Maraton z blatu 2.0 - wywiad z autorem
Źródło: Monika Tiffert
11 Jul 2012 13:22
tagi:
Pawe? Urba?czyk, Maraton z blatu, Maraton z blatu 2.0
RSS Wyślij e-mail Drukuj
Pawe? Urba?czyk – nie ma nikogo w ?rodowisku MTB, kto by nie zna? tego nazwiska. Zawodnik, trener, autor, ale przede wszystkim zwyci?zca i ?wietny kumpel. Z Paw?em mo?na by rozmawia? godzinami na wszystkie tematy dotycz?ce kolarstwa górskiego. Pewnie w wyniku takiej rozmowy powsta?a by ksi??ka – wywiad rzeka. Dzi? jednak rozmawiamy o innej ksi??ce. Lada dzie? uka?e si? „Maraton z blatu 2.0”.

- Witaj. Jak tytu? sugeruje, jest to ju? druga cz???. Mo?na wi?c ?mia?o wyci?gn?? wniosek, ?e jedynka odnios?a sukces. Nie wszyscy jednak mieli okazj? j? przeczyta?. Opowiedz o tamtej ksi??ce, pomy?le na tak?, a nie inna formu?? i zdrad? sk?d pomys? na taki tytu?.

Pawe? Urba?czyk: Witaj. To prawda - „Maraton z blatu 2.0” to druga cz??? ksi??ki, pierwsza cz??? zosta?a wydana z inicjatywy Jakuba Karpa w 2004 roku. „Jedynka” zosta?a odebrana entuzjastycznie, dla wielu zawodników sta?a si? wtedy vademecum ?cigania w maratonach MTB. Ale masz racj? – nie wszyscy kojarz? pierwsz? cz??? ksi??ki i nie wszyscy j? czytali. Zosta?a wydana mimo wszystko dobrych kilka lat temu, a w polskich maratonach równie? nast?pi?a wymiana pokoleniowa. Wiele osób sprzed 10 lat nadal si? ?ciga i my?l?, ?e tytu? b?dzie kojarzy?o bez problemu. Faktycznie – m?oda fala mog?a nigdy o ksi??ce nie us?ysze?.

Pomys? na pierwsz? cz??? ksi??ki powsta? w 2003 roku. Nast?pi? wtedy prawdziwy boom na maratony – sta?y si? imprez? masow?. Wystartowa? i zmierzy? si? z tras? maratonu móg? praktycznie ka?dy, kto mia? dobre ch?ci. Natomiast wielu amatorów startuj?cych pierwszy raz nie mia?o poj?cia, co mo?e spotka? ich na trasie, jak si? przygotowa?, jak przygotowa? sprz?t, jakie po?ywienie zabra? na tras? i w jakich ilo?ciach.... Pytania mo?na by mno?y?. Tak by?o w przypadku Jakuba Karpa, który by? w temacie „zielony”, ale wkr?ci? si? w maratony MTB. Kuba postanowi? znale?? odpowiedzi na swoje pytania w prosty sposób – u ekspertów, czyli ówczesnej czo?ówki marato?czyków. Nale?eli do niej Katarzyna Marsza?ek, Zbigniew Or?owski, Micha? Bogdziewicz, Miros?aw Bieniasz oraz ja. Kuba odwiedzi? nas wszystkich osobi?cie i zada? zestaw 50 pyta?. Pyta? sporz?dzonych z punktu widzenia przeci?tnego amatora chc?cego wystartowa? efektywnie w maratonie MTB. St?d formu?a ksi??ki w formie wywiadu. Pytania i pi?? kompletów odpowiedzi na ka?de z nich od 5 czo?owych zawodników.

Tytu?? W 2003 roku jednym z absolutnych wycinaków maratonowych w Polsce by? Micha? Bogdziewicz. Przy okazji swojego wywiadu i opisu walki na jednym z maratonów u?y? w?a?nie tego zwrotu „?e jecha? ca?y maraton z blatu”. Innymi s?owy dysponowa? mega moc?. St?d pewnie tytu?. My?l?, ?e ka?dy, kto przeczyta? ksi??k?, równie? poczu? wi?cej mocy w postaci motywacji do treningów. My?l?, ?e w przypadku drugiej cz??ci ksi??ki motywacji b?dzie jeszcze wi?cej.

maraton z blatu 2.0
Obowi?zkowa lektura ka?dego marato?czyka


- Rozumiem, ?e w ci?gu tych kilku lat w temacie sprz?tu, treningu, taktyki, suplementacji oraz wszystkiego, co przek?ada si? na sukces, zasz?y tak du?e zmiany, ?e tamte porady sta?y si? nieaktualne?

P.U. To prawda – 10 lat ewolucji to przepa??. Du?o si? pozmienia?o – dla ambitnego amatora kolarstwa w dzisiejszych czasach zgrupowanie to ju? pewien standard, podobnie ze wsparciem trenerskim i trenowaniem na podstawie bada? wydolno?ciowych. W ?ycie wesz?y nowe standardy i o tych standardach mi?dzy innymi opowiada ksi??ka. Czy tamte wszystkie porady s? nieaktualne? Na pewno nie – niektóre prawa kolarskie, podobnie jak prawa fizyki si? nie zmieniaj? i nie ulegaj? dezaktualizacji. Ka?dy, kto odkurzy star? ksi??k? i zestawi j? z now?, z pewno?ci? b?dzie mia? okazj? do porówna?.


- Zawodnicy, którym zada?e? pytania do nowej ksi??ki… to ci sami ludzie, którzy udzielili wywiadu Kubie w 2004 roku?

P.U. W pierwszej cz??ci ksi??ki bohaterów dobiera? Kuba na podstawie klasyfikacji generalnych. W przypadku nowej ksi??ki po wspólnej, d?ugiej dyskusji zdecydowali?my si? na nowych bohaterów. Powiem tak – b?dzie naprawd? ciekawie – przyk?adowo b?dzie mo?na przeczyta? wypowiedzi Adriana Brzózki. Adrian to rasowy zawodnik XC z sukcesami w maratonach. Co specjalista od XC my?li o naszej dyscyplinie? Tomasz Jajonek, którego znam osobi?cie praktycznie od pocz?tku jego startów w maratonach, to przyk?ad zawodnika, który przeszed? w ci?gu 3 lat drog? od zera do bohatera. Jak to zrobi?? Ewelina Ortyl to zwyci??czyni kultowego Salzkamegut Trophy na dystansie 200 km i wielokrotna zwyci??czyni maratonów na dystansie giga. Jak daje rad? ??czy? obowi?zki zawodowe i trening? Zbyszek Krzeszowiec – to persona, której nikomu nie trzeba przedstawia?. Zawodnik kategorii M6, a na maratonach ?oi wielu zawodników z kategorii M2 i M3. Jak daje rad? w takim wieku ?ciga? si? z tak? efektywno?ci?? Bartek Banach to zwyci?zca Pucharu Polski w Maratonie i zawodnik maj?cy wiele do?wiadcze? w peletonie szosowym. Jak wygl?daj? jego treningi? Czy to treningi szosowe daj? takie efekty na maratonach? Bogdan Czarnota – zawodnik, który w ostatnich latach rz?dzi i dzieli na dystansach giga najtrudniejszych maratonów MTB w Polsce a przy tym z powodzeniem pomaga innym zawodnikom jako trener. Po??czenie olbrzymiego do?wiadczenia, wiedzy i praktyki. Czy mo?na nie zada? takiemu zawodnikowi pyta? o trening, przygotowanie, podej?cie mentalne?


- Nie jest tajemnic?, ?e jeste? wzorem dla wielu m?odych kolarzy, którzy stawiaj? pierwsze kroki w MTB. Nie my?la?e?, ?e gdy przeczytaj?, co piszesz i u?wiadomi? sobie jak tytaniczn? prac? trzeba wykona? i jak wielu rzeczy nale?y si? wyrzec, by doj?? na szczyt, to zrezygnuj? ju? na starcie?

P.U. Bardzo trafne pytanie. W ksi??ce poza wywiadami jest opis moich dwóch sezonów ?cigania i faktycznie jest tam du?o o tytanicznej pracy. Jak sam czyta?em teraz o moich treningach w 2005, to ?wiadomo?? tego ile i jak wtedy trenowa?em do?? mocno mnie przerasta. Dlaczego? W tamtych latach by?em zawodnikiem podchodz?cym zbyt ambitnie do tematu treningów. Zawodnikiem, który cz?sto du?o za du?o dok?ada? do pieca, a za ma?o odpoczywa?. Wszystko to postara?em si? odpowiednio skomentowa? i wskaza? prawid?owe ?cie?ki rozwoju dla m?odych. Wi?c nie ma obaw.

Odno?nie tytanicznej pracy, w wywiadach odpowiedzi udziela oprócz mnie 6 osób i w tym temacie raczej korelacja pomi?dzy odpowiedziami jest du?a. Kolarstwo to w ko?cu jeden z najbardziej wymagaj?cych sportów wytrzyma?o?ciowych – trudno z tym faktem polemizowa?.

Jednym z celów ksi??ki jest to, aby inspirowa?a. „Chcesz by? lepszy? Poznaj nowe kierunki rozwoju. Spróbuj zrobi? kolejny krok w przód”.

pawe? urba?czyk
Autor na kultowej trasie w Karpaczu


- Pawe?, ilu zawodników odpowiadaj?cych w ksi??ce na Twoje pytania, tyle opinii, które czasem troch?, a innym razem zasadniczo si? ró?ni?. Podaj skondensowany przepis na sukces w tym sporcie.

P.U. Jest zawarty w ?rodku ksi??ki:) Odpowied? na pytanie 31.

- Dzi?kuj? i… za kilka lat oczekujemy na „Maraton z blatu 3.0” :)


Rozmawia?a:
Monika Tiffert


Kilka wybranych pyta?, na które odpowiedzi znajdziecie ju? nied?ugo:

15. Co s?dzisz o rowerach na wielkich ko?ach? (twentyninerach)?
21. Na ile mo?esz modyfikowa? sprz?t dostarczony przez sponsorów?
25. Ile lat trwa?o doj?cie do wyników, które zainteresowa?y sponsora i jak si? zawi?za?a pierwsza wspó?praca?
33. Czy monitorujesz form? badaniami wydolno?ciowymi, morfologicznymi lub innymi, albo stosujesz
w?asne testy (np. czasówk?)?
36. Czy stosujesz periodyzacj? i jak to wygl?da w praktyce (jakie cykle, ile trwaj?, na co k?adziesz nacisk w
poszczególnych cyklach)?
46. Czy trenujesz technik? jazdy i jakimi metodami?
52. Czy stosujesz od?ywki – czy suplementacja to marketing czy jest niezb?dna do sukcesu sportowego?
60. Jak sobie radzisz przed startem ze stresem i czy masz specjalne sposoby na koncentracj??
71. Czy da?e? si? kiedy? wykiwa? rywalowi?
81. Wymarzony maraton / wy?cig etapowy, w którym chcia?by? wzi?? udzia??

Wi?cej informacji o ksi??ce

Komentarze:
Tego artykułu jeszcze nikt nie skomentował.
BÄ…dĹş pierwszy!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby skomentować ten artykuł.
Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się i w pełni korzystaj z usług serwisu.
Grupa Kolarska
Gomola Trans Airco
Get the Flash Player to see this rotator.
Wirtualne360
Gomola Trans Airco
Panorama 360, Gomola Trans Airco  - Team MTB

Najpopularniejsze artykuły
Subskrypcja
Promuj serwis LoveBikes.pl
RSS Wyślij e-mail Facebook Śledzik Gadu-Gadu Twitter Blip Buzz WykopPolecamy
WejdĹş i zobacz!
Wspieramy:
MTB Marathon MTB Trophy MTB Challenge
© 2012-2016 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie zawartości serwisu zabronione.
All right’s reserved.