Rower coraz popularniejszym ?rodkiem lokomocji w miastach
Źródło: Agata Gross
22 Apr 2014 21:37
tagi:
trasy rowerowe, ?cie?ki rowerowe
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Nie tylko na turystyczne wycieczki i cele sportowe, ale coraz cz??ciej do pracy czy na zakupy. Cho? od ?wiatowych liderów rowerowej komunikacji – Amsterdamu czy Kopenhagi - dzieli nas jeszcze przepa??, to rowery staj? si? coraz cz?stszym ?rodkiem lokomocji w polskich miastach.

Sposób na korki i dobr? form?
Dla wi?kszo?ci ludzi, jazda na rowerze to forma sportu lub rekreacji (tak?e turystycznej), pozwalaj?ca utrzyma? zdrowie i dobr? sylwetk?. Od kilku lat systematycznie ro?nie jednak liczba osób u?ywaj?cych jedno?ladów, jako codziennego ?rodka lokomocji. W?adze wielu du?ych miast w Polsce, id?c ?ladami Europy Zachodniej, rozwijaj? sieci rowerowych dróg oraz projekty miejskich wypo?yczalni rowerów. Do popularyzacji bicyklów przyczynia si? te? znacz?co moda na zdrowy tryb ?ycia i oszcz?dno?? czasu, bowiem w godzinach szczytu, zw?aszcza w du?ych miastach, jedno?lad okazuje si? najszybszym ?rodkiem transportu. - Jeszcze w 2011 i 2012 roku klienci kupowali rowery g?ównie w celach rekreacyjno-sportowych. Dzisiaj blisko po?owa klientów ju? na wst?pie deklaruje ich zakup w celu poruszania si? po mie?cie, zw?aszcza na dojazdy do pracy. Szczególn? uwag? zwracaj? przy tym na bezpiecze?stwo, wygod? i sprawno?? danego modelu – zauwa?a Micha? Doma?ski, w?a?ciciel sklepu rowerowego Epicentrum w Gdyni. Do rowerowego trybu ?ycia coraz cz??ciej zach?caj? te? swoich pracowników firmy, oferuj?c ró?nego rodzaju zach?ty. - Naszym pracownikom oferujemy dofinansowanie zakupu roweru w kwocie 400 z? netto i na chwil? obecn? skorzysta?o z tego benefitu blisko 10% zespo?u. Wi?kszo?? z tych osób rzeczywi?cie doje?d?a rowerem do pracy, ale pracownicy zaczynaj? si? te? niezale?nie organizowa? i umawia? na weekendowe, turystyczne wycieczki – mówi Maja Paradecka, HR Manager w centrum us?ug biznesowych firmie Kemira.

Ro?nie infrastruktura
Wed?ug raportu „Rowerzysta w mie?cie” rower miejski, czyli dedykowany poruszaniu si? w mie?cie, jest zdecydowanie najpopularniejszym typem roweru wybieranym w Polsce (83%). W dalszej kolejno?ci wybierane s? trekkingowe (9%), górskie (4%), crossowe (3%) oraz szosowe i bmx (1%). Rozwój jedno?ladowej infrastruktury i liczne projekty miejskich rowerów maj? wi?c uzasadnienie, a w wielu miejscach parkingi rowerowe staj? si? równie po??dane, jak samochodowe. W budynkach biurowych powstaje te? pe?na infrastruktura (szatnie, prysznice) umo?liwiaj?ca i jednocze?nie zach?caj?ca do wybierania takiego w?a?nie ?rodka transportu. – Z roku na rok obserwujemy, ?e przy inwestycjach biurowych pojawia si? coraz wi?ksza liczba rowerów, którymi poruszaj? si? pracownicy naszych najemców. Specjalnie na ich potrzeby w budynkach tworzona jest odpowiednia infrastruktura w postaci parkingów czy te? szatni i zaplecza sanitarnego – mówi Maciej Bro?ek, dyr. ds. komercjalizacji w firmie Torus, dewelopera m.in. gda?skiej Alchemii. Wzmo?ony ruch rowerowy potwierdzaj? te? ubieg?oroczne statystyki inicjatywy Rower Trójmiejski. Wystartowa?a ona w Sopocie 5 wrze?nia ub. roku z 80 rowerami, którymi mo?na si? przemieszcza? pomi?dzy 8 stacjami. Przez zaledwie kilka miesi?cy jego funkcjonowania (do ko?ca 2013 roku) zanotowano 3147 wypo?ycze? przy 553 u?ytkownikach. Lokalizacje stacji oraz statystyki u?ytkowania ?wiadcz? o tym, ?e rowery bardzo cz?sto wykorzystywane by?y do tego, aby przemieszcza? si? pomi?dzy miejscem zamieszkania, a centrum lub stacjami innych ?rodków transportu publicznego. U?ytkowników b?dzie z pewno?ci? przybywa?, zw?aszcza, ?e system wypo?yczalni b?dzie rozwijany.

Do liderów jeszcze daleko
D?ugo?ci tras rowerowych (drogi rowerowe samodzielne i wydzielane z chodników, tzw. ci?gi pieszo-rowerowe, bez szlaków turystycznych) w 4 g?ównych miastach wynosz? odpowiednio: w Warszawie 361 km, Wroc?awiu 214 km, Krakowie 145 km, a w Gda?sku 115 (przy czym mo?na tutaj doda? jeszcze kilkadziesi?t km tras na mapie Gdyni i Sopotu). Do ?wiatowych liderów nam jednak bardzo daleko i nie chodzi tutaj tylko o d?ugo?ci tras. Wg najpopularniejszego na ?wiecie indeksu oceniaj?cego przyjazno?? miast dla rowerów (pod uwag? bierze si? 13 ró?nych kryteriów) w czo?ówce od lat s? metropolie Holandii czy Danii (pierwsza trójka w 2013 roku to Amsterdam, Kopenhaga i Utrecht). Przed nami daleka, infrastrukturalna, ale tak?e mentalno?ciowa droga, któr? przechodzii te? dzisiejsi liderzy. Po wielu latach faworyzowania komunikacji samochodowej i spychania pieszych, rowerzystów czy u?ytkowników transportu publicznego na dalszy plan, musimy w ko?cu dojrze? do tego, by porzuci? samochodow? wygod? na rzecz ekologii i zdrowszego ?ycia, przy okazji odkorkowuj?c troch? miasta.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.