ABC zimowych treningów na rowerze
Źródło: Merida Polska
07 Dec 2012 14:44
tagi:
rower zim?, zimówka, rower zimowy, porady
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Do bia?ego szale?stwa niekoniecznie potrzebne s? narty czy snowboard. Wystarczy odpowiednio przygotowany rower. – Je?li w Polsce mamy cztery pory roku, podczas których mo?na je?dzi? na rowerze, powinni?my to robi? – mówi Cezary Zamana, kolarski mistrz Polski i zwyci?zca Tour de Pologne, organizator Merida Mazovia MTB Marathonu. O jakich zasadach dotycz?cych stroju, jazdy i sprz?tu powinni?my pami?ta?, ?eby zima na dwóch kó?kach by?a bezpieczna, dobra dla naszego zdrowia i dawa?a jak najwi?ksz? frajd??

– Jedynym ograniczeniem dla kolarza zim? b?dzie jego indywidualna tolerancja dla niskich temperatur, mo?liwo?ci dotycz?ce doboru stroju i dostosowanie sposobu jazdy do warunków otoczenia – uwa?a lek. med. Bartosz ?wi?ka?a, kolarz-amator. Dodaje, ?e wielu traktuje zim? jako „martwy sezon”, co skutkuje przyrostem masy cia?a i spadkiem wydolno?ci fizycznej, któr? potem trzeba ?mudnie odbudowa?. – W czasach mojej jazdy w kadrze narodowej zima by?a fundamentem do budowania domu, czyli formy i osi?gni?? sportowych. Im d?u?sza by?a zima, tym fundament by? mocniejszy – mówi Cezary Zamana, kolarski mistrz Polski, zwyci?zca Tour de Pologne, organizator najwi?kszego cyklu maratonów rowerowych w Polsce – Merida Mazovia MTB Marathon. Jednak nie tylko zawodowcy powinni si? wystrzega? zapadania w rowerowy sen zimowy. – Ogromna wi?kszo?? osób, które czerpi? satysfakcj? z jazdy na rowerze w ciep?ych porach roku, mo?e na nim je?dzi? tak?e zim? i nie ma wielu bezwzgl?dnych zdrowotnych przeciwwskaza? do takiej rekreacji – przekonuje Bartosz ?wi?ka?a. Istotna w zimowej je?dzie jest adaptacja. – Lepiej pojecha? na trzy krótsze wycieczki i zrobi? pó?niej dziesi?? wycieczek, zamiast zrobi? dwie d?ugie i le?e? w ?ó?ku przez 10 kolejnych, gdy inni je?d??. Nie da si? oszuka? organizmu – uwa?a Jacek Kotarski, specjalista Merida Polska, dystrybutora jednej z czo?owych marek rowerów na ?wiecie. Stopniow? adaptacj? do ni?szych temperatur u?atwia systematyczna jazda jesieni? i zim?. Pozwala ona równie? pozna? indywidualne potrzeby zwi?zane z doborem stroju.

Jak zapobiec mokrej szmacie?

– Przede wszystkim trzeba ubiera? si? m?drze, czyli tak by nie zmarzn??, ale te? nie przegrza? si? – radzi Cezary Zamana. – Cz?stym b??dem pocz?tkuj?cych zimowych rowerzystów jest ubieranie si? za grubo. Tymczasem najwa?niejsze jest, aby ubra? si? szczelnie i nieprzewiewnie. Rowerzysta podczas jazdy wydziela du?o ciep?a i pod warunkiem, ?e nie jest stale przewiewany, jest w stanie ogrza? swój organizm du?o skuteczniej ni? pieszy, a tym bardziej kierowca lub pasa?er komunikacji miejskiej – t?umaczy Marcin Stypka z internetowego profesjonalnego sklepu rowerowego bikeatelier.pl. – Ocieplana kurtka czy warstwa termiczna mi?dzy wiatrówk? a bielizn? sprawdzi si? jedynie podczas powa?niejszych mrozów – dodaje. Wtóruje mu Bartosz ?wi?ka?a, wed?ug którego nowoczesne zimowe stroje kolarskie godz? ogie? z wod?. – Oprócz wiatroszczelno?ci i wodoodporno?ci zapewniaj? odprowadzanie nadmiaru wilgoci zwi?zanej z poceniem si?. Zachowuj? doskona?? termoizolacyjno?? i równocze?nie nie zaburzaj? procesów termoregulacji cia?a w szerokim zakresie temperatur otoczenia, niezale?nie od intensywno?ci jazdy – wyja?nia ?wi?ka?a.

Du?ym powodzeniem w?ród zimowych kolarzy cieszy si? bielizna termoaktywna. – Zapobiega uczuciu „mokrej szmaty” przy ciele, a warstwa zewn?trzna odzie?y z membran? pozwala na odparowanie wilgoci, chroni?c jednocze?nie przed wiatrem i opadami. Nale?y jednak pami?ta?, ?e membrana najlepiej funkcjonuje w temperaturach zbli?onych do zera – mówi specjalista sklepu internetowego bikeatelier.pl. – Je?eli temperatura jest wy?sza, lepiej wybra? bluz? rowerow? z g?sto tkanego materia?u. Nie jest tak nieprzewiewny, ale du?o skuteczniej odprowadza wilgo? – dodaje.

Cebulka ponad wszystko

Zdaniem Marcina Stypki osoby nieposiadaj?ce jeszcze odpowiednich strojów rowerowych na zim? powinny w ograniczonym stopniu korzysta? z bogactwa domowej szafy. – Odradzam bawe?niane podkoszulki czy kalesony. Maj? marne w?a?ciwo?ci termiczne i szybko nasi?kaj? potem. Nie najlepsze b?d? równie? bluzy z materia?u typu fleece (tzw. polary), ze wzgl?du na du?? przewiewno?? – t?umaczy Stypka. Jakie „cywilne” ubrania mog? si? przyda?? – Nieprzewiewne trekkingowe spodnie czy lekka kurtka z membran? mog? by? z powodzeniem u?ywane zim? na rowerze kosztem jedynie niewielkiego ograniczenia swobody ruchów. To samo dotyczy skarpetek syntetycznych lub we?nianych i butów, je?eli u?ywa si? klasycznych peda?ów platformowych – wyja?nia specjalista sklepu bikeatelier.pl.

Rower zim?

Spo?ród zimowych elementów rowerowego stroju najtrudniej zast?pi? czapk?, r?kawiczki i buty kupowane z my?l? o je?dzie na rowerze. – R?ce, stopy i g?owa to miejsca najwi?kszej utraty ciep?a. Ochraniacze na buty, odpowiednie r?kawiczki oraz czapk? pod kask nale?y uwzgl?dni? ju? przy temperaturach otoczenia oko?o 10 stopni C, szczególnie gdy jest mokro – t?umaczy lek. med. Bartosz ?wi?ka?a. Co powinni?my za?o?y? przy ni?szych temperaturach? – Na mrozie czapka i r?kawiczki musz? by? wyposa?one w nieprzewiewn? membran?. Na stopach najlepiej sprawdzaj? si? specjalistyczne buty, zabudowane powy?ej kostki i z membran?, ale nie nale?? one do tanich. Jako pó??rodek zastosowa? mo?na specjalne ochraniacze na buty albo zrezygnowa? z peda?ów i butów SPD na rzecz peda?ów platformowych i butów trekkingowych – mówi specjalista bikeatelier.pl. Przy niskich temperaturach warto dodatkowo zadba? o górne drogi oddechowe, zak?adaj?c kolarsk? mask? na twarz, czapk? zamykan? na sznurówk?, kominiark? z termoaktywej tkaniny czy czapk? pod kask z „oddychaj?cego” materia?u. Istotna jest równie? zasada znana nie tylko z jazdy na rowerze. – Powinni?my ubiera? si? „na cebulk?” i zmienia? warstwy, by nie doprowadzi? do przemoczenia si?. – Podczas jazdy nie mo?na si? spoci? tak, ?eby spoci? strój – t?umaczy Jacek Kotarski z Merida Polska, dystrybutora jednej z czo?owych marek rowerów na ?wiecie. Dodaje, ?e obowi?zkowym wyposa?eniem rowerzysty zim? powinno by? jego dobre o?wietlenie, a tak?e kask i odpowiednie okulary chroni?ce przed odbijanymi od ?niegu promieniami s?o?ca.

Tylko spokój mo?e nas uratowa?

Komfortow? jazd? w zimowych warunkach u?atwi rozgrzewka. – Zmniejsza ona podwy?szone w tych warunkach ryzyko kontuzji uk?adu ruchu. Niska temperatura mi??ni na pocz?tku treningu wp?ywa niekorzystnie na ich wydolno?? i znacznie pogarsza koordynacj? ruchow?. Pomocne b?d? proste ?wiczenia rozci?gaj?ce, wymachy ko?czyn i trucht, które dodatkowo przyspiesz? uzyskanie uczucia komfortu termicznego – wyja?nia Bartosz ?wi?ka?a. Nale?y odpowiednio przygotowa? si? do zimowego peda?owania tak?e pod k?tem tego, jak je?dzi? i gdzie. – Zasad? jest, by nie je?dzi? w miejscach, których nie znamy, nie rozumiemy. Zimowy teren jest zdradliwy i wymaga ograniczonego zaufania rowerzysty. Nigdy nie wiadomo, czy pod warstw? puchu nie znajduje si? lód. Wszystko, co szybkie i nag?e, jest zim? bardzo niebezpieczne. Nie powinni?my wykonywa? zrywów, gwa?townych przyspiesze? czy hamowa?, to wszystko grozi albo zakopaniem si?, albo po?lizgiem – przestrzega Jacek Kotarski z Merida Polska. Radzi, by ka?dy ruch podczas zimowej jazdy wykonywa? delikatnie, p?ynnie i peda?owa? z jednakowym naciskiem.

Zdaniem Cezarego Zamany powinni?my je?dzi? szybszym rytmem, który pozwoli nam utrzyma? wi?ksze ciep?o organizmu. Kolarski mistrz uwa?a, ?e zim? nale?y postawi? nie tylko na rower, ale te? na aktywno?ci ogólnorozwojowe i pozwalaj?ce na zwi?kszenie masy mi??niowej oraz wydolno?ci. Dla tych, którzy nie zamierzaj? odstawi? ca?kiem roweru, ma wskazówki dotycz?ce tego, jak najlepiej go wykorzysta?. – Gdy spadnie ?nieg, warto po?wiczy? kontrolowan? jazd? po?lizgiem. Czasem zamiast d?ugich przeja?d?ek mo?na wykorzysta? rower do zwyk?ej zabawy i poprawy swojej techniki. Mo?na ?wiczy? np. zakr?ty na pod?o?u, które przypomina piaszczyste. Zaprocentuje to wi?kszym bezpiecze?stwem i komfortem jazdy np. w maratonach rowerowych czy w ogóle w wymuszonych sytuacjach, gdy wpadnie si? w dziur? albo trzeba b?dzie nagle zjecha? na pobocze – t?umaczy organizator Merida Mazovia MTB Marathonu.

Uwaga na drugie dno

Wed?ug Zamany zima to tak?e odpowiedni czas dla bezpiecznego trenowania upadków. Jak powinni?my je wykonywa?? – Nale?y bezwzgl?dnie ucieka? od roweru. Nie powinni?my mie? w trudnych warunkach za?o?onych peda?ów zatrzaskowych. Gdy mamy platformowe, mo?emy szybko podeprze? si? stop? w razie upadku – t?umaczy specjalista Merida Polska. Ryzyko upadku to równie? wa?ne kryterium w doborze zimowej trasy. Dobrze jest za?o?y?, ?e mo?emy upa?? i je?dzi? tam, gdzie b?dzie to dla nas jak najmniej dotkliwe. – Rowerzysta powinien unika? dróg, na których prowadzony jest ruch publiczny. Fantastyczna jest za to zimowa jazda w terenie. Doskonale nadaje si? do niej Jura Krakowsko-Cz?stochowska, tam s? najpi?kniejsze wycieczki – mówi Jacek Kotarski. Poleca j? ze wzgl?du na p?askie lasy, w których utrzymuje si? stosunkowo wy?sza temperatura. W takich warunkach ?nieg szybciej si? zgniata i mo?na ?atwiej po nim je?dzi?, inaczej ni? w górach, tam jazda w kopnym ?niegu jest wyj?tkowo trudna.

Rower zim?

Niezale?nie od terenu powinni?my zim? szuka? mo?liwie twardych i pewnych nawierzchni, które nie s? grz?skie i z „drugim dnem”. W przypadku tych drugich nigdy nie wiemy, jak g??boko mo?na si? na rowerze zapa??. Kluczowy dla pomy?lnej zimowej jazdy jest dobór opon. – Na szosie i innych twardych nawierzchniach przykrytych ?niegiem mo?na jecha? na w?skiej oponie z bie?nikiem odprowadzaj?cym wod?. Jest ona o tyle dobra, ?e si? zag??bia. Ma szans? doj?? przez kopny ?nieg do twardej nawierzchni i z?apa? tam przyczepno?? – t?umaczy specjalista Merida Polska, kolarz-amator. Kopny ?nieg na mi?kkich nawierzchniach poza miastem wymaga szerszych opon, które ugniot? i utwardz? ?nieg. Na ?liskie powierzchnie powinno si? stosowa? opony z kolcami. – Po zagnieceniu ?niegu kolce s? w stanie wbi? si? w t? ?wie?? warstw?, któr? si? samemu ugniot?o, i utrzyma? przyczepno??. Kolce powinny by? odpowiednio d?ugie, a ich liczb w?a?ciwa do rodzaju lodu – wyja?nia Jacek Kotarski.

Jaka zimówka najlepsza?

Nawet idealna opona mo?e jednak na niewiele si? zda?, gdy rower nie b?dzie przygotowany na zim?. Jaki powinien by?? – Jakikolwiek wyposa?ony w skomplikowane technicznie elementy nie zda egzaminu. Wszystko to, co jest wysypywane na ulic? zim?, jak sól, jest bardzo agresywne dla roweru i niszczy go bardzo szybko. Trudno jest zim? wytrze? i wysuszy? nap?d, z?batki czy ?a?cuch. Gdy zostawimy to do wyschni?cia, pojawi si? korozja – t?umaczy specjalista Merida Polska. W?a?nie dlatego u?ywa si? tzw. zimówek, czyli rowerów specjalnie sk?adanych na zim?. Model taki mo?na zrobi? np. na bazie starej ramy i bez ulubionego nap?du, najlepiej bez przerzutek – jako tzw. „single speed” (rower z jednym prze?o?eniem – red.) b?d? „ostre ko?o” (rower z jednym prze?o?eniem i bez wolnobiegu – red.). – „Ostre ko?o” i „single speed” maj? t? zalet?, ?e nie ma si? w nich co popsu?. Szczególnie „ostre ko?o” jest zim? doskona?e, bo uczy 360 stopni pracy, jest nie tylko nap?dem, ale te? hamulcem. Mo?na dzi?ki niemu dok?adnie czu?, czy do?o?y? jeszcze oporu nogami, czy odpu?ci?, gdy traci si? przyczepno??, otrzymujemy efektywny system ABS – wylicza zalety takiego rozwi?zania Jacek Kotarski.

Z uwagi na to, ?e rower zimowy nie jest rowerem wyczynowym, wskazane b?dzie u?ycie w nim ramy stalowej. – Aluminium jest mniej odporne na dzia?anie ?rodków chemicznych, poza tym ?atwiej jest je z?ama? ni? stal, gdy jest zimno – wyja?nia pracownik dystrybutora rowerów ?wiatowej marki Merida. Z jego do?wiadcze? wynika, ?e przygotowanie roweru do zimy polega na tym, by jak najmniej ryzykowa? jego zamarzni?cie. – W rowerach typu „single speed” czy w „ostrym kole” nie st??eje zimowa materia, nie zamarznie przerzutka czy linka w pancerzu, to ich dodatkowy atut – uwa?a Jacek Kotarski. Radzi, by na trudne warunki zak?ada? b?otniki i pami?ta? o u?yciu w niskich temperaturach odpowiednich smarów na bazie parafiny, które nie t??ej? jak smary oleiste.

Cho? zimowa jazda na rowerze wymaga przestrzegania odpowiednich zasad i dok?adnego przygotowania, nie sposób zast?pi? j? w pe?ni innymi formami aktywno?ci. – Je?li fatalna pogoda lub zbyt krótki dzie? nie pozwalaj? na bezpieczn? jazd? na rowerze, to ?wietnym uzupe?nieniem treningu mo?e by? spinning w grupie pod okiem do?wiadczonego trenera lub samodzielna jazda na ró?nego typu trena?erach. Niestety taki rodzaj ?wicze? nie anga?uje uk?adu ruchu i naszych zmys?ów w tak pe?ny sposób, jak jazda „pod chmurk?” – puentuje Bartosz ?wi?ka?a.

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.