Co m??czy?ni widz? w rowerowych dziewczynach?
Źródło: Dorota Juranek
27 Nov 2012 21:55
tagi:
kobiety, kobieta na rowerze, kolarka, kolarki
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Mój kolarski sta? nie jest mo?e zbyt imponuj?cy, jednak wystarczaj?co d?ugi, by wiedzie?, ?e kobiety na rowerach wywo?uj? przyspieszon? (i to nie w wyniku kolejnego interwa?u) akcj? serca u m??czyzn.

Ju? pierwsze, trzepackie jazdy na rowerze po najbli?szym parku, powodowa?y popraw? samopoczucia, bowiem zawsze znalaz?o si? kilku amatorów kobiecego pi?kna w ruchu. U?miechy, mi?e spojrzenia. Chyba ka?da z nas wie, o co chodzi.
Kolejnym etapem by?o odzianie si? w profesjonalny strój kolarski. Lycra i kolory… no powiedzcie, czy wobec czego? takiego mo?na przej?? oboj?tnie?

opis

Jak ?wiat ?wiatem, m??czy?ni s? wzrokowcami. Nie ok?amujmy si?, pierwsze, na co zwracaj? uwag? nasi panowie, to wygl?d. Smuk?a talia, delikatny zarys mi??ni, opalona skóra muskana wiatrem, delikatne kr?g?o?ci w miejscach wiadomych... tak, to dzia?a i nie ma m??czyzny, który wobec takiego zjawiska przeszed?by oboj?tnie.

?eby dowiedzie? si? wi?cej na ten temat, postanowi?am zasi?gn?? j?zyka w ?rodowisku.

Na pierwszy ogie? wybra?am osoby, które maj? najlepsz? sposobno??, aby zaobserwowa? wspomniane walory, a dodatkowo uwieczniaj? je za pomoc? odpowiedniego sprz?tu. Niestety, nasi maratonowi fotografowie, bracia U. nabrali wody w usta i postanowili si? nie wypowiada?.

Id?c dalej tropem wygl?du i powierzchowno?ci, o kobiece wdzi?ki zapyta?am stra?nika stylu, trójmiejskiego trendsettera - Jakuba Krzy?aka.
Jakub nie mia? problemu z odpowiedzi?. Sam nawet przyzna?, i? uwa?a si? za znawc? tematu, wi?c z przyjemno?ci? dorzuci swoje trzy grosze.

opis

Jakub Krzy?ak
Co sprawia, ?e m??czyznom podobaj? si? kobiety uprawiaj?ce ró?ne formy kolarstwa? Pytanie powinno brzmie?, czy faktycznie si? podobaj?? Bo ja, co do tego nie jestem taki pewien. Owszem, fajnie je?li dziewczyna je?dzi na rowerze, ale tyle w mojej ocenie wystarczy. Z pocz?tku jest fascynacja "o super! B?dziemy razem je?dzi? na wycieczki" a pó?niej "o k…, znowu musz? si? z ni? ci?gn??" .
Poza tym wystarczy, ze ja obijam nogi i brudz? si? w b?ocie. Osobi?cie nie czuje potrzeby posiadania wspólnej pasji z drug? polow?, wr?cz wole ?eby mia?a inn?. Obracam si? w ?wiecie fitness i bardzo podoba mi si? fitnessowa sylwetka u kobiet, kolarstwo absolutnie tego nie daje.


Czyli nie konkretnie rower, a pasja, najlepiej sportowa?

opis

Jakub Krzy?ak
Tak, fajnie ?eby by?a to sportowa pasja. Nie koniecznie kolarstwo. M??czy?ni równie dobrze chcieliby kobiet?, która biega, p?ywa, czy chodzi na ta?ce. A nie laseczk?, która tylko przed lustrem stoi i ma cia?o o konsystencji dziurawej d?tki.


A co ze stylów? je?d??cych pa??

Jakub Krzy?ak
W przypadku kobiet stylówa ma ogromne znaczenie! Na rowerze i po rowerze!
Szczególnie po rowerze...rowerzystki musza uwa?a? na to, ?eby zbytnio nie upodabnia?y si? do kolarzy. Ze stylów? u dziewczyn nie ma dramatu, ale prawd? mówi?c jest tak n?dzna ilo?? je?d??cych dziewczyn, które mo?na podpi?? pod stylów?, ze ci??ko si? w tym temacie wypowiada?, ale je?li ju? o tym mowa, to krajowe zawodniczki powinny si? uczy? od Mai W?oszczowskiej lub Helle Frederiksen, która jest... triathlonistk?.


opis

Powy?sze przemy?lenia postawi?y pod znakiem zapytania sensowno?? g?ównej tezy tego artyku?u. Za?o?y?am, ?e m??czy?ni lubi? kobiety na rowerach. Ale czy na pewno to takie oczywiste? Aby jako? ratowa? spraw? zapyta?am m??czyzn zwi?zanych z peda?uj?cymi dziewczynami. Oni musz? widzie? wi?cej pozytywów.

Pierwszym wybra?cem by? nasz czo?owy polski zawodnik - Marek Konwa. Czemu pierwszy? Bo, jak wielu z Was pewnie wie, to w?a?nie On uleg? niew?tpliwemu urokowi jednej z bardziej znanych w ?rodowisku maratonowym, zawodniczek.
Niestety. Marek nie zechcia? podzieli? si? z nami swymi spostrze?eniami, by? mo?e zobaczy? w Ani co?, czego nie widzi nikt inny i strze?e tej tajemnicy w przekonaniu, ?e jej zdrada mog?aby by? niebezpieczna....

opis

Po takim obrocie wypadków uzna?am, ?e trzeba wytoczy? najci??sze dzia?a.
Ani Szafraniec nie trzeba przedstawia? nikomu, Jej partnera - Marka Rutkiewicza tym bardziej.

Marek Rutkiewicz
Ci??ko mi napisa? co? w tym temacie, poniewa? to nie jest chyba tak, ?e widz? co? w kobietach uprawiaj?cych akurat t? dyscyplin? sportow?. My?l?, ?e ogólnie wi?kszo?ci facetów podobaj? si? kobiety, które s? wysportowane i prowadz? zdrowy tryb ?ycia. A wspólna pasja na pewno zbli?a i sprawia, ?e mamy ze sob? du?o wi?cej wspólnego ni? z kim? poza ?rodowiska kolarskiego.

Kolarki, jak to sportsmenki, bardziej dbaj? o zdrowy tryb ?ycia i - co za tym idzie - o swoj? sylwetk?. Jak dla mnie, jest to zdecydowanie cecha in plus. Ale to by by?o chyba na tyle z cech 'poci?gaj?cych'. Bo cech, mo?e niekoniecznie poci?gaj?cych, ale zdecydowanie na plus jest na pewno wi?cej.


Najbardziej jednak zaskakuj?ce by?y s?owa Przemka, wybra?ca Mai W?oszczowskiej.
Zapytany, co takiego jest w kobietach uprawiaj?cych kolarstwo, ?e wielu m??czyzn zwraca na nie uwag?, odpowiedzia? zwi??le i przekornie, czyli: Nie "co jest?" a "czego nie ma?". T?uszczu.
Za? na pytanie o „niewizualne” cechy poci?gaj?ce m??czyzn wyzna?...

Przemek Zawada
Có? za impertynenckie oskar?enie o powierzchowno??! Oczywi?cie, ?e nie licz? si? jedynie wzgl?dy estetyczne! Nader istotna jest przecie? wydolno?? tlenowa... :)


opis

Wszyscy pytani m??czy?ni odpowiadali wi?c do?? podobnie i monotematycznie. Sam rower, to dodatek. Liczy si? sport i pasja. Dla kobiet odpowiedniejsze s? inne formy aktywno?ci.
Prowadz?c te rozmowy zauwa?y?am, ?e naszym panom brakuje chyba ?mia?o?ci, by troch? popu?ci? wodze fantazji i zaskoczy? nas, kobiety. Szukaj?c kogo? odwa?niejszego trafi?am na Paw?a Wiendloch?, czo?owego zawodnika dru?yny DSR, znanego ze sporej wra?liwo?ci na kobiece wdzi?ki.

Pawe? Wiendlocha
Nie ma co ukrywa?, ?e wg mnie kolarstwo nie jest najlepszym sportem dla kobiet. Oczywi?cie nie uzurpuje sobie prawa do os?dzania, ?e to nie dla p?ci pi?knej, ale wol? kobiety w innym wydaniu. W kobietach, które s? zwi?zane z tym sportem lubi? ich cechy poza kolarskie. W wi?kszo?ci rowerzystki s? bardzo otwarte na otoczenie. Nie brakuje im dystansu do spraw poza sportowych. Je?eli chodzi o pasj?, to jeste?cie bardzo zaci?te. Ale jako rowerzystki, to ju? inna sprawa, tu liczy si? nie tylko charakter, ale równie? to, jak wygl?dacie, zarówno w stricte kolarskim stroju, ale równie? sportowym i eleganckim. Zawsze cieszy widok niewiasty p?dz?cej na swoim rumaku do pracy, dostojnie i elegancko. Z drugiej strony spotkanie w górach z kobiet? na rowerze, która do tego dobrze sobie radzi i dobrze wygl?da (bardziej w sensie odpowiedniego dobrania stroju i dba?o?ci o szczegó?y) zawsze wzbudza podziw i ten specyficzny b?ysk w oku. Reasumuj?c, kolarki jak najbardziej tak, ale bez przesady z wci?ganiem si? w kolarstwo :)


No i klops. Teza postawiona na pocz?tku zosta?a nieco zachwiana. Mia?o by? prowokacyjnie, z pikanteri?, seksownie. Wysz?o….. jakby mniej :)
Podsumowania nie b?dzie. Wnioski wyci?gnijcie, dziewczyny, same. Zostawiam Was z wypowiedzi?, która spodoba?a mi si? najbardziej.


Robert Banach
Kolarstwo jest seksi. Widz? coraz wi?cej kobiet startuj?cych na zawodach rowerowych.
Na pewno kolarki s? bardziej ambitne od kolarzy, potrafi? je?dzi? do odci?cia tam gdzie trzeba, a na bardzo trudnych odcinkach zachowuj? zdrowy rozs?dek, czego niektórym panom brakuje. Jedyn? wad? jest fakt, ?e ca?y czas ma?o Pa? je?dzi na rowerach sportowo. Ten kierunek jednak szybko si? zmienia i co roku nowych twarzy przybywa. W du?ych miastach takich jak Gda?sk (mamy najbardziej przyjazne miasto rowerzystom) kobiet na rowerach jest coraz wi?cej. Holenderka, rozwiane w?osy i spódnica - mo?na przejecha? na czerwonym :-)


opis


Mimo do?? pow?ci?gliwych wypowiedzi, dzi?kuj? Panom za wspó?prac? i za to, ?e odpowiadaj?c, nie chowali si? za parawanem anonimowo?ci.

Dorota "Czarna Mamba" Juranek


Jaki? czas temu pisali?my o tym, co kobiety widz? w kolarzach...

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.