Suplementy: tak czy nie?
Źródło: Izabela Sekulska
25 Sep 2015 19:13
tagi:
Gomola. supelementy, dieta
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Suplementy diety w ostatnich latach zrobi?y zawrotn? karier?. S? na wszystko. Na odchudzanie, na zwi?kszon? energi?, na porost w?osów, na cellulit. Polskie apteki p?kaj? w szwach od tego rodzaju specyfików, w?a?ciwie wi?cej w nich suplementów ni? leków. A ró?nica mi?dzy jednym a drugim jest zasadnicza. Zdarza Ci si? kupowa? spor? ilo?? suplementów? Je?li tak, to mo?e powiniene? po?wi?ci? troch? czasu i przeczyta? ten tekst.

Lekiem (produktem leczniczym) jest substancja lub mieszanka substancji przedstawiana jako posiadaj?ca w?a?ciwo?ci zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.

Suplement diety to ?rodek spo?ywczy, którego celem jest uzupe?nienie normalnej diety, z wy??czeniem produktów posiadaj?cych w?a?ciwo?ci produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Lek musi by? zatwierdzony przez urz?d rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Suplement nie jest zatwierdzany przez ww. urz?d.

Produkcja leku jest nadzorowana, a jej jako?? monitorowana; w przypadku suplementów brak jest wymogu ci?g?ego monitorowania. Jako?? jest nadzorowana jedynie przez Sanepid.

Prawo nie wymaga rejestracji ani szczegó?owej dokumentacji gwarantuj?cej jako??, skuteczno?? i bezpiecze?stwo stosowania suplementów.

Co to oznacza w praktyce?

Zapyta?am o to znajom? farmaceutk? (Polk?, pracuj?c? w aptece w Anglii):

Suplementy s? „wymy?lane” tylko w tym celu, ?eby na nich zarobi?. Reklamy s? nieetyczne, a przedstawiciele handlowi firm farmaceutycznych zostawiaj? w aptekach gratisy, ?eby tylko farmaceuci technicy je polecali. W Anglii poza du?ymi sieciowymi aptekami nie ma takiego wachlarza suplementów, bo ka?dy wie, ?e to nie dzia?a (w aptece, w której pracuj? jest pó?ka z suplementami, ale s? one naprawd? s?abej jako?ci, nikt ich specjalnie nie poleca dopóki kto? z w?asnej woli nie chce tego kupi? - pó?ka jest odpowiedzi? na zapotrzebowanie klientów, ale nie jest ono zbyt du?e). Ma?o tego, poniewa? suplement nie jest lekiem, to jego sk?adu nikt nie sprawdza (poza niektórymi studentami robi?cymi badania do pracy magisterskiej), wi?c absolutnie nie wiadomo czy tabletka zawiera to, co w opisie i czy w takim sk?adzie, i czy nie zawiera substancji dodatkowych, które mog? by? szkodliwe...


Traktowanie apteki jak sklepu ze s?odyczami nie jest wi?c dobrym pomys?em. To co powinien „dosta?” nasz organizm, powinni?my mu dostarczy? przede wszystkim w po?ywieniu.

Wszechobecna reklama suplementów przypisuj?ca im cudowne lecznicze w?a?ciwo?ci, bez ostrze?e? o ich negatywnych skutkach stosowania, prowadzi do ich nadkonsumpcji. My Polacy jeste?my w tej materii przodownikami.

Bardzo cz?sto nie zdajemy sobie sprawy, ?e nie tylko nie pomagamy organizmowi, ale mo?emy mu bardzo zaszkodzi?. Szacunkowo oko?o po?owa suplementów zawiera ro?liny, które nie s? oboj?tne dla naszego zdrowia, zw?aszcza w po??czeniu z niektórymi lekami. Wci?? s?ysz? argumenty, ?e zdrowe jedzenie jest drogie, ?e nie sta? nas na kupowanie warto?ciowych produktów. ?rodki finansowe na suplementy jednak jako? znajdujemy, a to na nich przecie? najwi?cej zarabiaj? apteki.

Jeste?my cz??ci? przyrody i powinni?my funkcjonowa? jako jej element. Zacz?li?my jednak sami sobie aplikowa? przeró?ne ?rodki w zatrwa?aj?cych ilo?ciach.
Kiedy? trafi?am w Internecie na blog „Farmaceutka radzi”. Farmaceutka opisywa?a sytuacj?, kiedy klient przyszed? do apteki i poprosi? o preparat, w którym b?dzie najwi?cej naturalnego magnezu. Poirytowana farmaceutka wys?a?a klienta do sklepu z warzywami. Kilkadziesi?t lat temu spo?ywano du?o warzyw i owoców. Suplementów nie by?o. Jedna tabletka betakarotenu to równowarto?? ok 6 kg marchwi. Czy potrzebna jest nam taka ilo?? marchwi spo?ywana w ci?gu jednego dnia?

Je?li wi?c masz w zwyczaju bezrefleksyjnie si?ganie po ró?ne cudowne ?rodki z apteki, mo?e warto to przemy?le??

opis

Kolarze dbaj? o poziom magnezu, potasu, ale i tutaj trzeba uwa?a?. Nadmiar potasu w skrajnych przypadkach mo?e spowodowa? zatrzymanie akcji serca.

Kilka miesi?cy temu powiedzia?am suplementom i „chemicznym” potreningowym od?ywkom zdecydowane „NIE”. Nie jestem sportowcem wyczynowym, kolarstwo to tylko moje hobby, nie zawód, w zwi?zku z tym moje obci??enia treningowe s? bardzo umiarkowane, wi?c uwa?am, ?e bazowanie na dobrej, zbilansowanej diecie w zupe?no?ci wystarczy. Witamin i minera?ów szukam poza aptek?, s? wi?c w mojej diecie spore ilo?ci warzyw i owoców.

opis

Po treningu wypijam zazwyczaj sporz?dzony w domu koktajl na bazie kefiru albo jogurtu naturalnego. Dodaje do niego owoce ( np. banany, truskawki, rodzynki, maliny), karob, ugotowan? komos? – ma bardzo du?o bia?ka ro?linnego). Taki koktajl oprócz tego, ?e jest zdrowy, to smakuje wyj?tkowo dobrze. Zbieram pokrzywy, susz? i pij? napar z tego popularnego, drogocennego „zielska”. Dla oczyszczenia organizmu i zwi?kszonej odporno?ci pij? ziele czystka.

Magnez? Owszem. Mam na podor?dziu ten z apteki (rzadko jednak z niego korzystam, zazwyczaj na kilka dni przed zawodami). Wybra?am ten, który jest lekiem. Magne B6 firmy Sanofi.

Izotoniki? Te? powiedzia?am im: nie. Woda, miód, cytryna, sól albo woda z syropem z p?dów sosny doskonale si? sprawdza nawet podczas d?ugich i intensywnych jazd. Mirek Bieniasz poleca wod? z syropem z mlecza (czyli mniszka lekarskiego). Wypróbowa?am. Sprawdza si? doskonale.

opis

Batony energetyczne? Spo?ywam tylko te przyrz?dzane w?asnor?cznie. Proste do zrobienia, smaczne, zdrowe. Mo?na skorzysta? z wielu przepisów dost?pnych w sieci.

Jad?c d?ugi maratonowi dystans raczej ci??ko zrezygnowa? z ?eli. Polecam sprawdzone przeze mnie w tym sezonie ?ele Agisko (marka oferuje te? inne produkty np. batony i napoje izotoniczne). ?ele Agisko zrobione s? z naturalnych sk?adników, zapewniaj? wysok? przyswajalno?? oraz nie obci??aj? uk?adu pokarmowego.

opis

Je?eli jeszcze masz w?tpliwo?ci co do tego, o czym napisa?am powy?ej, przeczytaj co ma na ten temat do powiedzenia Maja W?oszczowska. W swojej ksi??ce „Szko?a ?ycia” do?? sporo miejsca Maja po?wi?ci?a diecie. Zawodniczka podkre?la, ?e w jej diecie znajduje si? obecnie znacznie mniej sztucznych suplementów na rzecz naturalnych.

Gdy mia?am ju? zupe?nie niez?e wyniki, trafi?am do kadry narodowej w 2000 roku, pierwsze co mnie przerazi?o na pocz?tku zgrupowania, to karton od?ywek i tabletek dla ka?dego zawodnika. To tak wygl?da sport na najwy?szym poziomie? Nawet nie chc? my?le?, ile wszelakiej chemii zjad?am przez kilkana?cie lat kariery. Chocia? oprócz suplementów moja dieta od zawsze by?a bardzo zdrowa, to produkty które mia?y mnie czyni? szybsz? i silniejsz?, niekoniecznie do tego doprowadza?y. Albo inaczej – pomog?y w danym momencie osi?gn?? lepsze wyniki, ale na organizm wp?yn??y negatywnie, zaburzaj?c flor? bakteryjn? jelit i mocno rzutuj?c na odporno?? organizmu. Teraz, co tylko mog? zast?puje natur?. Przyk?ad: jogurt naturalny z owocami suszonymi jako tzw. shake regeneracyjny po treningu w miejsce wcze?niej stosowanych wcze?niej stosowanych chemicznych preparatów bia?kowo-w?glewodanowych.


Wybór nale?y do Ciebie.

Wkrótce na naszym portalu b?dziesz móg? przeczyta? artyku? na temat ro?lin, zió?, które mog? by? pomocne w uzyskiwaniu i utrzymywaniu sportowej formy.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.