Mirka Bieniasza tajny przepis na kasz? gryczan? z warzywami... i nie tylko
Źródło: Krystyna Maciaszek
08 Apr 2015 23:38
tagi:
Miros?aw Bieniasz, Bieniasz Bike, sieta
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Mirek Bieniasz – osoba, której w ?rodowisku kolarskim z pewno?ci? szerzej przedstawia? nie trzeba. Od ponad dwudziestu lat, nieprzerwanie oddaje si? swojej kolarskiej pasji. Uzna?am wobec tego, ?e Mirek b?dzie ciekawym rozmówc? i ?ród?em wiedzy dotycz?cej diety, która pozwala na trwanie w dobrym zdrowiu i osi?ganie tak znacz?cych kolarskich sukcesów.

(w rozmowie uczestniczy Ada, ?ona Mirka, która odgrywa niebagateln? rol? je?li chodzi o diet? zawodnika. Ada ?wietnie, zdrowo i ró?norodnie gotuje, o czym mo?na si? przekona? ?ledz?c Jej profil na Facebooku).

Mirku, od czego zacz??a si? twoja przygoda z kolarstwem?

Pocz?tkowo rower s?u?y? mi jako ?rodek transportu do liceum oddalonego od mojego domu o 13 kilometrów. W 1993 r. rozpocz??em regularne treningi i zacz??em startowa? w pierwszych w ?yciu zawodach. Rok pó?niej sta?em si? posiadaczem licencji kolarskiej, dzi?ki której mia?em mo?liwo?? startowania w powa?niejszych imprezach rangi Pucharu Polski.
W tamtym okresie próbowa?em swoich si? w kolarstwie prze?ajowym i szosowym. Szosa podoba?a mi si? ogromnie, marzy?em aby zosta? cz?onkiem klubu kolarskiego. Niestety w mojej okolicy nie by?o ?adnego.
W zwi?zku z tym, skoncentrowa?em si? na uprawianiu kolarstwa górskiego, które by?o bardziej dost?pne. Starty w zawodach MTB nie wymaga?y przynale?no?ci do klubów, a maj?c licencj? mog?em rywalizowa? z najlepszymi zawodnikami. Pocz?tki tej rywalizacji by?y trudne, zajmowa?em odleg?e miejsca, ale nie zra?a?o mnie to, wr?cz przeciwnie, mobilizowa?em si? jeszcze bardziej do treningów i kolejnych startów, a te z czasem wychodzi?y mi coraz lepiej. Przyszed? czas, ?e mog?em jak równy z równym rywalizowa? z czo?ówk? i niekiedy nawet wygrywa?. W kolejnych latach rozpocz??em przygod? z maratonami.

W tamtych latach by?e? uczniem liceum, dysponuj?cym skromnym bud?etem. W jaki sposób radzi?e? sobie z w?a?ciwym od?ywianiem?

Tak, bud?et by? bardzo skromny, w?a?ciwie to mo?na powiedzie?, ?e nie by?o go wcale. Mieszka?em wówczas na wsi, wi?c mia?em dost?p do naturalnych produktów, o które obecnie jest coraz trudniej. Warzywa i owoce mia?em z przydomowego ogrodu, miód z pasieki, a m?k? z m?yna w s?siedztwie.
Jad?c na wy?cig, zabiera?em ze sob? np. upieczon? przez mam? dro?d?ówk?, s?oik domowego powid?a plus makaron. O batonach energetycznych, czy ?elach wtedy nawet nie marzy?em. Do bidonu wlewa?em rozcie?czony z wod? domowej roboty syrop z kwiatu mlecza.
Wtedy takie zaopatrzenie na wy?cig w zupe?no?ci mi wystarcza?o, zapewne dlatego, ?e produkty ?ywno?ciowe by?o zdecydowanie bardziej warto?ciowe ni? obecnie. To co dzisiaj oferuj? nam sklepy, to niestety bardzo przetworzona i pe?na konserwantów ?ywno??.

Bieniasz


A jak obecnie wygl?da twój jad?ospis, z czego sk?ada si? przyk?adowe ?niadanie?

Na poranny trening jad? na czczo. Zanim jednak wyjd? z domu zalewam przegotowan? letni?, wod? siemi? lniane wymieszane z b?onnikiem aktywnym. Dodaj? do tego jeszcze miód i sok z cytryny. Po powrocie zjadam to jako pierwsze ?niadanie, zagryzaj?c jednym lub dwoma jab?kami.
Takie paliwo wystarcza mi na kilka godzin (zwykle do oko?o godz. 12).
Na drugie ?niadanie przygotowuj? sobie mieszank? naturalnych p?atków z 2-3 rodzajów zbó?, dosypuj? do tego gar?? ?urawiny i zalewam wszystko wrz?tkiem. Gdy ca?o?? przestygnie, dodaj? jeszcze miód i dobrej jako?ci jogurt naturalny ( pami?tajcie: koniecznie bez mleka w proszku !).
To zazwyczaj wystarcza mi do obiadokolacji, któr? jem po zako?czeniu pracy, czyli tak ok. 19,20.
Zdarza si?, ?e czasem g?ód dopada mnie wcze?niej, pracuj? przecie? fizycznie. Ratuj? si? wtedy jedz?c jab?ka, zjedzenie których poprzedzam wypiciem kilku ?yków wody.

Czy w zimie, gdy trenujesz na zewn?trz przy minusowych temperaturach, równie? wyje?d?asz z domu bez ?niadania?

Tak. Zawsze rano jad? na tym, co spo?y?em na kolacj? dnia poprzedniego. Jednak z przezorno?ci do kieszonki wk?adam baton energetyczny lub banana. Ale w?a?ciwie nie zdarza si?, abym na trasie korzysta? z tych rezerw.

bieniasz


W tej chwili startujesz g?ównie w wy?cigach xc. Co i kiedy jesz przygotowuj?c si? do startów tego typu?

Dzie? wcze?niej, na kolacj? serwuj? sobie makaron z warzywami. Na trzy godziny przed startem jem lekkie ?niadanie, a do bidonu na tras? nalewam wody.

A przed maratonami? Jak wygl?da ?niadanie?

Na 2-3 godziny przed startem zawsze zjadam solidn? porcj? makaronu z tu?czykiem, ewentualnie z twarogiem, konfitur? lub z dojrza?ym bananem.

Etapówki, sko?czy?e? ich wiele – jak sobie radzi?e? z od?ywianiem i regeneracj? organizmu na tego typu wy?cigach?

Na takich wy?cigach wyj?tkowo dba?em o regularne od?ywianie i nawadnianie organizmu.
Tylko przy takich okazjach je?d?? z camelbakiem, do którego nalewam hipotonik, wo?? te? bidon z czyst? wod?. Do kieszonek wk?adam g?ównie batony energetyczne, unikam ?eli. Moim zdaniem batony znacznie d?u?ej „trzymaj?”, chocia? wolniej si? wch?aniaj? ni? ?ele.
Po dojechaniu na met? etapu, w pierwszej kolejno?ci stara?em si? pami?ta? o jedzeniu (a nie na przyk?ad o sprz?cie, myciu roweru itp.). Zaczyna?em przede wszystkim od zjedzenia owoców dost?pnych na bufecie. Nast?pnie przebiera?em si? w suche ciuchy, tak aby nie marzn?? i spo?ywa?em posi?ek regeneracyjny. Na takie wy?cigi jak TransCarpatia, zawsze je?dzili?my z zapleczem, tzn. z lud?mi, który przygotowywali nam posi?ki (m.in. obecna ?ona Ada), serwisowali rowery (brat Mariusz), masowali zm?czone mi??nie (Ada) itp... tak aby?my mogli maksymalnie wykorzysta? czas na regeneracj?.

Jak jest u ciebie z jedzeniem s?odyczy, czy jeste? ?asuchem?

Unikam s?odyczy, szczególnie tych kupnych. Nie maj? ?adnych warto?ci od?ywczych, a jedynie puste kalorie, mas? cukru i substancji dodatkowych. Okazjonalnie lubi? sobie zje?? jakie? domowe wypieki, moim ulubionym ciastem jest sernik.

(mog? potwierdzi?, podczas naszego spotkania Mirek poch?ania sernik upieczony przez s?siadk?)

Jak z u?ywkami? Czy pijasz kaw??

Tak, pijam. Zazwyczaj jest to jedna nies?odzona kawa dziennie, najch?tniej taka z ekspresu z dodatkiem mleka. Jednak w sezonie startowym rezygnuj? z tej przyjemno?ci.

Jak wygl?da twoja dieta podczas ?wi?t?

bieniasz


W ?wi?ta lubi? sobie „po?wi?towa?” jedzeniem. G?ównie zjadam wtedy domowe ciasta, takie jak sernik, makowiec, szarlotka. Nie zdarza mi si? stan przejedzenia, gdy? rezygnuj? wtedy z innych posi?ków.

(„Mirek w ?wi?ta je prawie tylko i wy??cznie ciasta” – potwierdza Ada).

Wiem, ?e nie przepadasz za alkoholem.

W?a?ciwie mo?na powiedzie?, ?e nie pijam go zupe?nie. Czasem, przy wyj?tkowych okazjach zdarza mi si? wypi? lampk? czerwonego wina. To zdarza si? mo?e kilka razy do roku.

Jak leczysz przezi?bienie?

Rzadko si? przezi?biam, my?l?, ?e to zas?uga zdrowej, naturalnej diety, któr? stosuj? przez ca?y rok. Jednak, gdy zdarzy si? tak, ?e czuj?, ?e co? mnie bierze, wtedy na noc sporz?dzam sobie taki mój leczniczy likier. Ucieram jedno surowe ?ó?tko z ?y?eczk? cukru, z ?y?eczk? spirytusu i z?bkiem czosnku. Zazwyczaj to mi pomaga. Gdy jednak to zawiedzie, ratuj? si? aspiryn? i innymi, tradycyjnymi domowymi sposobami.

Czy stosujesz jakie? diety odchudzaj?ce je?li waga niebezpiecznie odbiegnie od tej startowej?

W sezonie startowym, gdy chc? obni?y? wag?, stosuj? swoj? sprawdzon? metod?.
Przez kilka dni, na obiadokolacj? zjadam wy??cznie zupy wielowarzywne. S? to bardzo g?ste zmiksowane zupy-kremy z dodatkiem ry?u lub kaszy. Maj? ?wietn? warto?? od?ywcz?.

Gdzie dokonujecie zakupów ?ywno?ci?

(odpowiadaj? Ada i Mirek)

Najwi?ksze zakupy wynosimy zawsze z warzywniaka. Mamy taki jeden zaufany na swoim osiedlu. Mo?na tam kupi? warzywa i owoce od sprawdzonych dostawców.
Mi?so kupujemy z tzw. naturalnego chowu z ma?ej, lokalnej ubojni. Miód z zaprzyja?nionej ekologicznej pasieki. Oliw? z oliwek znajomi przywo?? nam z W?och.
(„Mirek uwielbia oliw? – wtr?ca Ada – dodaje j? do wielu potraw”)
Generalnie bardzo dbamy o to, ?eby do naszej kuchni trafia?y produkty dobrej jako?ci. Jeste?my fanami zdrowej ?ywno?ci i dobrej kuchni.

Czy korzystacie z mo?liwo?ci kupowania owoców i warzyw z importu, czy raczej skupiasz si? na tych naszych rodzimych, dost?pnych w sezonie letnim?

Zdecydowanie wybieramy polskie sezonowe owoce i warzywa, wyj?tkiem s? cytrusy.
Uwielbiamy pomidory, zjadamy ich naprawd? bardzo du?o, ale tylko te nasze krajowe, dojrzewaj?ce w lecie. Szerokim ?ukiem omijamy wszelkie nowalijki. Nie maj? w sobie nic warto?ciowego, a jedynie du?e ilo?ci sztucznych nawozów. W zimie kupujemy dobrej jako?ci mro?onki.

Co najcz??ciej znajduje si? na waszej li?cie zakupów?

bieniasz


Jab?ka, banany i cytryny – to zawsze musi by? w domu.
Nieprzetworzone p?atki owsiane, ?ytnie, gryczane. Kasze, najcz??ciej jaglana i gryczana. Pe?noziarniste makarony i m?ki, suszona ?urawina.
Du?o ryb, takich jak: tu?czyk, pstr?g, ?oso?.

Jakie jest twoje ulubione danie?

Mam takie dwa. Pierwsze, to makaron z tu?czykiem i warzywami, a drugie to kasza gryczana z duszon? marchewk? i pietruszk?
*przepis na ko?cu wywiadu

(„Mirek je naprawd? ogromne porcje, a? trudno uwierzy?” – zdradza mi Ada)

Mirku, bardzo dzi?kuj? ci za rozmow? i ?ycz? dalszych sukcesów.

Równie? dzi?kuj? i namawiam wszystkich kolarzy do ?wiadomych zakupów i zdrowego od?ywiania.


Miros?aw Bieniasz urodzony w 1976 r. w Czarnej ko?o D?bicy, obecnie mieszka w Tarnowie. W?a?ciciel dwóch sklepów rowerowych: „Bieniasz Bike” i „Bieniasz Bike Women”
Za?o?yciel i aktywny zawodnik teamu „ Elzat Bieniasz Bike Team”

Jego najwi?ksze sukcesy to:

II miejsce klasyfikacja Open wy?cig etapowy Bike Adventure 2007 r .
I miejsce Kellys Tour klasyfikacja generalna Open 2007 r.
I miejsce OPEN Puchar Polski w Maratonach MTB 2003
I miejsce TRANSCARPATIA 2004
I miejsce OPEN Puchar Polski w Maratonach MTB 2004
IV miejsce Salzkammergut Mistrzostwa ?wiata 204km 2004
I miejsce TRANSCARPATIA 2005
I miejsce OPEN Puchar Polski w Maratonach MTB 2005
I miejsce TRANSCARPATIA 2006
II miejsce Klasyfikacja Gen. Bikemaraton 2006
III miejsce Mistrzostwa Polski w Prze?ajach 2007
I miejsce Mistrzostwa Polski Cross-Country 2007
III miejsce Mistrzostwa Polski w Prze?ajach 2008
I miejsce Mistrzostwa Polski Cross-Country 2008
III miejsce Open klasyfikacja generalna w Mazovia Maraton 2008
II miejsce Mistrzostwa Polski w Prze?ajach 2009
I miejsce Mistrzostwa Polski Maraton MTB 2010 Dystans Mega
I miejsce Klasyfikacja generalna Cyklokarpaty 2012
I miejsce Fina? Shimano Elite Race 2013
I miejsce Mistrzostwa Polski w Prze?ajach 2013
III miejsce Mistrzostwa Polski MTB 2013
IX miejsce Mistrzostwa ?wiata Cyclocross 2015

bieniasz• Kasza gryczana z warzywami:

- woreczek ugotowanej kaszy gryczanej
- 3 ?redniej wielko?ci marchewki
- 3 ?redniej wielko?ci pietruszki
- sól, pieprz do smaku

Obrane warzywa ?cieramy na grubej tarce, wyk?adamy na patelni? z rozgrzanym t?uszczem, pra?ymy ci?gle mieszaj?c tak ok.. 10 min; nast?pnie ??czymy z kasz? i doprawiamy do smaku sol? i pieprzem.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.