Subiektywnie o „Treningu si?owym dla kolarzy”
Źródło: Filip Ku?niak
29 Jan 2012 17:51
tagi:
Trening si?owy, Literatura
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Nie bez strachu przez agentami ACTA, chcia?bym Wam dzi? przybli?y? ksi??k? ”Weight training for cyclists” (t?um. „Trening si?owy dla kolarzy”) autorstwa Kena Doyle i Erica Schmitza, któr? kupi?em zim? zesz?ego roku, na starcie d?ugich przygotowa? do IronBike – etapówki w Alpach. Po wypróbowaniu podej?cia, zalece? i ?wicze? w niej opisanych, traktuj? j? jako jedn? z wa?niejszych i bardziej praktycznych pozycji w mojej kolarskiej biblioteczce.

Pierwsze refleksje
Ju? w trakcie czytania pierwszych rozdzia?ów, z rado?ci? utwierdzi?em si? w przekonaniu, ?e ”Weight training for cyclists” k?adzie g?ówny nacisk nie na odwieczny dylemat czy kolarz powinien ?wiczy? na si?owni czy nie, nie na dylemat jaki ci??ar podnosi? i ile razy podnosi?, lecz na prawid?owo?? ruchu, sztuk? oddychania podczas powtórze?, neutraln? pozycj? kr?gos?upa, aktywowanie pozornie mniej u?ywanych grup mi??niowych. S?owem ksi??ka u?wiadamia (nareszcie!) i pokazuje jak prawid?owo zadba? o podstawy, o niedocenione przeze mnie wcze?niej szczegó?y, które jak si? okazuje s? zasadnicze dla efektywno?ci ?wicze? si?owych i w rezultacie tez jazdy na rowerze.

Aby zacz?? trening si?owy …
… musz?, co oczywiste zabezpieczy? sobie dost?p do ci??arów i maszyn, ale co ju? nie musi by? dla wszystkich tak banalnie jasne, mie? pod r?k? ta?m? gumow? i pi?k? szwajcarsk? (terapeutyczn?). T? ostatni? coraz cz??ciej wykorzystuje si? na si?owniach, a jeszcze kiedy? by? to tylko przyrz?d terapeutyczny. ?wiczenia z gum? i pi?k?, s? wed?ug Doyle’a i Schmitza bardzo dobrym sposobem na przeprowadzenie prawid?owej rozgrzewki, a nawet zasadniczej cz??ci treningu si?owego na niektóre grupy mi??ni. Po drugie, autorzy radz? by w ka?dej minucie treningu si?owego u?wiadamia? sobie pewne elementarne zachowania takie jak oddychanie podczas powtórze? oraz pi?? najcz?stszych b??dów – (1) b??d przeci??enia, (2) b??d braku konsekwencji i cierpliwo?ci, (3) b??d ?wiczenia z niewystarczaj?cym ci??arem, (4) b??d nietrzymania kr?gos?upa w neutralnej pozycji, (5) b??d zbyt szybkiego ruchu. Ten fragment uwa?am za naprawd? praktyczny, bo przyst?pnie opisuj?cy potencjalne b??dy, np. fizjologiczne mechanizmy podczas wstrzymywania oddechu w trakcie podnoszenia ci??aru (o rany kiedy? zawsze tak robi?em!!), i ?atwy do zapami?tania.

B?d?c u?wiadomionym podstaw …
… mog? zacz?? planowanie i periodyzacj? treningu. Ta cz??? ksi??ki nie zawiera nowatorskich rad, zreszt? uwa?am, ?e to co optymalne w dziedzinie zarz?dzania/planowania treningu ju? wynaleziono i napisano. Mamy wi?c tutaj troch? paragrafów o planowaniu celów, periodyzacji itd., mamy te? opis metod okre?lania ci??arów do ?wicze? (metoda % masy cia?a dla pocz?tkuj?cych, metoda 1RM) oraz ilo?ci powtórze?.

SMFR i core
Jak dla mnie creme de la creme w tej ksi??ce stanowi? opisy i rysunki jak wykonywa? stretching metod? SMFR (self myofascial release – o mechanizmie fizjologicznym mo?na poczyta? np. na Wikipedii). Mówi?c najpro?ciej metoda ta polega na „przetaczaniu” mi??nia na wa?ku terapeutycznym (na IronBike u?ywali?my butelek po winie) ca?ym ci??arem cia?a. Uwaga – ?wiczenie dla umiej?cych zapanowa? nad bólem – przez pierwsze kilka razy zalecam w?o?y? w z?by np. drewnian? ?y?k?, potem oswoicie ból. Efekty s? rewelacyjne.
Sporo miejsca Doyle i Schmitz po?wi?caj? w swojej ksi??ce ?wiczeniom na tzw. core i trening funkcjonalny z u?yciem przede wszystkim pi?ki szwajcarskiej. ?wiczenia „pod kolarzy” s? dok?adnie opisane i narysowane. Je?li chcecie dowiedzie? si? wi?cej o treningu funkcjonalnym polecam te? wywiad z Paw?em – instruktorem treningu funkcjonalnego z Centrum Synergia.

W si?owni
Ostatnie rozdzia?y ksi??ki po?wi?cone s? ju? konkretnym ?wiczeniom w si?owni. Wi?kszo?ci z nich autorzy opisali i opatrzyli rysunkami.

Gdzie kupi??
Ksi??ka jest wydana w j?zyku angielskim (bardzo przyst?pny poziom) przez VeloPress, a mo?na j? kupi? np. na Amazon.com.
Polecam!

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.