ce jazd? na wielokilometrowych odcinkach. Kr?ci mnie atmosfera przedstartowa i po wje?dzie na met? lubi? czu? energi? ludzi zorientowanych na dobr? zabaw? w wy?cig, bez wzgl?du na to w jakim cyklu startuj?. ?wiadomie unikam startów w miejskich maratonach w wielotysi?cznym t?umie, cz?sto przypadkowych rowerzystów dla których stroma ?cie?ka w Lasku Wolskim bywa ekstremalnym wyzwaniem.

opis
Pawe? Przyby?o

W ubieg?ym roku zorganizowali?cie po raz pierwszy maraton w Skrzyszowie ko?o Tarnowa. Sk?d pomys? na ten wy?cig?

W latach 2008 - 2010 by?em zaanga?owany w planowanie i przygotowanie tras tarnowskiej edycji Bikemaratonu, w?a?ciwie od podstaw je uk?ada?em, a potem prezentowa?em organizatorowi cyklu. Trasy tych zawodów stopniowo ewoluowa?y, z roku na rok podnosz?c poziom, by w roku 2010 sta? si? jedn? z edycji Pucharu Polski w Maratonie MTB. Po tej w?a?nie imprezie w roku 2010 zebra?em bardzo du?o gratulacji od sporego grona osób i od tamtej pory wierz? ?e mieszkaj?c tu w Tarnowie, mamy do dyspozycji doskona?e tereny do uprawiania MTB, niejednokrotnie przewy?szaj?ce sw? atrakcyjno?ci? niektóre edycje w ró?nych cyklach imprez. Poniewa? pomimo moich zabiegów od roku 2010 nie uda?o si? do Tarnowa „zaci?gn??” ?adnego organizatora, postanowi?em wzi?? sprawy we w?asne r?ce i pokaza? ?wiatu ?e mamy bardzo dobre warunki do uprawiania MTB na terenie Pogórza Ci??kowickiego. Tarnów jako miasto nie chcia?o u siebie takiej imprezy, ale uda?o si? zainteresowa? moim pomys?em w?adze o?ciennej gminy Skrzyszów. Urz?duj?cy tam wójt, Marcin Kiwior, uwierzy? mi, zupe?nie obcej osobie, kiedy w pewien zimny grudniowy dzie? zacz??em mu opowiada? o planowanej imprezie, nie maj?c ?adnego udokumentowanego do?wiadczenia w roli organizatora. Ryzyko, jakie podj??, sprawi?o ?e podchodzi? do imprezy w sposób ostro?ny, chocia? ?yczliwy, co tym bardziej motywowa?o mnie do tego, by nie da? plamy. W efekcie uda?o si? nam (czyli mnie i zespo?owi osób, które pomaga?y w organizacji) zrobi? wy?cig, którego trasa i organizacja sta?y na wysokim poziomie. I nie s? to tylko moje subiektywne odczucia, takie komentarze pojawi?y si? na naszym profilu na FB i na innych forach internetowych.

Jak oceniasz t? ubieg?oroczn? imprez??

Nie mnie ocenia? imprez? pod wzgl?dem sportowym i organizacyjnym, ale czytaj?c opinie innych osób chyba mo?na uzna?, ?e by?y to bardzo udane zawody. Na oficjalnym facebookowym profilu Jedlicze Teamu zebrali?my bardzo dobre opinie, w podobnym tonie utrzymana jest wi?kszo?? wypowiedzi wi?c… chyba by?o OK. Je?li chodzi o moje subiektywne odczucia, to frekwencja w okolicy 130 osób jak na pierwszy raz, w imprezie która nie funkcjonowa?a w ?adnym cyklu, co prawda nie powala na kolana, ale daje nadziej? na zwi?kszenie liczby startuj?cych w latach nast?pnych.

Niestety nie mog?am uczestniczy? w tym wy?cigu, ale mia?am okazj? przejecha? wcze?niej tras?. Jako osoba, która mia?a okazj? zaliczy? w swojej karierze kilkadziesi?t startów w ró?nych imprezach (w zdecydowanej wi?kszo?? w MTB Marathonie), mog? powiedzie?, ?e przygotowali?cie tras? wymagaj?c?, nie tylko pod wzgl?dem kondycyjnym, ale równie? przewy?szeniowym, a momentami tak?e technicznym. Oceniam j? bardzo dobrze, porównuj?c do tarnowskiej edycji Bikemaratonu, (cz??? odcinków maratonu skrzyszowskiego pokrywa?a si? z Bikemaratonem, ale cz??? to by?y dla mnie zupe?nie nieznane ?cie?ki) my?l?, ?e by?a zdecydowanie ciekawsza i trudniejsza. Sporo fajnych, wymagaj?cych fragmentów. Jest si? gdzie zm?czy? i jest si? gdzie wykaza? umiej?tno?ciami technicznymi, jest kilka fajnych zjazdów, jest te? kilka nie?atwych podjazdów.

opis

Jakie by?y opinie uczestników wy?cigu na temat stopnia trudno?ci wy?cigu?

Chwalono nas za dobór tras, ma?? ilo?? asfaltów. Startuj?cy zaakceptowali nasz kierunek w stron? w?a?ciwej interpretacji s?owa "maraton MTB". Przypomn? najd?u?szy dystans to 90 km i 2300 m w gór?, ?redni za? to 63 km i 1400 m, na najkrótszym by?o 33 km i oko?o 500 metrów przewy?szenia.
Trasy, cho? by?y wymagaj?ce, to cechowa?a je 100% przejezdno?? w wi?kszo?ci warunków atmosferycznych. Wiem co mówi? poniewa? tydzie? przed imprez? dowiedzia?em si? ?e quad którego mia?em dosta? do znakowania jest "nieczynny" i ca?e 90 km przeszli?my "z buta", znakuj?c w ró?nych "okoliczno?ciach przyrody" z oberwaniem chmury w??cznie.

By? jeden wy?cig w 2015 r., w tym roku idziecie dalej – b?dziemy mieli nowy cykl maratonów.
Sk?d pomys? na stworzenie w?a?nie cyklu?

Poniewa? wierz?, ?e ud?wigniemy ten ci??ar i podo?amy wyzwaniu jakie stawia organizacja a? czterech imprez w jednym sezonie. Równie? dlatego, ?e z niezrozumia?ych dla mnie powodów niektóre atrakcyjne miejscowo?ci od pewnego czasu nie znajduj? si? w kalendarzu ?adnego z cyklów, a s? warte tego by si? w nim znajdowa?y, inne za? chcia?bym pokaza? polskiemu ?rodowisku marato?czyków MTB.

Zdrad? nam wi?c lokalizacje i wyja?nij dlaczego takie, a nie inne.

Planujemy 4 edycje. Dwie na terenie Pogórza Ci??kowickiego i Ro?nowskiego - Skrzyszów i Zakliczyn, oraz dwie na terenie Beskidu S?deckiego - Krynica i Piwniczna. Wynika to bezpo?rednio ze znajomo?ci tras w okolicy tych czterech miejscowo?ci i ich atrakcyjno?ci pod wzgl?dem turystycznym. W przypadku Zakliczyna i Skrzyszowa chodzi te? o popularyzacj? nie odkrytych przez wi?kszo?? kolarzy terenów Pogórza Ci??kowickiego i Ro?nowskiego z Pasmami Brzanki i Jamnej oraz ca?ym szeregiem urokliwych dolin i miejsc widokowych.

Rzeczywi?cie, o ile Krynicy i Piwnicznej zapalonym kolarzom specjalnie przedstawia? nie trzeba, to w przypadku Pogórza znajomo?? tych okolic mo?e by? skromniejsza. Ja, jako tarnowianka zar?czam, ?e jest gdzie je?dzi? i spora liczba zawodników mo?e by? mile zaskoczona poziomem trudno?ci i atrakcyjno?ci tych terenów.
Dwie edycje b?d? rozegrane w okolicach Tarnowa czyli na terenie Pogórza Karpackiego. Czy Ty podobnie jak ja, uwa?asz, ?e s? to znakomite tereny dla kolarzy górskich, pomimo, ?e to „tylko” Pogórze?


Zdecydowanie tak! Oczywi?cie brak tutaj b?dzie wielokilometrowych wspinaczek, takich jak w Beskidach, chocia? np. podjazd na Brzank? podczas skrzyszowskiego wy?cigu jest do?? d?ugi i w ko?cowym fragmencie bardzo wymagaj?cy. My?l?, ?e niejeden ze startuj?cych zdziwi si?, a na pewno ka?dy b?dzie zadowolony z pogórza?skich tras. Tak zreszt? by?o w ubieg?ym sezonie w Skrzyszowie, na mecie zawodnicy byli usatysfakcjonowani serwowanymi im atrakcjami. Przyjed?cie i przekonajcie si? o tym.

opis

Jak uk?ada si? wspó?praca z lokalnymi w?adzami? Czy samorz?dowcy s? ch?tni do wspó?pracy?

W znakomitej wi?kszo?ci zostali?my dobrze przyj?ci przez samorz?dy lokalne, mam tu na my?li przede wszystkim burmistrza Zakliczyna, pana Dawida Chrobaka oraz w?odarza Krynicy, pana Dariusza Re?ko. Obydwaj czuj? temat i mam nadziej?, ?e jest to dopiero pocz?tek dobrej wspó?pracy mi?dzy nami.

O wójcie Skrzyszowa ju? wspomina?em. Po ubieg?orocznym sukcesie w dalszym ci?gu anga?uje si? w nasz projekt, czego dowodem b?dzie drugi skrzyszowski maraton.

Jakich sponsorów uda?o si? Wam pozyska?? Czy wci?? staracie si? o nowych?

Po raz kolejny otrzymali?my wsparcie od firmy Regatta Polska która wspar?a nas ju? w roku 2015. Ponadto jest kilka mniejszych firm a wci?? rozmawiamy z nast?pnymi.

Czy znane s? ju? terminy poszczególnych edycji?

Tak , na dzie? dzisiejszy mog? poda? terminy naszych imprez.
19 czerwca Skrzyszów k/Tarnowa
17 lipca Krynica
21 sierpnia Zakliczyn k/ Tarnowa
4 wrze?nia fina? w Piwnicznej.

Trzeba przyzna?, ?e to bardzo ciekawe lokalizacje.
Czy s? ju? propozycje tras, czy jest to jeszcze na etapie projektu?


Trasy s? na etapie projektowania, wyj?tek stanowi tu Skrzyszów. Trasa nie ulegnie w?a?ciwie zmianie a je?li ju?, to b?d? to zmiany kosmetyczne.

Trasa by?a tak ciekawa, ?e chyba nie trzeba jej zmienia?.
Jak? skal? trudno?ci tras b?dziecie proponowa?? Czy b?dziesz chcia? nawi?za? do górskich tras MTB Marathonu, czy raczej nale?y si? spodziewa? nieco ?atwiejszych tras przewy?szeniowo i technicznie, bardziej zbli?onych np. do Cyklokarpat?


Ju? w roku 2015 r. odeszli?my od idei "?atwo, szybko i przyjemnie". Nie chcemy celowa? w ?rodowisko imprez dla wszystkich. Oznacza to, ?e nasze maratony charakteryzowa? b?dzie pewien stopie? trudno?ci, który wynika? b?dzie z definicji MTB. Bez obaw jednak, nie b?d? to imprezy w stylu rajdów przygodowych dla wybra?ców. Mój zamys? polega na tym, aby jednak znale?? si? gdzie? pomi?dzy ekstremum, a imprez? masow? typu wy?cig po "nasypie kolejowym" czy si? uda, czas poka?e .


opis

Czy marzy Ci si? „pozyskanie” tych, którzy t?skni? do górskich tras MTB Marathonu?

Licz? na to, ?e jaka? cz??? uczestników spragniona górskiego ?cigania przyjedzie do nas. Tamten cykl mia? swoich zagorza?ych "wyznawców", a ka?dy kto spróbuje go na?ladowa? nara?ony jest na ostr? krytyk? "fundamentalistów". Jednak gdyby uda?o si? zgromadzi? wielu „golonkowców”, by?bym bardzo zadowolony. Mia?abym pewnie okazj? spotka? znajomych, z którymi nie widzia?em si? od dawna.

Czy skoro b?dzie to cykl, przeprowadzicie klasyfikacj? generaln??

Mamy takie plany , regulamin jest na etapie tworzenia i ju? nied?ugo si? pojawi.

Jakie kategorie wiekowe przewidujecie?

Nie b?dziemy wymy?la? prochu na nowo, kategorie b?d? podobne jak w innych cyklach, a zawodnicy w wi?kszo?ci przypadków podzieleni b?d? w grupach pomi?dzy pe?nymi dziesi?tkami lat, wyj?tek stanowi? b?dzie kategoria kobieca na dystansie FULL, która zamyka? si? b?dzie w kategoriach wiekowych o wi?kszym zakresie.
Je?li si? uda, planujemy te? dodatkow? kategori? na najkrótszym dystansie, ale pozwol? sobie na razie nie uchyla? r?bka tajemnicy. Powiem jedynie, ?e chcemy sklasyfikowa? zawodników w kategorii jakiej zakres wyznacza? b?dzie sprz?t na jakim b?d? startowa?, rozmawiamy z potencjalnymi sponsorami w tej kwestii.

Czy zawodnicy mog? si? spodziewa? atrakcyjnych nagród?

Jako ?e sponsorem tytularnym zosta?a firma Dare2b, podobnie jak w zesz?ym roku, wi?c tak jak w naszej poprzedniej imprezie, w kategoriach OPEN na poszczególnych dystansach zarówno dla kobiet jak i m??czyzn wr?cza? b?dziemy vouchery rabatowe do zrealizowania w sklepach z asortymentem firm Regatta i Dare2b.Rozmawiamy wci?? z firmami które mog?yby nas wesprze? w postaci nagród za zajmowane miejsca w kategoriach wiekowych.

opis

Pawe?. pozostaje mi ?yczy? Ci powodzenia, udanej wspó?pracy ze sponsorami, w?adzami lokalnymi, pogody sprzyjaj?cej kolarzom podczas Waszych imprez oraz jak najwi?kszej liczby uczestników.
Dzi?kuj? za rozmow?.


Dzi?kuj? i zapraszam zakochanych w MTB do uczestnictwa w Dare2b MTB Maraton. Do zobaczenia na naszych trasach!
Zapraszam tak?e na stron? nowego cyklu.


Pawe? Przyby?o, tarnowianin, zapalony kolarz – amator, uczestnik wielu krajowych wy?cigów MTB, szef Tarnowskiego Towarzystwa Cyklistów, twórca trasy tarnowskiej edycji Bikemaratonu, organizator Dare2b MTB maratonu w Skrzyszowie w 2015r, organizator nowego cyklu maratonów w sezonie 2016r.


edit 15 marzec

?ycie nie zawsze jest kolorowe a s?owa nie zawsze daj? sie przeku? w czyn. Niestety, pomimo wcze?niejszych ustale? i obietnic ostatecznie nie uda?o si? wypracowa? porozumienia z w?adzami Krynicy i tym samym "Dare2b MTB Maraton Krynica 2016" nie odb?dzie si?. Na dzie? dzisiejszy nasze plany wygl?daj? nast?puj?co: 19 Czerwca Skrzyszów k/ Tarnowa. 17Lipca Piwniczna 21 sierpnia Zakliczyn k/Tarnowa.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.